KOAH’lı Hastalarda Tiyotropiyum ve LABA’ları Kombine Kullanmak Birini Yalnız Başına Kullanmaktan Dah

Cochrane derleme özeti

KOAH nedir?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) kronik bronşit ve amfizem durumlarını da içinde bulunduran bir akciğer hastalığıdır. Semptomları nefes darlığı ve kronik öksürüktür. KOAH çoğunlukla sigara içme veya toz solunması şeklindeki hava yolu iritasyonunun getirdiği geri dönüşsüz bir hastalıktır

Tiyotropiyum ve uzun etkili beta2 agonistler neler?

Tiyotropiyum ve uzun etkili beta2 agonistler (LABA’lar) hava yollarını 12-24 saate kadar genişleten (bronkodilatör) inhale edilerek kullanılan iki tip ilaçtır. Bu bronkodilatörler ısrarcı KOAH semptomlarının tedavisinde sık olarak kullanılır. Kombine olarak ya da tek başına kullanılabilirler.

Soru neden önemli?

Bu bronkodilatörler farklı yollarla etki eder ve bu yüzden birlikte kullanıldıklarında daha faydalı olabilirler. Bu derleme iki tip bronkodilatörün kombine kullanımının tek tek kullanıma karşı fayda ve risklerini belirlemeyi amaçlıyor.

Soruyu nasıl cevapladık?

İki araştırmacı birkaç veri tabanında ve web sitesinde, KOAH’lı erişkinlerde tiyotropiyum + LABA’yı her birine (tiyotropiyum veya LABA) karşı kıyaslayan çalışma bulmak için yayınlanmış ve yayınlanmamış araştırmaları aradı. Bu sistematik derlemede 2015 Temmuzuna kadar bulunabilen sonuçlar analiz edildi.

Bulgular

Tiyotropiyumu bir LABA ile kombine etmenin uzun vadeli etkinliği ve yan etkilerini 10 894 hasta üzerinde kıyaslayan 10 araştırma bulduk. Tiyotropiyum + LABA kombinasyonu katılımcılarda, tek başına tiyotropiyum ya da LABA’ya kıyasla hafifçe daha iyi bir yaşam kalitesi ve akciğer işleviyle sonuçlandı; ancak hastaneye yatışlar ve ölüm üzerinde fark göstermedi. Kombinasyon tedavisi semptomlarda akut olarak kötüleşme (alevlenme) riskini tek başına LABA’ya kıyasla azalttı ancak tiyotropiyuma kıyasla azaltmadı. Farklı LABA tiplerine ait risk ve yararları belirlemek için yeterli veri sağlanamadı.

Yazarların kararı

Bu derlemenin sonuçlarına göre kombine tedavi, katılımcılarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve FEV1’de, iki ajanın tek başına kullanımlarına kıyasla küçük bir ortalama iyileşme sağladı ve bu da kombinasyon tedavisine cevap verenlerin sayısında küçük bir artışa yansıdı. Buna ek olarak LABA’ya tiyotropiyum eklemek alevlenmeleri azalttı, ancak tiyotropiyum’a LABA eklemek azaltmadı.

Tiyotropiyum’a LABA eklemekle hastaneye yatışlar ve mortalite değişmedi ancak veriler yetersiz olabilir. Bu durumun, tiyotropiyum grubunda katılımcı eksilmesinin yüksek olmasından etkilenmiş olması mümkündür. Çalışmadan çekilen katılımcılarda sonuçların daha olumsuz olacağı beklenebilir; bu da eksilmeye bağlı kayırma hatasının beklenen etki yönünün, kombinasyon tedavisinin yarar hesabını düşürücü olduğu anlamına gelir.

Sonuçlar geniş ölçüde olodaterol çalışmalarından geliyor ve diğer LABA’ların buna ya da birbirine eşdeğer olup olmadığını kestirmek için yeterli bilgi bulunmuyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Uzun etkili beta2 agonistleri (LABA) ve uzun etkili antimuskarinik ilaçlardan (LAMA, birincil olarak tiyotropyum) oluşan uzun etkili bronkodilatörler, KOAH’ın ısrarcı belirtilerinin tedavisinde olağan kullanılır. Eylem mekanizmaları farklı olan bu tedavileri kombine etmek tek tek bileşenlerin toplamından daha etkili olabilir. Ancak KOAH tedavisinde tiyotropyum ve LABA’ları kombine etmenin fayda ve riskleri belirsiz.

Amaç

Sade tiyotropyuma karşı veya sade LABA’ya karşı LABA+tiyotropyum gruplarına randomize edilen KOAH hastalarında; yaşam kalitesi göstergeleri, alevlenmeler, belirtiler, akciğer fonksiyonları ve ciddi ters olaylar üzerindeki rölatif etkileri kıyaslamayı amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Airways Group Specialised Register of trials ve ClinicalTrials.gov veri tabanlarını 2015 Temmuzuna kadar taradık.

Seçim kriterleri

KOAH hastalarında sade tiyotropyuma karşı veya sade LABA’ya karşı LABA+tiyotropyum tedavilerini kıyaslayan, 3 ay veya daha uzun süreli randomize kontrollü paralel grup araştırmalarını seçtik.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak araştırmaları seçti, kalitesini değerlendirdi ve verileri çıkardı. Ek bilgi için araştırmacılarla temas kurduk.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye çoğunda orta veya şiddetli KOAH olan, toplam 10 894 katılımcıyla yapılan 10 araştırma dâhil edildi. Tüm araştırmalarda kombine tedavi sade tiyotropyuma karşı kıyaslandı. 4 araştırmada kombine tedavi LABA ile de kıyaslandı. 4 araştırmada LABA olarak olodaterol, üçünde indakaterol, ikisinde formoterol ve birinde salmeterol kullanıldı.

Sade tiyotropyuma karşı kombine tedavi, ortalama sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde biraz daha fazla bir iyileşme sağladı (St. George Solunum Sorgulaması / SGRQ ile; ortalama fark (OF) -1.34, %95 güven aralığı (GA) -1.87 ile -0.80; 6709 katılımcı; 5 çalışma). Ortalama fark, klinik olarak önemli kabul edilen 4 üniteden azdı, ancak cevap verenlerin analizi, kombine tedavi alan katılımcılardan %7 daha fazlasının tedaviyle, sade tiyotropyuma kıyasla fark edilir bir fayda sağladığını (4 üniteden büyük) gösterdi.

Bir çalışmada sade tiyotropyum verilen kontrol kolunda SGRQ bazale göre 4.5 ünite iyileşirken, kombine tedaviyle 1.3 ünite daha iyileşme sağlandı (ortalama). Verilerin çoğu olodaterol kullanılan çalışmalardan sağlandı. Araştırmalarda eksilme oranlarını yüksek olması, bu sonuçtaki belirsizliği artırdı ve bu nedenle bu sonuç ölçütü için GRADE değerlendirmesi ortaydı. Hastaneye yatış ve mortalite gibi diğer birincil sonuç ölçütlerinde anlamlı fark bulunmadı.

İkincil sonuç ölçütü olarak, bronkodilatör öncesi FEV1, tedaviye LABA eklenmesiyle kontrol koluna karşı küçük bir ortalama artış gösterdi (OF 0.06, %95 GA 0.05 t- 0.07; 9573 katılımcı; 10 araştırma), bu değer sade tiyotropyumla bazale göre 0.03 L ile 0.13 L arası değişim gösterdi.

Alevlenmeler, belirti skorları, ciddi ters olaylar ve tedaviden eksilmeler gibi diğer sonuç ölçütlerinden hiçbirinde gruplar arasında anlamlı fark görülmedi. Gerek alevlenmeler gerekse tedavi terklerinde orta derecede heterojenite bulundu.

Bu derleme 4 LABA hakkında veri sağlıyor: İkisi günde iki defa alınan salmeterol ve formoterol olup ikisi de günde tek doz alınan indakaterol ve olodaterol. Sonuçlar büyük ölçüde olodaterol çalışmalarından sağlandığından diğer LABA’ların olodaterole ya da birbirine kıyasla eşdeğer olup olmadığını değerlendirmek için yetersiz.

Kombine tedavinin sade LABA ile kıyaslanmasında SGRQ’da küçük ancak anlamlı iyileşme bulundu (OF -1.25, %95 GA -2.14 ile -0.37; 3378 katılımcı; 4 araştırma). Veriler ağırlıklı olarak olodaterol kullanan araştırmalardan geldi ve fark 4 üniteden az olmakla beraber, tedavi edilen 100 hastadan klinik olarak önemli iyileşme gösteren 10 kişilik bir artışı temsil ediyor. Ayrıca FEV1’de iyileşme (OF 0.07, %95 GA 0.06 - 0.09; 3513 katılımcı; 4 araştırma) ve bunun yanı sıra alevlenme oranlarında da iyileşme bulundu (ihtimal oran (İO) 0.80, %95 GA 0.69 - 0.93; 3514 katılımcı; 3 araştırma).

Kaynak

Farne HA, Cates CJ. Long-acting beta-agonist in addition to tiotropium versus either tiotropium or long-acting beta-agonist alone for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008989. DOI: 10.1002/14651858.CD008989.pub3

Orijinal özet için: KOAH Tedavisinde LABA ve/veya Tiyotropyum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar