Erişkin Ve Çocukları Mekanik Ventilatörden Kesmede YBÜ Personelinin Rehber Kullanımını Etkileyen Fak

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kendi kendine soluyamayan birçok erişkin ve çocuk ağır hastaya, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) bakılır. Bu hastalar mekanik ventilatöre bağlanarak solunum yardımı sağlanır. Bir ventilatöre uzun süre bağlı kalma; akciğerlerde travma ve enfeksiyon gelişimi ve uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacak ve akciğer damarlarının kan pıhtısıyla tıkanması gibi komplikasyonların ihtimalini artırır. Bunların sonucu olarak araştırmacılar hastaları, güvenli ve mümkün olduğunca erken olarak ventilatörden kesmenin yollarını bulmaya çalışıyor. Bunun bir yolu da rehberler ya da protokoller kullanmaktır.

Yakınlarda yapılan 2 Cochrane derlemesinde farklı araştırma çalışmalarından sağlanan kanıtlar kombine edildi. Bazı araştırmalar protokollerin ventilatörde geçen süreyi azaltmada başarılı olduğunu gösterirken diğerleri protokol kullanmanın ventile bağlı geçen zamanda fark getirmediğini gösterdi. Bu çelişkili bulgulara çeşitli faktörler neden olabilir. Bu faktörleri araştıran bilimciler, insanlarla konuşmak, nasıl davrandıklarını gözlemek yada ikisini birden yapmak şeklinde niteliksel araştırma metotları kullandı

Derleme sorusu

Sağlık profesyonellerinin erişkin ve çocukları mekanik ventilasyondan kesmede protokolleri nasıl kullandığını etkileyen faktörler nelerdir?

Metot

Konuyla alakalı dergilerin elektronik veri tabanlarında 2015 Şubatına kadar çalıma aradık. Bulunan makalelerin referans listelerini de taradık, daha önceki iki derlemeye alınan çalışmaların yazarlarıyla temas kurduk ve MV eksperleriyle temas kurduk. Sağlık profesyonellerini protokolleri kullanırken neyin etkilediğine dair bir sentez üretmek için, ilişkin araştırmaların bulgularını kombine ettik. Sonra sentezimizi, daha önceki iki derlemenin bulgularıyla kombine ederek, neden bazı araştırmaların protokollerin etkili olduğunu gösterip diğerlerinin göstermediğini açıklamaya çalıştık. Bunu, değişik faktörlerin protokol kullanımını teşvik ya da bozmak için nasıl birlikte iş gördüğüne dair açıklamalar üreterek sağlayabildik. Bu açıklamaları aşağıda bir mantık modeliyle özetledik.

Anahtar bulgular

Sentezimiz toplam 267 civarında katılımcıyla yapılan 11 araştırma içeriyor; başka 5 araştırma da sınıflama bekliyor. Protokollerin kullanımında potansiyel birkaç engel ve kolaylaştırıcı faktör belirledik.

İlkin, hekimler protokolleri sadece belirli durumlarda kullandı; aksi hallerde kendi bilgi ve becerilerini kullanarak hastayı ventilatörden kestiler. Nispeten tecrübesiz hemşirelerde genellikle güven eksikti. Bir protokol, net talimatlar verdiği ve daha güvenli hissetmeyi sağladığı için kesme sürecine girmelerini teşvik edebiliyor. Daha tecrübeli hemşireler de bu pozitif nitelikleri kabul etmekle beraber bazen, ventilasyonu kendi klinik yargılarının tersine bir şekilde kesme talimatı veren protokolleri eleştirdiler.

İkincil olarak, YBÜ içinde bakım için yapılmış pratik ayarlamalar, sağlık profesyonellerinin birlikte çalışmasına yardım edebiliyor veya engel olabiliyor ve böylece bir protokolün ne kadar (iyi) kullanıldığını etkiliyor.

Üçüncü olarak, bir protokolün kullanımı, genel olarak sağlık profesyonellerinin birbiriyle nasıl etkileştiğini gösteriyor. Örneğin bir hekim ya da hemşirenin sahip olduğu tecrübe derecesi, diğerlerinin de emniyetle kesim yapabileceğine olan güvenini etkileyebiliyor. Bu nedenle doktorlar, yerleşik bir protokol olsa dahi, ventilden kesme işinde nispeten tecrübesiz olduğunu düşündükleri hemşireleri işe katmakta isteksiz olma eğiliminde. Dahası, doktorların daha yüksek bir mesleki statü ya da pozisyon işgal ettikleri gerçeğinin, hemşirelerin protokol kullanarak dahi ventilden kesmeye katılmasının, birlikte çalıştıkları hekimler buna izin vermeden zor olduğu anlamına geldiği görüldü.

Kanıt kalitesi

35 özet ifade geliştirdik. Bunlardan 17’sine duyulan güvene, geliştirilmelerinde kullanılan kanıtlar az sayıda çalışmadan sağlandığı için düşük değer biçtik. 13 ifadeye duyulan güvene orta değer biçildi, bunun da büyük nedeni, geliştirilmelerinde sağlanan kanıtların çok iyi yürütülmüş çalışmalardan gelmesiydi. 5 ifadeye de yüksek değer biçtik, dayandıkları kanıtlar çalışmaların çoğunluğundan sağlandı.

Kaynak

Jordan J, Rose L, Dainty KN, Noyes J, Blackwood B. Factors that impact on the use of mechanical ventilation weaning protocols in critically ill adults and children: a qualitative evidence-synthesis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD011812. DOI: 10.1002/14651858.CD011812.pub2

Orijinal özet için: Mekanik Ventilatörden Ayırma Protokolleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar