Gebede Epilepsi Tedavisi ve Bebeğin Nöro-Gelişimi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsili kadınların çoğu için gebelikleri esnasında tedavilerini sürdürmek sağlıkları için önemlidir. 25 yıldan fazladır süren araştırmalar, bu ilaçlara maruz kalan bebeklerin bir doğum kusuru oluşması ya da gelişme seviyesinin daha düşük olması riskinin daha yüksek olabileceğini gösterdi.

Derleme sorusu

Bu derleme gebelikte antiepileptik ilaçlara (AEİ) maruz kalmanın bebekte IQ, dil ve hafıza gibi yetilerde (sinirsel gelişim) seviyenin düşmesi ile ilişkili olup olmadığını anlamayı amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 38 çalışma alındı. Çalışmada AEİ tedavisi alan kadınlar, epilepsili olamayan kadınlara ya da epilepsisi olan ve AEİ tedavisi almayan kadınlara karşı kıyaslandı. Ana rahmi içinde farklı AEİ’lere maruz kalan çocuklar arasında karşılaştırma da yapıldı. Bu derlemede sunulan kanıtlar 2014 Mayısına kadar günceldir.

Sonuçlar

Ana rahminde karbamazepine (CBZ) maruz kalan küçük bebeklerle ilgili kanıtlar çelişkiliydi, ancak bu muhtemelen çalışmaların yürütüm yoluna bağlı. CBZ’ye maruz kalan daha büyük bebeklerde IQ, ilaca maruz kalmayan bebeklere kıyasla daha düşük değildi. CBZ dozu ve çocuğun yetileri arasında ilişki bulunmadı.

Ana rahminde sodyum valproata (VPA) maruz kalan hem büyük hem de küçük bebekler, maruz kalmayanlara ya da başka AEİ’lere maruz kalanlara kıyasla daha zayıf bilişsel gelişim gösterdiler. 6 Çalışmada VPA dozu ile çocuğun yetileri arasında ilişki bulundu; ilacın daha yüksek dozları çocuğun IQ yetilerinde daha çok düşme ile ilişki gösterdi. Bu farkın seviyesinin eğitim seviyesinde düşüklük riskini artırması muhtemeldir.

Ana rahminde CBZ’ye maruz kalan çocuklar, lamotrijine (LTG) maruz kalan bebeklere kıyasla beceri eksikliği göstermedi, ancak bu az sayıda çalışmada araştırıldı. Yine fenitoine (PHT) maruz kalan çocuklarla CBZ veya LTG’ye maruz kalan çocuklar arasında fark bulunmadı.

LTG, levetirasetam veya topimarat gibi daha yeni ilaçlarla ilgili çok sınırlı bilgi bulundu.

Çalışmaların kalitesi

Çalışmaların dizayn kalitesi değişkendi. Daha yeni tamamlanan çalışmalar kalite değerlendirmesinde daha yüksek değer almaya yatkındı ki bu da daha güvenilir kanıtlar gösterir.

Kararlar

Bu derlemede ana rahminde VPA’ya maruz kalan çocukların, bebeklikte ve okul çağında düşük nöro-gelişim skorları riskinin arttığı bulundu. Kanıtların çoğunluğu CBZ’ye maruziyetin nöro-gelişim geriliğiyle ilişkili olmadığını gösteriyor. Kullanımda olan tüm AEİ’ler veya çocuğun sinirsel gelişiminin tüm yönleri ile alakalı veri bulunmuyor. Bu, kadınlar ve doktorları için karar vermenin güç olduğu anlamına geliyor. Anneler ve hekimlerin, annenin gebelikte kullanımı için hangi ilacı doğru olduğu hakkında araştırma kanıtlarına dayanan kararlar verebilmeleri için daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Yazarların kararı

En önemli bulgu, VPA’ya maruz kalan grupta görülen IQ düşmesi olup bu düşme, gelecekteki yaşamda eğitim ve çalışma yaşamı ile ilgili sonuçları etkilemeye yeterli. Ancak bazı kadınlar için VPA nöbet kontrolü sağlamada en etkili ilaç. Aydınlatılmış tedavi kararları, tedavi başlangıcında ve gebelik öncesinde bu riskler hakkında ayrıntılı rehberlik gerektirir. Bazıları sık kullanılan yeni AEİ’ler hakkında yetersiz veri bulunuyor ve başka araştırmalar gerekiyor. Kontrol edilmeyen nöbetler de anneye risk getirdiğinden, epilepsili kadınların çoğunluğu gebelik esnasında tedavilerini sürdürmeleri gerekir.

Bilimsel Özet

Arka plan

Biriken kanıtlar, prenatal dönemde antiepileptik ilaçlara maruziyetle bebekte gerek fiziksel anormallik gerekse nöro-gelişimsel bozulma riskinde artış olduğunu gösteriyor. Nöro-gelişimde bozukluk, bilişsel, motor ve sosyal becerilerde, geçici olabilen ya da erişkinliğe kadar taşınabilen, spesifik bir kusur ya da kusurlar bileşimidir. Yüksek öneminden dolayı bu potansiyel risklerin belirlenmesi, azaltılması ve epilepsili kadınlara net olarak açıklanması gerekir.

Amaç

Olağan yazılan antiepileptik ilaçlara (AEİ) prenatal maruziyetin, bebekte nörogelişimle ilgili sonuç ölçütlerine etkilerini ve sağlanan kanıtların metodolojik kalitesini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Epilepsy Group Specialized Register (Mayıs 2014), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library (2014, Sayı 4), MEDLINE (via Ovid) (1946 - Mayıs 2014), EMBASE (Mayıs 2014), Pharmline (Mayıs 2014) ve Reprotox (Mayıs 2014) veri tabanlarını dil kısıtlaması olmadan taradık. Son 5 yılın konferans özetlerini ve derlenen makalelerin referans listelerini de taradık.

Seçim kriterleri

AEİ kullanan epilepsili gebe kadınlarla yapılan prospektif kohort, kohort ve randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Üç yazar birbirinden bağımsız olarak derlenecek araştırmaları seçti. Araştırmalardaki kayırma hatası riski 5 yazar tarafından değerlendirildi ve veriler çıkarıldı. Birincil sonuç ölçütü olarak global bilişsel işlev seçildi. İkincil sonuç ölçütü olarak ise spesifik bilişsel alanlardaki kusurlar ve nöro-gelişimsel bozukluk prevalansı seçildi. Araştırmaların tasarımı ve sonuç raporlamadaki ciddi ölçüde değişkenlik nedeniyle sadece sınırlı toplu veri analizi raporlanabildi.

Ana sonuçlar

Kaliteleri değişik, toplam 28 araştırma derlendi. Daha yeni çalışmalar daha büyüktü ve sonuç ölçütleri körleme değerlendirmeyle raporlandı ki bu da metodolojik kalitenin arttığını gösteriyor.

Karbamazepin

Karbamazepine (CBZ) maruz kalan çocuklarda gelişim düzeyi (DQ), sağlıklı anneden doğanlardan daha düşüktü, ortalama fark (OF) -5.58 (%95 güven aralığı (GA) -10.83 ile -0.34, P = 0.04, n=129). CBZ’ye maruz kalan çocuklarda DQ tedavi olmayan epilepsili kadınların çocuklarından da daha düşüktü (OF -7.22, %95 GA -12.76 ile - 1.67, P = 0.01, n=221).

Rastgele etki modeliyle yapılan daha ileri analiz bu sonuçların çalışmalar içindeki değişkenliğe bağlı olduğunu ve CBZ ile anlamlı bir ilişki olmadığını gösterdi.

CBZ’ye maruz kalan daha büyük çocuklarda zekâ (IQ) epilepsili olmayan kadınlardan doğanlardan daha düşük bulunmadı (OF -0.03, %95 GA -3.08 - 3.01, P = 0.98, n=702). Benzer şekilde, CBZ’ye maruz kalan çocuklar IQ anlamında tedavi olmayan epilepsili kadınların çocuklarından daha düşük değildi (OF 1.84, %95 GA -2.13 ile 5.80 arası, P = 0.36, n=250).

Valproat

Sodyum valproata (VPA) maruz kalan çocuklarda DQ, tedavi edilmeyen epilepsili kadınların çocuklarından daha düşüktü (OF -8.72, %95 GA -14.31 ile -3.14, P = 0.002, n=181).

VPA’ya maruz kalan çocuklarda IQ epilepsili olmayan kadınlardan doğanlara göre daha düşüktü (OF -8.94, %95 GA -11.96 ile -5.92, P < 0.00001, p=628). Bu çocuklarda IQ tedavi olmayan epilepsili kadınların çocuklarından da daha düşüktü (MD -8.17, 95% GA -12.80 ile -3.55, P = 0.0005, n=176).

İlaçların kıyaslanması

CBZ’ye maruz kalan bebeklerde gelişimde VPA’ya kıyasla fark bulunmadı (OF 4.16, 95% GA -0.21 ile 8.54, P = 0.06, n=270).

VPA’ya maruz kalan çocuklarda IQ, CBZ’ye göre anlamlı derecede düşüktü (OF 8.69, %95 GA 5.51 - 11.87, P < 0.00001, n=303).

CBZ veya lamotrijine maruz kalan çocuklarda IQ anlamlı fark göstermedi (OF -1.62, %95 GA -5.44 ile 2.21, P = 0.41, n=162).

CBZ veya fenitoine (PHT) maruz kalan çocuklarda gelişim anlamlı fark göstermedi (OF 3.02, %95 GA -2.41 ile 8.46, P = 0.28, n=259).

CBZ veya PHT’ye maruz kalan çocuklarda IQ yetileri fark göstermedi (OF -3.30, %95 GA -7.91 ile 1.30, P = 0.16, n=120).

VPA’ya maruz kalan çocuklarda IQ, LTG’ye göre anlamlı derecede düşüktü (OF -10.80, %95 GA -14.42 ile -7.17, P < 0.00001, n=158).

PHT’ye maruz kalan çocuklarda gelişim VPA’dan daha iyiydi (OF 7.04, 95% GA 0.44 ile 13.65, P = 0.04, n=188). PHT’ye maruz kalan çocuklarda IQ’da VPA’dan daha iyiydi (OF 9.25, %95 GA 4.78 ile 13.72, P < 0.0001, n=106).

6 araştırmada VPA ile bir doz etkisi bildirildi, günlük 800 – 1000 mg ve üstü dozlarla birlikte çocuklarda bilişsel sonuç ölçütleri düştü.

CBZ, PHT veya LTG ile bir doz etkisine dair ikna edici kanıt bulamadık.

Meta analize alınamayan çalışmalar öyküsel olarak raporlandı ve çoğunluğu meta analizlerin bulgularını destekledi.

Kaynak

Bromley R, Weston J, Adab N, Greenhalgh J, Sanniti A, McKay AJ, Tudur Smith C, Marson AG. Treatment for epilepsy in pregnancy: neurodevelopmental outcomes in the child. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD010236. DOI: 10.1002/14651858.CD010236.pub2

Orijinal özet için: Gebede Epilepsi İlaçlarının Bebeğe Etkisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv