12 Yaş ve Altındaki Yüksek Riskli Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Önlenmesi İçin Antib

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

12 yaş ve altında olup bakteriyel alt solunum yolu enfeksiyonuna (ASYE) yakalanma ihtimali yüksek çocuklarda bu enfeksiyonları önlemek için antibiyotiklere dair kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Her yıl yaklaşık 1.4 milyon çocuk solunum yolu enfeksiyonlarından kaybediliyor. Bu ölümlerin beşte biri 5 yaş altındaki çocuklarda görülür. 12 yaş ve altındaki yüksek riskli çocuklarda ASYE’nin önlenmesi için antibiyotik kullanımı fayda sağlayabilir. Ancak bu popülasyonda ASYE’yi önlemek için antibiyotik kullanımına dair kanıtları tasvir eden derleme bulunmuyor.

Çalışma özellikleri

2015 Şubatında 12 yaş ve altında olup bu enfeksiyonlara yakalanma riski yüksek çocuklarda ASYE’yi önlemede antibiyotiklerin etkisini araştıran çalışmaları taradık.

10 araştırmayı derledik; üçünde antibiyotiklerin etkinliği 1345 HIV’li çocukta, dördünde 429 kistik fibrozlu çocukta, birinde orak hücre anemili 219 çocukta, birinde kanser tedavisi gören 160 çocukta ve birinde düşük doğum tartılı ve altta yatan solunum problemleri olan 40 çocukta araştırıldı.

HIV’li çocuklarda çalışma süresi 18.9 ile 24.7 arasında, kistik fibrozlu çocuklarda 6 – 36 ay arasında, orak hücre hastalığı olan çocuklardaki çalışmada 15 ay, kanserli çocuklarda 13- 24 ay arasında ve düşük doğum tartılı ve altta yatan solunum problemleri olan çocuklarda 7 gündü.

Çalışmaların fon kaynakları

HIV’li çocuklarda yürütülen üç çalışmadan birine bir uluslararası yardım ajansı tarafından, diğerine devlet, üçüncüsüne hayır kurumlarınca fon sağlandı. Kistik fibrozlu çocuklarda yapılan dört çalışmanın üçü hayır kurumları biri devletçe fonlandı.

Orak hücre hastası çocuklarda yürütülen çalışmaya devlet kanserli çocuklarda yürütülene devlet, endüstri ve hayır kurumları fon sağladı.

Düşük doğum tartılı ve altta yatan solunum problemleri olan çocuklarda yapılan çalışmada fon kaynağı belirtilmedi.

Ana sonuçlar

HIV’li çocuklarda antibiyotikler tüberküloza yakalanma şansını azaltmadı Genel olarak ölüm oranları değişmedi ancak bir çalışmada antibiyotik kullanımı ile hastaneye yatışlarda dikkat çekici bir azalma bulundu.

Kistik fibrozlu çocuklarda antibiyotikler Psödomonas bakterileri ile enfeksiyon ihtimalini azaltmadı ancak bakteriyel enfeksiyonun çocuğun nefes almasını daha da zorlaştırdığı alevlenmelerde azalma bulundu.

Orak hücre hastası çocuklarda antibiyotikler çocuklarda kan enfeksiyonuna yakalanma ihtimalini azalttı.

Kanserli çocuklarda antibiyotikler akciğerlerde Pnömokist enfeksiyonuna yakalanma ihtimalini azalttı.

Düşük doğum tartılı ve solunum problemleri olan çocuklarda antibiyotikler akciğer enfeksiyonu ihtimalini düşürmedi.

Kanıt kalitesi

HIV’li çocuklarda tüberkülozu önlemede antibiyotiklerin etkisini araştıran iki çalışmada kanıtların kalitesini, antibiyotiklerin verilme şeklindeki farklar nedeniyle orta olarak değerlendirdik. Ölümleri önlemede antibiyotik kullanımına dair kanıtları, farklı antibiyotikler kullanılmasından dolayı orta olarak değerlendirdik. Veri yokluğu nedeniyle hastaneye yatışlarla ilgili kanıtların kalitesine değer biçemedik.

Kistik fibrozlu çocuklarda Psödomonas enfeksiyonu ihtimalini azaltmada antibiyotiklerin etkisini inceleyen iki çalışma için genel kanıt kalitesine, kullanılan antibiyotik tipleri farklı olduğu için orta değer biçtik. Antibiyotiklerin alevlenmeleri önlemedeki etkisi için kanıtlara yüksek olarak değer biçtik.

Kanserli çocuklarda, antibiyotiklerin pnömokist (p. carinii) enfeksiyonu ihtimalini azaltmadaki etkisine dair kanıtlara, çalışma sonuçlarının dolaylılığı ihtimali nedeniyle orta değer biçtik.

Antibiyotiklerin orak hücre hastalığı olan çocuklarda kan enfeksiyonu ihtimalini azaltmadaki etkisine ve ayrıca düşük doğum tartılı ve solunum problemleri olan çocuklarda akciğer enfeksiyonu ihtimalini düşürmesine dair kanıtların kalitesini bilgi eksikliği nedeniyle değerlendiremiyoruz. Bu iki çalışmada sırası ile düşük ve yüksek kayırma hatası riski bulunuyor.

Yazarların kararı

Belli yüksek riskli çocuk gruplarında antibiyotik profilaksisinin, belli durumlarda pnömoni, alevlenmeler, hastaneye yatış ve mortaliteyi azaltabileceğine dair karar verdirici olamayan kanıtlar var. Kanıt temelindeki kısıtlama, yüksek riskli çocuklarda ASYE’leri önlemek için antibiyotiklerin etkinliğini değerlendiren daha çok klinik araştırma yürütülmesi gerektiği anlamına geliyor. Antibiyotiklerin doğumsal kalp hastalığı, metabolik hastalıklar, endokrin ve renal hastalıklar, nörolojik hastalıklar veya prematüritede ASYE’leri önlemedeki etkinliğini spesifik olarak değerlendiren klinik araştırmalara öncelik verilmesi gerekir.

Bilimsel Özet

Arka plan

Küçük çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) dünyada yılda 1.4 milyon ölümden sorumludur. Yüksek riskli çocuklarda ASYE’leri önlemede antibiyotikler faydalı olabilir ve ayrıca çocukların/bakıcılarının okuldan ve işten kalmasını önlemeye de faydası olabilir. Solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin zamanla azaldığı gösterilmiş olsa da, 12 yaş ve altı yüksek riskli çocuklarda ASYE’leri önlemede antibiyotik profilaksisi kullanımına dair derleme bulunmuyor.

Amaç

12 yaş ve altı yüksek riskli çocuklarda bakteriyel ASYE’leri önlemede antibiyotikle profilaksinin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL 2015, Sayı 1) ve the Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), MEDLINE ve MEDLINE In-Process (OvidSP) (1946 - 13 Şubat 2015), EMBASE (OvidSP) (1974 – 12 Şubat 2015), Science Citation Index Expanded (1945 – 13 Şubat 2015) ve Conference Proceedings Citation Index-Science (Web of Science Core Collection) (1990 – 13 Şubat 2015) tarandı. ClinicalTrials.gov ve World Health Organization ICTRP’den süren çalışmaları aradık. Bulunan makalelerin referans listelerinde manuel tarama yaptık.

Seçim kriterleri

12 yaş altı yüksek riskli çocuklarda enfeksiyonları önlemek için ağızdan ya da damar içi yolla verilen antibiyotikleri plasebo ya da tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları (RKA) derledik. Yüksek komplikasyon riskini tanımlamak için CDC, NHS, AAP ve NICE rehberlerinin kombinasyonunun kullandık. Birincil sonuç ölçütü olarak bakteriyel ASYE insidensi seçildi. İkincil sonuç ölçütleri olarak klinik işlev, yatış, mortalite, büyüme, ikincil antibiyotik kullanımı, okulda devamsızlık, ebeveynde iş devamsızlığı, yaşam kalitesi ve ters olaylar seçildi.

Veri toplama ve analiz

Özel bir form kullanarak çalışma verilerini çıkardık, kayırma hatası riskini ve GRADE ile kanıt kalitesini değerlendirdik. Meta analizde rastgele etki modelini değerlendirdik. Verileri kombine edemediğimizde sonuçları öyküsel olarak ifade ettik.

Ana sonuçlar

ASYE’leri önlemede, azitromisin, siprofloksasin, co-trimoksazol, isoniazid, oral penisilin V ve vankomisin kullanan yüksek riskli çocuklarla yapılmış 10 araştırmayı derledik. 3 araştırmaya (n = 1345) HIV enfeksiyonu, dördüne kistik fibroz (n = 429) ve birer tanesine de orak hücre hastalığı (n = 219), kanser (n = 160) ve altta yatan solunum hastalığı olan düşük doğum tartılı çocuklar (n = 40) alındı. Araştırma devam süreleri 7 günle 3 yıl arasındaydı. HIV, kistik fibroz ve kanserli çocuklar için sağlanan kanıtlar orta kalitedeydi. Yetersiz veri bulunması nedeniyle, orak hücre hastası çocuklar (kayırma hatası riski düşük) ve altta yatan solunum hastalığı olan düşük doğum tartılı çocuklarla (kayırma hatası riski yüksek) ilgili 2 araştırmadan sağlanan kanıtlara değer biçemedik.

Sürekli izoniyazid profilaksisi alan HIV enfeksiyonlu çocuklarda akciğer tüberkülozu insidensinde anlamlı fark bulunmadı (risk oranı-RO 0.64, 95% GA) 0.32 - 1.29, I2 istatistiği = 47%, P değeri = 0.21).

Co -trimoksazol ve izoniyazid profilaksileriyle mortaliteye anlamlı bir etki bulunmadı (RO 0.82, %95 GA 0.46 - 1.46, I2 istatistiği = 76%, P değeri = 0.58) ancak; co –trimoksazol kullanan bir çalışmanın analizi mortalitede anlamlı bir azalma gösterdi (RO 0.67, 95% GA 0.53 - 0.85, P değeri = 0.001).

Bir çalışmada izlemdeki çocuk yılı başına düşen hastaneye yatış oranlarında co-trimoksazol profilaksisiyle anlamlı azalma oldu (P değeri = 0.01).

Antibiyotik profilaksisine bağlı olarak yan etkilerde artış olduğuna dair kanıt bulunmadı (RO 1.10, 95% GA 0.75 - 1.64, I2 istatistiği = 22%, P değeri = 0.28); ancak antibiyotik direnci nadiren bildirildi, bunu raporlayan tek çalışmada artış bulunmadı.

Siprofloksasinle profilaksi yapılan kistik fibrozlu çocuklarda yapılan 2 araştırmada Psödomonas enfeksiyonlarında anlamlı fark bulunmadı (RO 0.76, 0.44 - 1.31, I2 istatistiği = 0%, P değeri = 0.33). Azitromisin profilaksisinin faydasını değerlendiren 2 araştırmada akciğerde alevlenme sayısının sıklığında anlamlı azalma bulundu (RO 0.60, 95% GA 0.48 - 0.76, I2 istatistiği = 0%, P değeri < 0.0001).

Antibiyotikle korumanın kistik fibrozlu çocukların büyümesine etkisi çalışmalar arasında tutarsız bulundu.

İki araştırmada patojen suşların gelişim riski raporlandı ve azitromisin ve siprofloksasinle artış bulundu.

1 çalışmada yaşam kalitesinde fark bulunmadı.

3 çalışmadan ikisinde azitromisinle, birinde de siprofloksasinle ters olayların sıklığında anlamlı artış olmadığı bulundu.

İki araştırmada antibiyotik direncinde artış kanıtı olmadığı bulundu.

Orak hücre hastası çocuklarda yapılan 1 araştırmada, penisinin V korumasıyla, pnömokok sepsisi olan çocuk oranında anlamlı düşme bildirildi (P değeri = 0.0025).

Kanserli çocuklarla yapılan 1 araştırmada trimetorprim-sulfametoksazol korumasıyla P. carinii pnömonisinde anlamlı azalma oldu (RO 0.03, 95% GA 0.00 - 0.47, P değeri < 0.01). Antibiyotik profilaksisiyle ters olayların sıklığında anlamlı artış bulunmadı.

Altta yatan solunum hastalıkları olan düşük doğum tartılı bebeklerde, vankomisin profilaksisiyle akciğer enfeksiyonu olan çocuk oranında anlamlı fark bulunmadı (P değeri = 0.18).

Araştırmalarda çocukların okul, ebeveynin iş devamsızlığı raporlanmadı.

Kaynak

Onakpoya IJ, Hayward G, Heneghan CJ. Antibiotics for preventing lower respiratory tract infections in high-risk children aged 12 years and under. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011530. DOI: 10.1002/14651858.CD011530.pub2.

Orijinal özet için: Antibiyotikle ASYE Profilaksisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus