Servikal Prekanser Tedavisinden Sonra Fertilite ve Erken Gebelik Sonuçları


Foto: CDC Public Health Image Library (PHIL)

Cochrane derleme özeti

Konu

Rahim boynunda (serviks) lokal prekanser tedavisinden sonra erken doğum riski daha yüksektir, ancak tedavi sonrasında fertilite ve erken gebelik sonuçları üzerindeki etkiler sadece birkaç çalışmada araştırıldı.

Derlemenin amacı

Bu kanser (servikal intra-epiteliyal neoplazi - CIN) için yapılan tedavinin başarılı bir döllenme ihtimalini ve birinci ve ikinci üç aylarda gebelik sonuçlarını ters olarak etkileyip etkilemediğini değerlendirmeyi hedefledik.

Ana bulgular neler?

Lokal CIN tedavisi (eksizyonel ya da ablatif) uygulanmış kadınlarda tedavi görmemiş kadınlara karşı fertilite ve erken gebelik sonuçlarını değerlendiren tüm araştırma çalışmalarını derledik. Kriterleri karşılayan 15 çalışma belirledik.

Fertilite sonuçları: Sonuçlar serviksin lokal tedavisinin gebe kalma yeteneğine ters etki göstermediğini gösteriyor; aslında tedavi edilen kadınlarda tedavi edilmeyenlere kıyasla gebelik oranı daha yüksek bulundu (%38’e karşı %43). Gebe kalmak isteyen kadınlarda gebelik oranlarında fark görülmedi (tedavi edilmeyenlerde %95’e karşı tedavi edilenlerde %88) veya gebe kalmak için 12 aydan fazla zaman gereken kadın sayısında fark görülmedi (tedavi edilmeyenlerde %9’a karşı tedavi edilenlerde %15).

Erken gebelik sonuçları: Total (24 hafta gestasyondan küçük) ve ilk trimester düşük oranları fark göstermedi. Ancak, tedavi sonrasında kadınlarda ikinci trimestrde düşük oranı tedavi edilmeyen kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksekti (%0.4’e karşı %1.6).

Ektopik gebelik ve gebelik sonlandırma oranları tedavi gören kadınlarda tedavi edilmeyenlere kıyasla yüksek bulundu.

Kanıtların kalitesi nedir?

Derlenen çalışmalar küçük ve dizaynları karışık olduğundan sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır. Çalışmaların çoğu düşük kaliteli ve retrospektiftir (eski kaydedilen bilgileri inceleyen). Farklı tedavi tekniklerinin ve çıkarılan doku büyüklüğünün (i.e. koni uzunluğu) etkisinin araştırılması mümkün olmadı.

Kararlar

Sonuçlar, tedavi ile birlikte ikinci trimestrde düşük riskinde artış görülmekle beraber CIN tedavisinin başarılı bir döllenme şansını ters etkilemediğini telkin ediyor. Derlenen çalışmaların kalitesi düşük veya çok düşük olduğundan bu kararlar dikkatle yorumlanmalıdır. Gelecekteki çalışmalarda tedavinin genişliğinin etkisi ve kullanılan tedavi metotları araştırılmalıdır.

Yazarların kararı

Bu meta-analiz CIN tedavisinin ikinci trimestrde düşük riskinde artışla birliktelik göstermesine rağmen fertiliteyi ters etkilemediğini ortaya koyuyor. Derlenen çalışmalar non-randomize ve çoğu düşük ya da çok düşük kaliteli ve bu yüzden kayırma hatası riski yüksek olduğu için sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır.

Yapılacak çalışmalarda ikinci trimestrdeki düşük riski artışını açıklayabilecek mekanizmaların araştırılması ve tedavinin bu etkisi koni uzunluğu ve kullanılan tedavi metoduna göre tabakalandırılması gerekir.

Bilimsel Özet

Arka plan

Sevikal intra-epiteliyel neoplazi (CİN) tipik olarak üreme çağındaki kadınlarda görülür. Birkaç araştırmada konservatif servikal tedavinin obstetrik sonuçlara etkisi bildirilmiş olmakla beraber fertilite ve erken gebelik sonuçlarıyla ilgili çok daha az kanıt var.

Amaç

CİN için yapılan eksizyonel ya da ablatif tedavilerin fertilite ve erken gebelik sonuçlarına etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

İzleyen veri tabanları 2015 Ocağında tarandı: the Cochrane Gynaecological Cancer Specialised Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; The Cochrane Library, Sayı 12, 2014), MEDLINE (Kasım 2014’ün 3. Haftasına kadar) ve EMBASE (2014’ün son haftasına kadar).

Seçim kriterleri

Geçmişinde ablatif ya da eksizyonel CİN tedavisi olan kadınlarda fertilite ve 24 haftalık gestasyon öncesindeki erken gebelik sonuçlarıyla ilgili raporlama yapan tüm araştırmaları derledik.

Veri toplama ve analiz

Araştırmalar kullanılan tedavi yöntemi ile araştırılan fertilite ve erken gebelik sonuçlarına göre sınıflandı. Toplu analiz risk oranları (RO) ve %95 güven aralıkları (GA) rastgele etki modeliyle hesaplandı ve çalışmalar arsındaki heterojenite I2 ile değerlendirildi. İki derleme yazarı bulunan makaleleri derlemeye uygunluğunu ve kayırma hatası riskini değerlendirdi. Ardından sonuçlar karşılaştırıldı ve anlaşmazlıklar tartışmaya çözüldü veya konsensus sağlanana kadar hakeme başvuruldu.

Ana sonuçlar

Toplam 2 223 592 katılımcıyla yapılmış 15 araştırma kriterleri karşıladı derlemeye alındı.

Meta analiz sonuçları CİN tedavisinin gebe kalma şansını olumsuz etkilemediğini gösterdi. Genel gebelik oranları, tedavi edilen grupta %43 olup kontrole göre daha yüksekti (%38; RO 1.29, %95 GA 1.02 - 1.64; 4 çalışma, 38,050 katılımcı, çok düşük kalitede kanıt) ancak çalışmalar arasında önemli heterojenite vardı (P < 0.01).

Gebelik isteyen, tedavi edilmiş ve edilmemiş kadınlarda gebelik oranları fark göstermediği gibi (%88’e karşı %95, RO 0.93, %95 GA 0.80 - 1.08; 2 çalışma, 70 katılımcı, çok düşük kalitede kanıt); gebe kalması için 12 aydan fazla zaman gereken kadın sayısı da farklı bulunmadı (%9’a karşı %14, RO 1.45, 95% GA 0.89 - 2.37; 3 çalışma, 1348 katılımcı, çok düşük kalitede kanıt).

Total düşük oranı benzer (%2.8’e karşı %4.6, RO 1.04, %95 GA 0.90 - 1.21; 10 çalışma, 39,504 katılımcı, düşük kalitede kanıt) ve ilk trimestr düşük oranı da benzer (%8.4’e karşı %9.8, RO 1.16, %95 GA 0.80 - 1.69, 4 çalışma, 1103 katılımcı, düşük kalitede kanıt) olmakla beraber; CİN tedavisiyle birlikte ikinci trimestrde düşük oranı yüksekti (%0.4’e karşı %1.6, RO 2.60, %95 GA 1.45 to 4.67; 8 çalışma, 2,182,268 katılımcı, düşük kalitede kanıt).

Tedavi gören kadınlarda ektopik gebelik sayısı da artmış (%0.8’e karşı %1.6, RO 1.89, %95 GA 1.50 - 2.39; 6 çalışma, 38,193 katılımcı, düşük kalitede kanıt) ve gebelik sonlandırmalar da artmış bulundu (%7.4’e karşı %12.2, RO 1.71, %95 GA 1.31 - 2.22; 7 çalışma 38,208 katılımcı, düşük kalitede kanıt).

Sonuçların dikkatle yorumu gerekir. Derlenen çalışmalar genellikle küçük ve tasarımları değişkendi. Çoğu retrospektif ve GRADE’e göre kalitesi düşük ya da çok düşük ve bu nedenlerle kayırma hatasına yatkındı.

Tedavi yöntemleri ve kıyaslama gruplarının ayrı ayrı alt grup analizleri ve koni uzunluğuna göre tabakalandırma mümkün olmadı.

Kaynak

Kyrgiou M, Mitra A, Arbyn M, Paraskevaidi M, Athanasiou A, Martin-Hirsch PPL, Bennett P, Paraskevaidis E. Fertility and early pregnancy outcomes after conservative treatment for cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD008478. DOI: 10.1002/14651858.CD008478.pub2.

Orijinal özet için: Konizasyon Sonrası Gebelik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv