Erken Aşama Epiteliyal Yumurtalık Kanserinde Cerrahiden Sonra Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Konu

Yumurtalık kanserinin (YK) ilk tedavisi kanserli dokuyu almak için uygulanan cerrahidir. Bu sayede hastalığın aşaması da belirlenir. YK’de aşamalandırma cerrahisi; rahim, tüpler, yumurtalıklar ve barsak omentumu çıkarılıp karın içi sıvısından ve pelvis ve aort çevresindeki lenf bezlerinden, pelvis yan duvarından, parakolik oluk ve diyaframdan örnek alındığında optimal kabul edilir. YK; 1, 2 ve 3 (iyi – orta ve zayıf diferansiye) olarak de aşamalandırılır, iyi diferansiye YK’de prognoz en iyidir. Cerrahi sonrasında çoğu hastaya platinli ilaçlarla yardımcı kemoterapi önerilir. Ancak geçmişte aşama Ia ve Ib’ye komplikasyon riski sağ kalıma olan faydalarından daha ağır olabildiği için rutin olarak yardımcı tedavi önerilmiyordu.

Bu yeni derleme daha önce yayınlanan ve yardımcı kemoterapi alan erkan aşama YK’lı kadınların almayanlardan daha uzun yaşadığını ve ilk tedaviden sonra hastalıklarının nüks etmesinin daha uzun zaman aldığını bildiren eski versiyonun güncellemesidir.

Ne yaptık?

Erken aşama YK tanılı kadınlarda cerrahiden sonra gözleme karşı yardımcı kemoterapi ile ilgili randomize kontrollü araştırmaları derledik ve uygun olduğunda çalışmalarının sonuç verilerini bir araya getirdik.

Ne kanıt bulduk?

Literatürü 24 Mart 2015 tarihine kadar araştırdık ve erken aşama YK’lı 1277 kadın üzerinde yürütülmüş 5 araştırmayı derlemeye aldık ve sonuçlarımıza iyi kalitede dört çalışmanın verileri katkı sağladı. Kadınların çoğunda (%95’ten fazla) aşama I YK bulunuyordu. Bu güncellemeye, derlememizde zaten bulunan bir araştırmanın 10 yıllık izlem sonuçlarını yayınlayan bir yayın ekledik, ancak yeni çalışma bulamadık. Erken aşama YK tanısı alan ve kanseri çıkarmak ve hastalığı aşamalandırmak için uygulanan cerrahi sonrasında yardımcı kemoterapi alan kadınlarda 10 yıl içinde ölüm riskinin, tedavi almayanlardan (gözlem grubu) daha düşük ve kanserin tedaviden sonraki 10 yıl içinde nüks etme riskinin daha düşük olduğuna dair yüksek kalitede kanıt bulduk.

Düşük kalitede kanıtlar hastalığı daha yüksek riskli olan kadınların yardımcı kemoterapiden (YK) daha fazla yarar sağlayabileceğini telkin ediyor ancak ancak diğer erken aşama hastalarda sürviye fayda dışlanamıyor. Kemoterapinin yan etkileri olabilir ancak kemoterapi ve gözlem grupları arasında ters olaylar ve uzun vadeli riskleri kıyaslamak için bulduğumuz veriler yetersiz.

Bu ne anlama geliyor?

Erken aşama yumurtalık kanserinde YK, YK verilmemesine kıyasla sürviyi iyileştirir ve kanserin tekrarlama riskini azaltır. Bu nedenle erken aşama hastalığı olan tüm kadınlarda YK düşünülmelidir. Ancak düşük riskli erken aşama kanserli kadınların AK’den çok fayda sağlayıp sağlamayacağı belirsizdir ve YK kullanımına ilişkin kararlarda bu belirsizlik ve ters olaylarla ilgili belirsizlik dikkate alınmalıdır.

Yazarların kararı

Yüksek kalitede kanıtlar platin esaslı yardımcı kemoterapinin erken aşama (FIGO stage I/IIa) epiteliyal yumurtalık kanserli kadınlarda sürviyi uzatmada etkili olduğunu gösteriyor.

Düşük ve orta riskli erken aşama hastalığı olan kadınların yardımcı kemoterapiden yüksek riskli hastalığı olanlar kadar fayda sağlayıp sağlamayacağı belirsizliğini sürdürüyor. Bu belirsizlik ve ters olaylarla ilgili belirsizlik, bu kadınlarda YK kullanımı ile ilgili kararlarda dikkate alınmalıdır. Düşük riskli kadınların tedavisi ferdi faktörler hesaba katılarak kişiselleştirilmelidir.

Bilimsel Özet

Arka plan

Her yıl dünyada 200 000 kadına epiteliyal yumurtalık kanseri tanısı konuyor. %10 – 20 kadına hala iyi bir şifa imkânı varken erken tanı konur. Erken evre (evre I ve IIa) hastalıkta ameliyat yapılır, ve bunu ajuvan kemoterapi izler (yardımcı kemoterapi). Yardımcı kemoterapiyle yapılan en büyük araştırmalar, platin esaslı kemoterapiyle genel sürvide bir avantaj gösteriyor; ancak bu tedavinin prognozu farklı olan alt gruplardaki kesin rolü ve tipinin belirlenmesi gerekiyor. Bu derleme CDSR’de 2009, Say 1’de yayınlanan ilk versiyonu güncelliyor.

Amaç

Ameliyattan sonra yapılan kemoterapinin gözleme kıyasla bir avantaj getirip getirmediğini belirlemek ve farklı prognozu olan ve histolojik alt tipi ve cerrahi evrelemeyi esas alan alt gruplarda tedaviden daha fazla bir kazanç olup olmadığını belirlemek için, erken aşama epiteliyel yumurtalık kanserinde kemoterapiye dair kanıtları derlemeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Gynaecological Cancer Specialized Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL 2015, Sayı 3), MEDLINE (1948 - Mart 2015) ve EMBASE (1980 - hafta 14, 2015) elektronik olarak tarandı. Ayrıca klinik araştırma tescil kayıtları ve bulunan makalelerin sitasyon listelerini de taradık.

Seçim kriterleri

Laparotomide evreleme yapılan erken aşama (I ve IIa) epiteliyal yumurtalık kanserli kadınlarda yapılan RKA’ları derledik.

Veri toplama ve analiz

2 derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak araştırma kalitesini değerlendirdi ve verileri çıkardı. Alt grup analizleri dahil tüm meta analizlerde rastgele etki modeli kullandık.

Ana sonuçlar

Derlemenin bu 2015 güncellemesinde orijinal versiyona alınan toplam 1277 popülasyonlu 5 RKA’ya eklenecek yeni araştırma bulamadık. Ancak daha önce derlenen çalışmalardan biriyle (ICON1) ilgili 10 yıllık izlem verilerini içeren yeni bir makale bulduk.

4 araştırmayı meta analize aldık ve kayırma hatası riskini düşük bulduk. Katılımcıların %95’ten fazlasında evre I yumurtalık kanseri vardı.

3 araştırmadaki 5 yıllık verilerinin meta analizi, yardımcı olarak platin esaslı kemoterapi alan kadınlarda, almayanlara göre genel sürvinin daha iyi olduğunu gösterdi (Zarar oranı (ZO) 0.71, %95 güven aralığı (GA) 0.53 t- 0.93; 1008 kadın; 3 çalışma; I² istatistiği = %0; yüksek kalitede kanıt).

Benzer şekilde, 4 araştırmadan sağlanan 5 yıllık verilerin meta analizi, yardımcı kemoterapi alan kadınlarda ilerlemesiz sürvinin de (İS) almayanlara göre daha iyi olduğunu gösterdi not (ZO 0.67, %95 GA 0.53 - 0.84; 1170 kadın, 4 çalışma; I² istatistiği = %0; yüksek kalitede kanıt).

Bu bulgular zamanla değişmedi, GS ve İS için 10 yıllık ZO hesapları sırasıyla 0.72 (%95 GA 0.57 - 0.92; 925 kadın, 2 çalışma) ve 0.67 (%95 GA 0.53 - 0.83; 925 kadın, 2 çalışma) bulundu (yüksek kalitede kanıt).

10 yıllık izlemde ölüm riski yardımcı kemoterapi kolundan yanaydı (0.76, %95 GA 0.62 -0.94; 923 kadın, 2 çalışma; I² istatistiği = %0); ilerleme riski için de sonuç aynı bulundu (RO 0.72, 95% GA 0.60 - 0.87; 925 kadın, 2 çalışma; I² istatistiği = %0).

Düşük kalitede kanıtlar yüksek riskli hastalığı olan kadınların yardımcı tedaviden en çok fayda sağlayabildiğini gösterdi. Ancak alt grup analizleri, düşük riskli hastalarda ya da optimal evrelenmiş hastalıkta sürvide sağlanan faydayı ne onaylıyor ne de reddediyor.

Kemotrapi ve gözlem grupları arasında ters olaylar ve uzun vadeli riskleri kıyaslayabilmek için yetersiz veri bulduk.

Kaynak

Lawrie TA, Winter-Roach BA, Heus P, Kitchener HC. Adjuvant (post-surgery) chemotherapy for early stage epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD004706. DOI: 10.1002/14651858.CD004706.pub5

Orijinal özet için: Yumurtalık Kanserinde Yardımcı Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar