Eritropetin Böbrek Yetmezliği Olup Henüz Diyaliz Yapılmayan ve Anemi Belirtileri Gösteren Hastalara

Cochrane derleme özeti

Anemi böbrek yetmezliğinde sık görülen bir komplikasyondur. Böbrek yetmezliği ile birlikte görülen yorgunluk ve bazı problemlerin bir kısmının nedenidir. Üretilmiş eritropoetin bunu iyileştirir ve diyaliz gören hastalarda kullanılır. Bu derlemede, henüz diyalize girmeyen böbrek yetmezliği hastalarında da anemiyi gerilettiği bulundu. Eritropoetinin diyaliz gereksinimini geciktirip geciktiremeyeceği bilinmiyor.

Yazarların kararı

Diyaliz öncesi hastalarda rekombinant insan eritropoetini (rHuEPO) tedavisi anemiyi düzeltir, kan transfüzyonu gereğinden kaçınabilmeyi sağlar ve yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesini iyileştirir.

rHuEPO’nun böbrek hastalığında ilerleme, diyaliz başlangıcını geciktirme veya ters etkiler üzerine etkilerini değerlendiremiyoruz. Mevcut kanıtlara dayanarak yaşam kalitesi anlamında varsayılan faydalarına yönelik kararların, diyaliz öncesi rHuEPO’nun ekstra maliyetine değip değmeyeceğinin dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Bilimsel Özet

Arka plan

Rekombinat insan eritropoetiniyle (rHuEPO) tedavisinin anemiyi düzeltme ve yaşam kalitesini iyileştirme anlamında yüksek derecede etkili olduğu gösterildi. Böbrek işlevindeki bozulmayı hızlandırabilen rHuEPO kullanımının diyaliz öncesindeki hastalarda da faydalı olup olmadığı tartışmalı. Ancak bunun karşıtı görüş de, rHuEPO prediyaliz hastalarında da etkiliyse hastanın iyilik hissini artırarak diyalize başlamayı geciktirebileceğidir. Bu derleme ilki 2001 yılında yayınlanıp 2005 yılında güncellenen eski versiyonu güncelliyor.

Amaç

Bu derlemede primer olarak, prediyaliz hastalarında rHuEPO tedavisinin, diyalize başlama zamanına etkisini belirlemek amaçlandı ancak diyaliz öncesi dönemde rHuEPO tedavisinin: 1) hemoglobin/hematokriti düzeltip düzeltmediği, 2) yaşam kalitesine etkisi ve 3) diyaliz gereğini hızlandırma, hipertansiyonda artış, AV fistülde pıhtılaşma veya nöbetler gibi ters etkilerin insidensinde artış olup olmadığına bakıldı.

Araştırma stratejisi

Cochrane Böbrek ve Transplantasyon Özel Tescil Kayıtları 29 Haziran 2015 tarihine kadar arandı.

Seçim kriterleri

Prediyaliz dönemdeki hastalarda rHuEPO kullanımını tedavi yapılmaması ya da plaseboya karşı kıyaslayan randomize ya da yarı randomize kontrollü araştırmalar derlendi.

Veri toplama ve analiz

Sadece yayınlanmış verileri kullandık. Kalite değerlendirmesini iki yazar bağımsız olarak yaptı. Verileri tek yazar standart forma çıkardı, örnekler seçilerek ikinci yazar tarafından kontrol edildi. Sonuçlar risk oranı (RO) ve ortalama fark olarak (OF), %95 güven aralıklarıyla (GA) ifade edildi.

Ana sonuçlar

Toplam 993 katılımcıyla yapılan 19 araştırma derlendi. Derlenen çalışmaların çoğunun 2000 yılına ait olması nedeniyle çoğu alanda kayırma hatası riskinin belirsiz olduğu yargısına varıldı.

Tedaviyle hemoglobinde (OF 1.90 gm/L, %95 GA -2.34 ile -1.47) ve hematokritte (OF %9.85, %95 GA 8.35 - 11.34) iyileşme oldu ve kan nakli gereken hasta sayısı azaldı (RO 0.32, %95 GA 0.12 - 0.83).

Yaşam kalitesi veya egzersiz kapasitesi raporlayan çalışmalardan sağlanan veriler tedavi gruplarında iyileşme gösterdi. Böbrek hastalığının ilerleme ölçütlerinin çoğu istatistiksel anlamlı fark olmadığını gösterdi. Ters olaylarda anlamlı fark görülmedi.

Kaynak

Cody JD, Hodson EM. Recombinant human erythropoietin versus placebo or no treatment for the anaemia of chronic kidney disease in people not requiring dialysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD003266. DOI: 10.1002/14651858.CD003266.pub3

Orijinal özet için: Kronik Böbrek Yetmeziğinde Eritropoetin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv