Erken Doğan Bebeklerde Solunum Sıkıntısı Sendromu Korunma ve Tedavisinde Hayvan Kaynaklı Sürfaktanla


Grafi: Fujii AM, Moulton S. / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Solunum sıkıntısı sendromu olan veya riskli bebeklerde bir hayvan kaynaklı sürfaktan preparatının kullanımı alternatif bir diğerine kıyasla sonuçlarda iyileşme sağlar mı?

Arka plan

Erken doğan bebeklerde solunum sıkıntısı sendromunu (RDS) önlemek ya da tedavi etmek için çok çeşitli sürfaktan preparatları kullanılır. Ticari piyasada bulunan hayvan kaynaklı tüm sürfaktan ürünleri erken doğan bebeklerde solunum sıkıntısı sendromunun önlenme ve tedavisinde etkilidir. Ancak mevcut hayvan kaynaklı sürfaktan ekstreleri arasında klinik sonuçlar açısından önemli farklar olup olmadığı belirsizdir. Bu derlemede çeşitli hayvan kaynaklı sürfaktan ürünleri, kaynaklarına (domuza karşı sığır) ve ekstraksiyon metotlarına (kıyılmış akciğerden veya akciğer lavajıyla sağlanan) göre kıyaslandı.

Çalışma özellikleri

Derleme kriterlerimiz 16 randomize kontrollü araştırma karşıladı.

Sonuçlar

Kıyılarak sağlanmış sığır sürfaktanına kıyasla yüksek doz domuz sürfaktanı kullanımıyla, beklenen doğum tarihinden önce dört hafta içinde, taburculuk öncesi ölüm ve ölüm veya oksijen gereksinimi kombine sonuç ölçütlerine iyileşme bulduk. Mevcut kanıtlara dayanarak, yüksek doz domuz kaynaklı sürfaktanla sonuç ölçütlerinde sağlanan iyileşmenin doz etkisinden mi (yüksek başlangıç dozu kullanımıyla daha yüksek fosfolipid düzeyi) veya sürfaktan kaynağından mı (domuza karşı sığır) kaynaklandığı kesinlikle ifade edemiyoruz.

Sığırlardan farklı ekstraksiyon yöntemleriyle sağlanan veya modifiye edilen sürfaktanların kıyaslanması klinik sonuçlarda fark göstermedi.

Yazarların kararı

Kıyılarak sağlanan modifiye sığır akciğer sürfaktan ekstresini (beractant) kıyılma ile sağlanan domuz akciğer sürfaktan ekstresine (poractant alfa) kıyaslayan çalışmalarda, klinik sonuç olarak; "taburculuk öncesi ölüm riskinde anlamlı artış", "postmenstrual 36. haftada ölüm ya da oksijen gereksinimi", "tedavi gerektiren PDA" ve “1 dozdan fazla sürfaktan alma” gibi önemli ölçütlerde farklar gözlendi. Bu sonuç ölçütlerindeki farklar, domuzdan kıyılma ile sağlanan akciğer sürfaktan ekstresinin başlangıç dozu yüksek tutulan çalışmalarla sınırlı. Uygun büyüklükte örnek gruplarla yapılmış eşdeğer doz çalışmaları olmadığından, gözlenen farkların dozdan mı ya da ekstre kaynağından mı (sığıra karşı domuz) ileri geldiği belirsiz. Sığır akciğer lavajı sürfaktanı ile sığırdan kıyılma ile sağlanmış akciğer sürfaktanları arasındaki kıyaslama çalışmalarında klinik sonuç ölçütlerinde fark görülmedi.

Bilimsel Özet

Arka plan

Hayvan kaynaklı sürfaktanların, ilk jenerasyon sentetik sürfaktanlara üstün birkaç avantajı olduğu gösterilmiş olup halen en sık kullanılan preparatlardır. Klinik kullanımdaki hayvan kaynaklı sürfaktanlar, sığır veya domuzdan kıyma veya lavajla sağlanıp modifiye edilir ya da saflaştırılır. Mevcut sığır (modifiye kıyılmış ya da lavaj yapılmış) ve domuz (kıyılmış ya da lavaj yapılmış) sürfaktan ekstreleri arasında klinik sonuç ölçütlerinde anlamlı farklar olup olmadığı belirsiz.

Amaçlar

Derlememiz farklı hayvan kaynaklı sürfaktan ekstreleri kullanımının RDS veya RDS riski olan perterm bebeklerde, prematüriteyle birlikteki mortalite, kronik akciğer hastalığı ve diğer morbiditelerin riskine etkisini kıyaslamayı amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL 2015, Sayı 7), MEDLINE via PubMed (1966 - 31 Temmuz 2015), EMBASE (1980 – 31 Temmuz 2015), ve CINAHL (1982 - 31 Temmuz 2015) tarandı. Ayrıca klinik araştırma veri tabanları, konferans kitapları ve bulunan makalelerin referans listelerinde randomize ve yarı randomize çalışmaları aradık.

Seçim kriterleri

RDS riski olan preterm bebeklere, prematürite komplikasyonları ve mortaliteyi önlemek için verilen hayvan kaynaklı sürfaktan ekstrelerinin etkisini kıyaslayan randomize ve yarı randomize kontrollü araştırmaları (RKA) seçtik.

Veri toplama ve analiz

Klinik sonuç verilerini yazarlar çıkardı. Alt grup analizleri gestasyonel yaş, sürfaktan dozu, tedavi programı, şiddeti ve stratejisine göre yapıldı.

Ana sonuçlar

Derleme analizine 16 RKA dâhil edildi.

Sığır akciğeri lavaj sürfaktan ekstresi / modifiye sığır akciğer sürfaktan ekstresi

Bu kıyaslamayla ilgili meta analiz 7 tedavi ve 2 önleme çalışmasında yapıldı. Korunma çalışmalarında meta analiz ölümler ve kronik akciğer hastalığından anlamlı bir fark göstermedi (tipik RO 1.02, %95 GA 0.89 -1.17; tipik RF 0.01, %95 GA −0.05 -0.06; 2 çalışma ve 1123 bebek; yüksek kalitede kanıt).

Tedavi çalışmalarının meta analizi de bu iki sürfaktan arasında fark göstermedi (tipik RO 0.95, %95 GA 0.86 t- 1.06; tipik RF −0.02 , %95 GA − 0.06 ile 0.02; 3 çalışma ve 2009 bebek; yüksek kalitede kanıt).

Modifiye kıyılmış sığır akciğer sürfaktan ekstresi / kıyılmış domuz akciğer sürfaktan ekstresi

9 araştırmada kıyaslandı.

Bu kıyaslamanın meta analizi, modifiye kıyılmış sığır akciğer sürfaktan ekstresiyle tedavi edilen bebeklerde, kıyılmış domuz akciğer sürfaktan ekstresine göre, taburculuktan önce mortalite riskinde anlamlı artış (tipik RO 1.44, %95 GA 1.04 - 2.00; tipik RF 0.05, %95 GA 0.01 - 0.10; NNTH 20, %95 GA 10 - 100; 9 çalışma ve 901 bebek; orta kalitede kanıt),

* 36 hafta postmenstrual yaşta ölüm ya da oksijen gereksiniminde anlamlı artış (tipik RO 1.30, %95 GA 1.04 - 1.64; tipik RF 0.11, %95 GA 0.02 - 0.20; NNTH 9, %95 GA 5 - 50; 3 çalışma ve 448 bebek; orta kalitede kanıt),

* tek dozdan fazla sürfaktan alımında anlamlı artış (tipik RO 1.57, %95 GA 1.29 - 1.92; tipik RF 0.14, %95 GA 0.08 - 0.20; NNTH 7, %95 GA 5 - 13; 6 çalışma ve 786 bebek) ve

* tedavi gerektiren patent duktus arteriosus’ta (PDA) anlamlı artış gösterdi (tipik RO 1.86, %95 GA 1.28 - 2.70; tipik RF 0.28, %95 GA 0.13 - 0.43; NNTH 4, %95 GA 2 - 8; 3 çalışma ve 137 bebek).

İlk sürfaktan dozunu temel alan alt grup analizlerinde, taburculuk öncesi mortalitede iyileşme 36 hafta postmenstrual yaşta ölüm ya da oksijen gereksinimi riskinde iyileşme, kıyılmış domuz akciğer sürfaktan ekstresinin ilk dozu yüksek olanlarla sınırlıydı (tipik RO 1.62, %95 GA 1.11 - 2.38; tipik RF 0.06, %95 GA 0.01 - 0.11; NNTH 16, %95 GA 9 - 100).

Diğer kıyaslamalar

Kıyılmış domuz akciğer sürfaktan ekstresine ve sığır akciğer lavajı sürfaktan ekstresi arasında sonuç ölçütlerinde fark görülmedi.

Sığır akciğer lavajı sürfaktan ekstresi ile domuz akciğer lavajı sürfaktanını kıyaslayan ve domuz kıyılmış akciğer sürfaktan ekstresi ile domuz akciğer lavajı sürfaktanını kıyaslayan çalışma bulunmadı.

Kaynak

Singh N, Halliday HL, Stevens TP, Suresh G, Soll R, Rojas-Reyes M. Comparison of animal-derived surfactants for the prevention and treatment of respiratory distress syndrome in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD010249. DOI: 10.1002/14651858.CD010249.pub2

Orijinal özet için: RDS Olan Bebeklerde Hayvan Sürfaktanı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar