Çocukların Ev İçinde Kurşuna Maruziyetini Önlemek İçin Aileye Müdahaleler


Foto: Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Derlemenin önemi

Yüksek düzeylerde kurşun zehirlenmesi çocuklarda anemi, çoklu organ hasarı, nöbetler, koma ve ölüme neden olabilir. Kronik düşük düzeylerde bilişsel, psikolojik ve nöro-davranışsal bozulmalara yol açabilir.

Araştırmalarda çocukların kurşuna maruziyetini önlemek için ev halkına yönelik; ebeveyn eğitimi, kurşun tozlarını giderme ve ev içinin ıslahı gibi çeşitli eğitsel ve çevresel müdahaleler çalışıldı. Ancak bu müdahalelerin maruziyeti önlemede ne boyutta işe yaradığı belirsizdir.

Bu derleme kimleri ilgilendirir?

- Çocukların ev içinde kurşuna maruziyetini önlemek isteyen ebeveyn ve bakıcılar.

- Çocukların ev içinde kurşuna maruziyetini önleme yöntemlerine ilgi duyan sağlık profesyonelleri ve karar oluşturucular.

Bu derleme hangi soruları cevaplamayı amaçlıyor?

Ev halkına yönelik eğitsel ve çevresel müdahaleler ve kombinasyonlarının 18 yaşına kadar çocukların ev içinde kurşuna maruziyetini önlemede etkili olup olmadığını anlamak istedik. İlgimizi bilişsel ve nöro-davranışsal gelişim, kan kurşun düzeylerinde azalma ve ev halkında kurşun tozu düzeylerini incelemeye yönelttik.

Hangi çalışmalar derlendi?

2016 Mayısına karar yapılan RKA’lar ye yarı randomize kontrollü araştırmalar için veri tabanlarını araştırdık. Çocukların ev içinde kurşuna maruziyetini önlemede ev halkına yönelik eğitsel ve çevresel müdahaleler ve kombinasyonlarını araştıran toplam 2642 çocuk üzerinde yürütülen 14 araştırma bulduk. Tüm çalışmalarda alınan çocuklar 6 yaş altındaydı. 13 araştırma Kuzey Amerika’nın biri Avustralya’nın şehirleşmiş bölgelerinde yürütüldü. Çoğu çalışma sosyoekonomik durumu düşük bölgelerde yapıldı. Müdahaleler 12 çalışmada 3 ay ile 24 ay arasında sürdü ikisinde tek bir müdahale yapıldı. İzlem süreleri ise 6 ay ile 48 ay arasındaydı. 12 çalışmaya ulusal ya da uluslararası araştırma bağışlarından fon sağlandı, ikisinde fon kaynakları bildirilmedi.

Derlemenin sağladığı kanıtlar ne gösteriyor?

Çocuklarda bilişsel veya nöro-davranışsal sonuçlara etkiyi ve ters olayları değerlendiren çalışma bulamadık.

Tüm çalışmalarda kan kurşun düzeyleri raporlandı. Derlenen çalışmalarda eğitimsel müdahalelerin küçük çocuklarda kan kurşun düzeylerini azaltmada etkili olmadığı bulundu; bu kanıtların kalitesi orta ile yüksek arasıydı.

Toz kontrol müdahaleleri kan kurşun düzeylerinde çok az fark sağladı ya da hiç sağlamadı; ancak bu müdahaleler için kanıt kalitesi ortayla düşük arasında olduğu için gelecekte yapılacak çalışmalar bu sonuçları değiştirebilir.

Halen toprak azaltma ya da kombinasyon müdahalelerinin kan kurşun düzeylerini azalttığı hakkında yetersiz kanıt var ve buna yönelik daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bundan sonra ne yapılmalı?

Çocukların kurşuna maruziyetini önlemede neyin etkili olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Müdahalelerin çeşitli endüstrileşme düzeylerinde, çevre sağlığı ve çalışma sağlığı ve güvenliği yasaları altında şekillenen bağlamlarda nasıl iş gördüğünü değerlendirebilmek için bu çalışmaların yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerde değişik sosyo-ekonomik gruplarda yürütülmesi de gerekir.

Kaynak

Nussbaumer-Streit B, Yeoh B, Griebler U, Pfadenhauer LM, Busert LK, Lhachimi SK, Lohner S, Gartlehner G. Household interventions for preventing domestic lead exposure in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD006047. DOI: 10.1002/14651858.CD006047.pub5

Orijinal özet için: Evde Kurşun

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv