Hastaneye Yatan Yaşlıların Kapsamlı Geriyatrik Değerlendirmesi

Cochrane derleme özeti

Amaç

Organize ve koordineli uzman bakımının (kapsamlı geriyatrik değerlendirme olarak bilinir) hastaneye yatışı yapılan yaşlılarda bakımı iyileştirip iyileştirmediğini anlamayı hedefledik. Bu soruya cevap bulmak için 29 araştırma derlendi.

Anahtar mesajlar

Hastaneye yatışı yapılan yaşlılara, yatışta uzman koordinasyonunda geriyatrik değerlendirme hizmeti sağlamak izlemde evlerinde kendi başına yaşayabilme şansını artırabilir mi?

Arka plan

Hastaneye yatırılan yaşlıların çoklu, kompleks ve birbirini içeren sorunları olabilir. Bu hastalar akut bir hastalıkta bağımsızlıklarını hızla kaybetmeye yatkındır, bu da bakımevine yatış potansiyeli getirir. Bakım gereksinimleri uygun bir şekilde belirlenebilir ve tedavi koordineli olarak yönetilirse bu düşüşten kısmen kaçınmak mümkündür. Uzman koordinasyonuyla bakım (kapsamlı geriyatrik değerlendirme, KGD), kalifiye bir multidisipliner ekibin yardımıyla tıbbi, sosyal ve ruhsal sağlık ve fiziksel ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirildi. KGD, hastaların toparlanmasını maksimale çıkarmak ve mümkün olduğunda işlev seviyesini eski düzeye çıkarmayı hedefler. Hastanelerde yaşlı koğuşlarında ya da bir genel koğuşlarda vizit yapan bir geriyatri ekibince yapılır.

Ana sonuçlar

Çeşitli ülkelerde, toplam 13 766 katılımcıyla yapılmış 29 araştırma bulundu. Bu çalışmalarda yatışı yapılan 65 yaş üstü hastalarda KGD, rutin bakımla kıyaslandı. Çoğunda uzmanlaşmış bir hastane koğuşunda ya da gezici bir ekiple başka koğuşlarda yapılan KGD incelendi.

Derlememiz, yatıştan sonra KGD alan yaşlıların, 1 yıl sonrasında evde yaşama ihtimalinin rutin tıbbi bakım alanlara kıyasla daha fazla ve bakımevine yatış ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdi.

KGD’nin yatış sonrası bir yıla kadar izlemde ölüm riskini azalttığına dair kanıt olmadığını ve bağımlılıkta az fark getirdiğini ya da bir fark getirmediğini bulduk.

Bilişsel işlev ve hastanede yatış süresinde ise kesin bir sonuç çıkarabilmek için çok değişkenlik vardı. Mali etkinlik konusundaki belirsizlik daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor.

Kanıtlar 5 Ekim 2016 tarihine kadar güncel.

Yazarların kararı

Hastaneye yatan yaşlılara yatışta KGD yapıldığında izlemde evlerinde yaşıyor olma ihtimali daha yüksek. Verilerin, etkide koğuşlar ve ekipler arasında da fark gösterip göstermediği belirsiz ve bu analizin gücü düşük.

CGA bakım masraflarında küçük bir artış getirebilir ve mali etkinlikle ilgili kanıtların kalitesi belirsizlik ve çalışmalar arasındaki tutarsızlık nedeniyle düşük. Sağlık hizmetinin çeşitli sektörlerini içerecek şekilde, kurumlara özel maliyet hesapları raporlayan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Kapsamlı geriyatrik değerlendirme (KGD), yaşlı ve kırılgan hastaların tıbbi, ruhsal ve işlevsel problemlerini belirlemek ve bu suretle tedavi ve izlem için koordineli ve bütünsel bir plan geliştirmek için yürütülen çok boyutlu, multidisipliner bir teşhis ve tedavi sürecidir.

Amaç

Bu derleme, hastaneye kabulü yapılan yaşlılarda KGD’nin, etkinlik ve maliyeti hakkındaki güncel kanıtlara eleştirel değer biçmek, özetlemek ve sağlanan verileri mali etkinlik hesabı için kullanmayı amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

CENTRAL, MEDLINE, Embase ve üç başka veri tabanı ve iki araştırma tescili 5 Ekim 2016 tarihinde tarandı. Araştırmaların referans listeleri de tarandı ve yazarlarıyla temas kuruldu.

Seçim kriterleri

Genel koğuşlar ya da yaşlı koğuşlarında, akut bakım için yatırılan ya da akut kabul sonrası yataklı rehabilitasyona alınan yaşlılarda KGD’yi olağan bakıma karşı kıyaslayan RKA’ları derledik.

Veri toplama ve analiz

Cochrane ve EPOC’un standart metodolojik prosedürlerini kullandık. En önemli sonuç ölçütleri için sağlanan kanıt kalitesini GRADE ile değerlendirdik. Bu güncelleme için araştırmacılardan ferdi hasta verilerini talep ettik ve KGD uygulamasının ayrıntılarını sağlayabilmek için araştırmacılar anket yaptık. Sonuçlar için risk oranları (RO), ortalama farklar (OF) veya standardize ortalama farklar (SOF) hesapladık ve verileri sabit etki meta analiziyle birleştirdik. Hastaneye KGD’li ve olmadan yapılan yatışları, kaliteye ayarlanmış yıl (QALY) başına kazanılan maliyet, yaşam yılı boyunca kazanılan maliyet (LY) ve evde yaşanan yıl başına kazanılan maliyet (LYLAH) anlamında kıyaslayarak mali etkinliği hesapladık

Ana sonuçlar

Çoğu yüksek gelirli 9 ülkede, toplam 13 766 katılımcıyla yapılan 29 araştırmayı derledik. KGD, hastaların 3 – 12 aylık izlemlerde kendi evinde hayatta kalma ihtimalini artırıyor (risk oranı (RO) 1.06, %95 güven aralığı (GA) 1.01 - 1.10; 16 araştırma, 6799 katılımcı; yüksek kalitede kanıt). Ancak aynı izlemlerde, mortalitede çok az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor (RO 1.00, 95% GA 0.93 -1.07; 21 araştırma, 10,023 katılımcı; yüksek kalitede kanıt). Yine aynı süreli izlemlerde hastanın bakımevine yatma ihtimalini azaltıyor (RO 0.80, %95 GA 0.72 - 0.89; 14 araştırma, 6285 katılımcı; yüksek kalitede kanıt) ve bağımlılıkta az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor (RO 0.97, %95 GA 0.89 - 1.04; 14 araştırma, 6551 katılımcı; yüksek kalitede kanıt).

KGD bilişsel işlevde çok az fark getiriyor ya da hiç getirmiyor (SOF -0.22 ile 0.35 arası; 5 araştırma, 3534 katılımcı; düşük kalitede kanıt). Ortalama hastanede kalış süresi müdahale grubunda1.63 günle 40.7 gün arasında, kontrolde 1.8 günle 42.8 gün arasındaydı. Katılımcı başına sağlık masrafları ortalama 234 GBP (%95 GA -144 GBP ile 605 GBP arası) olup olağan bakım grubundan yüksek bulundu (17 araştırma, 5303 katılımcı; düşük kesinlikte kanıt).

KGD, QALY’de 0.012’lik hafif bir artış sağlıyor (95% GA -0.024 ile 0.048) kazanılan QALY başına 19.802 GBP bulundu (3 araştırma; düşük kesinlikte kanıt); LY’lerde 0.037’lik hafif bir artış sağlıyor (95% GA 0.001 - 0.073), kazanılan LY başına 6305 GBP bulundu (4 araştırma; düşük kesinlikte kanıt); ve yine LYLAH’da 0.019’luk hafif bir artış getiriyor (95% GA -0.019 - 0.155), kazanılan LYLAH başına 12 568 GBP bulundu (2 araştırma; düşük kesinlikte kanıt).

QALY, LY ve LYLAH için 20 000 GBP’lik tavan oranında KGD’nin mali etkin olma ihtimali sırasıyla 0.50, 0.89 ve 0.47 bulundu (17 araştırma, 5303 katılımcı; düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, Langhorne P, Burke O, Harwood RH, Conroy SP, Kircher T, Somme D, Saltvedt I, Wald H, O'Neill D, Robinson D, Shepperd S. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD006211. DOI: 10.1002/14651858.CD006211.pub3

Orijinal özet için: Hastanede Yatan Yaşlılarda KGD

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv