Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Ovülasyon Uyarmada Gonadotropinler


Medical Art Service, I. Christensen, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Klomifen sitrata (KS) cevap vermeyen PCOS'lu kadınlarda ovülasyon uyarmak için ikinci seçenek tedavi olarak gonadotropinlerin etkinlik ve güvenliğini kıyaslamak amaçlandı.

Arka plan

Ovülayon bozukluklarına bağlı kısırlık, kadınların danışmanlık ya da tedavi aramaları için en sık rastlanan nedendir. Bu kadınlar ovülasyonu ilaçlarla uyararak tedavi edilir, buna “ovülayon indüksiyonu” denir. Bu olağanda hormon içeren haplarla yapılır; “klomifen sitrat” birinci seçenek tedavidir. Klomifen sitratla yumurtlama sağlanamayan kadınlarda ikinci seçenek ovülasyon indüksiyon stratejileri gerekir. Bu kadınlar için en sık kullanılan ikinci seçenek tedavi, enjektabl ilaçlar olan gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonudur. Değişik tipte gonadotropinler geliştirildi: ürofollitropinler gibi idrardan sağlanan ürünler (FSH) ve insan menopozal gonadotropini (HMG), saflaştırılmış (FSH-P) ve yüksek derecede saflaştırılmış (FSH-HP ve HP-HMG) şekillerde bulunur. Son olarak daha yüksek saflık derecesi sağlamak için rekombinat FSH (rFSH) geliştirilmiştir.

Çalışma özellikleri

Derleme 1726 kadını kapsayan 14 araştırma içeriyor. On araştırma rekombinat FSH’yi idrar-kökenli gonadotropinlerle kıyasladı. Bunlardan üç çalışma rFSH yı HMG ile, yedisi rFSH’yı FSH-HP ile kıyasladı.

Dört çalışmada FSH-P ile HMG kıyaslandı.

rFSH’yı FSH-P ile veya FSH-HP’yi FSH-P ile kıyaslayan çalışma bulunamadı. Kanıtlar 2014 Ekimine kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Gonadotropin kıyaslamalarından hiç birinde canlı doğum, klinik gebelik veya gebelikle ilgili başka bir sonuç beklentisi anlamında herhangi bir fark kanıtı bulunmadı. Yine yumurtalık aşırı uyarılma sendromunda da (YAUS) bir fark kanıtı bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi üriner gonadotropinlere karşı rFSH kıyaslamasında düşük – çok düşük arası ve FSH-P ye karşı HMG kıyaslamasında düşük – çok düşük arası bulundu. Bu son kıyaslamayı yapan bütün çalışmalar 1990 öncesinde yürütülmüştü.

Derlemedeki 14 araştırmadan onunda ticari bir sponsor bildirildi.

Yazarların kararı

PKOS’luve KS direnci ya da KS başarısızlığı bulunan kadınlarda, idrar kaynaklı gonadotropinler ve rFSH veya HMG/HP-HMG arasında canlı doğum ya da yumurtalık aşırı uyarılma sendromu oranlarında fark kanıtı bulamadık.

Tüm sonuçlar için kanıt kalitesi düşük veya çok düşük arasındaydı. Birini ya da diğerini kullanma kararında maliyet ve kolaylığın tartılmasını öneriyoruz.

Bilimsel Özet

Arka plan

Folikül stimülan hormonla (FSH) ovülasyon indükleme, yumurtlamayan ya da klomifen sitratla (KS) gebe kalamayan polikistik overli kadınların ikinci seçenek tedavisidir.

Amaç

KS’ye dirençli PKOS olan kadınlarda ovülasyon indüksiyonu için ikinci seçenek tedavi olarak gonadotropinlerin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Menstrual Disorders & Subfertility Group's Specialist Register of Controlled Trials, the Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE (1966 - Ekim 2014), EMBASE (1980 - Ekim 2014), CINAHL (1982 - Ekim 2014), National Research Register ve Current Controlled Trials gibi web veri tabanları tarandı. Dil kısıtlaması yapılmadı.

Seçim kriterleri

CC ile yumurtlamayan ya da gebe kalmayan ve üriner FSH, (uFSH: FSH-P veya FSH-HP), HMG/HP-HMG veya rekombinat FSH ile ovülasyon indüksiyonu yapılan PKOS’lu kadınlarda klinik sonuçların kıyaslama verilerini raporlayan tüm randomize kontrollü araştırmaları seçtik. Ardından normal ilişki veya yapay yolla döllenme yapılan indüksiyonları raporlayan araştırmaları derledik. CC, metformin, LH veya letrozolle ek tedavi yapılan araştırmaları dışladık.

Veri toplama ve analiz

Üç derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak araştırmaları seçti, kalitesini değerlendirdi ve verileri çıkardı. Birincil sonuç ölçütü olarak kadın başına düşen canlı doğum (etkinlik ölçütü) ve yumurtalık aşırı uyarılma sendromunu (YAUS – güvenlik ölçütü) seçtik. İkincil sonuç ölçütleri olarak klinik gebelik, düşük, çoğul gebelik, total gonadotropin dozu ve kadın başına total stimülasyon süresi seçildi. İhtimal oranlarını (İO) hesaplamak için verileri sabit etki modeliyle kombine ettik. Sonuç ölçütleri için sağlanan kanıt kalitesine GRADE kriterlerini kullanarak değer biçtik.

Ana sonuçlar

Derlememize 1726 kadınla yapılan 14 araştırma dahil edildi. 10 araştırmada rFSH idrar kaynaklı gonadotropinlerle kıyaslandı (üçünde HMG ve yedisinde FSH-HP’ye karşı). + araştırmada FSH-HP HMG ile kıyaslandı. FSH-HP’yi FSH-P ile kıyaslayan araştırma bulamadık.

rFSH ile idrar kaynaklı gonadotropinler arasında canlı doğumlarda fark kanıtı olmadığını (İO 1.26, %95 GA 0.80 - 1.99, 5 araştırma, 505 kadın, I² = 0%, düşük kalitede kanıt) ve klinik gebelik oranlarında da fark kanıtı olmadığını (İO 1.08, %95 GA 0.83 - 1.39, 8 araştırma, 1330 kadın, I² = 0, düşük kalitede kanıt) bulduk. Bu, idrar kaynaklı FSH ile gözlenen kadın başına ortalama %16 canlı doğum için, rFSH ardından canlı doğum ihtimalinin %13 ile %26 arasında olduğunu gösteriyor.

HMG veya HP-HMG ile FSH-P kıyaslamasında da canlı doğum oranında fark bulunmadı (İO 1.36, %95 GA 0.58 - 3.18, 3 araştırma, 138 kadın, I² = 0%, düşük kalitede kanıt). Bu da HMG veya HP-HMG ile canlı doğum ihtimal oranı %18 olan bir kadın için, uFSH ardından canlı doğum şansının %9 ile %37 arasında olduğunu gösteriyor.

Araştırma yazarları YAUS için değişik tanımlar kullandı. Verileri birleştirdiğimizde rFSH ile idrar kökenli gonadotropinler arasında bir fark kanıtı olmadığını (İO 1.52, %95 GA 0.81 - 2.84, 10 araştırma, 1565 kadın, I2 = 0%, çok düşük kalitede kanıt) ve HMG veya HP-HMG ile FSH-P arasında bir fark kanıtı olmadığını bulduk (İO 9.95, %95 GA 0.47 - 210.19, 2 araştırma, 53 kadın, I² = 0%, çok düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Weiss NS, Nahuis M, Bayram N, Mol BJ, Van der Veen F, van Wely M. Gonadotrophins for ovulation induction in women with polycystic ovarian syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD010290. DOI: 10.1002/14651858.CD010290.pub2

Orijinal özet için: Polikistik Over Tedavisinde Gonadotropin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar