Kistik Kraniyofaringiyomalı Çocuklarda İntrakistik Bleomisin


Foto: Hellerhoff / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Kraniyofaringiyomalar beynin hipotalamik – pituiter bölgesinde gelişen nadir, yavaş büyüyen iyi huylu tümörlerdir. İyi huylu (yani komşu dokuları istila edemez ve metastaz yapmaz) olmakla beraber tümör tamamen çıkarılsa dahi ciddi morbidite ve malüliyet söz konusudur. Kistik kraniyofaringiyomalar en sık görülen tipidir. Bunlar sıvı dolu balonumsu solid bir yapı oluşturur. Kistler, içlerindeki sıvının artışıyla boyutları büyüdüğü için problem yaratır, büyüme beynin komşu kısımlarına baskı yapar ve hasara neden olur.

Tek başına radikal rezeksiyon yeterli değildir, çünkü nüks oranı yüksek ve bu prosedürün; körlük, iştah, idrar üretimi, duygusal davranış kontrolü ve fiziksel koordinasyon kaybı; hafıza kaybı; uyku bozuklukları; büyüme ve cinsel gelişmenin durması; tiroksin düzeyinde düşme, hidrosefali gibi endokrinolojik/nörolojik kusurlar yaratma ve ölüm riski yüksek. Erişkinde radyoterapi geçerli bir postop yardımcı tedaviyi temsil etmekle beraber çocuklarda kalan görüşü daha da azaltma, zekayı geriletme ve sonraki yaşamda karmaşık işleri yapabilme yetisini azaltma gibi yan etkiler riski yüksek. İntrakistik bleomisin kistik kraniyofaringiyomayla birlikte görülen hasarı potansiyel olarak azaltmak için kullanılıyor.

Bu derleme randomize kontrollü araştırmalara odaklandı. Müdahale ve kontrol grupları arasında tek fark intrakistik bleomisin kullanımı olan randomize kontrollü araştırma, yarı randomize araştırma veya kontrollü klinik araştırma bulamadık.

Ancak intrakistik bleomisini kist içinde ışınlama sağlamak için bir fosfor radyoizotopu olan fosfor32 enjeksiyonu ile karşılaştıran bir RKA bulduk. Derlemeye sadece 7 çocuk alındı. Çalışmada kayırma hatası riski yüksek olup sonuç ölçütlerinde fark belirleyebilmek için örnek çok küçüktü.

Halen kistik kraniyofarinjiyomalı çocuklarda intrakistik bleomisin enjeksiyonunun terapötik kullanımı belirsiz. İki tedavi grubu arasında toplam yan etkilerde anlamlı bir fark olmamakla beraber P32 grubunda baş ağrısı ve kusma oranında anlamlı fark bulundu. Kanıt kalitesi çok düşük. Yüksek kalitede daha fazla çalışma gerekiyor ancak bu tümörler çok az çocukta görüldüğünden yapılması zor.

Kaynak

Zhang S, Fang Y, Cai B, Xu J, You C. Intracystic bleomycin for cystic craniopharyngiomas in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD008890. DOI: 10.1002/14651858.CD008890.pub4

Orijinal özet için: Kraniyofarinjiyomaya Enjeksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv