Gebede Epilepsi Tedavisi ve Doğumsal Anormallikler


Foto:  Science Museum, London, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsili kadınların çoğu için ilaçlarını gebelik esnasında da kullanmak sağlıkları için önemlidir. Son 25 yılda yapılan araştırmalar ana rahminde bu ilaçlara maruz kalan bebeklerde malformasyon ya da doğum defekti olma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini gösterdi.

Derleme sorusu

Bu derlemede gebelikte anti epileptik ilaçlara (AEİ) maruz kalmanın bebekte malformasyon olma riskinde artışla ilişkili olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışmaların özellikleri

Derlemeye 50 yayınlanmış araştırma dâhil edildi. Tek AEİ almakta olan gebelerin çocukları ile epilepsisi olmayan ya da epilepsili olup AEİ almayan gebelerin çocuklarını karşılaştırdık. Ayrıca ana rahminde farklı AEİ’lere maruz kalan çocuklar arasında da karşılaştırma yaptık. Derlememizde sunulan kanıtlar 2015 Eylülüne kadar günceldir.

Sonuçlar

Derlenen çalışmalardan sağlanan verilerin miktarı araştırılan AEİ’ler arasında çok değişkendi ve bu bulguların bazılarından sorumlu olabilir.

- Valproata maruz kalan çocuklarda malformasyon riski diğer AEİ’lere kıyasla %10.93 ile en yüksek risk seviyesini gösterdi. Valproata maruz kalan çocuklar gerek kontrol gerekse karbamazepin, fenitoin, gabapentin, levetirasetam, lamotrijin, okskarbazepin, fenobarbital, fenitoin, topiramat ve zonisemid kullanan gruplara karşı daha yüksekti. Malformasyon olma riski çocuğun rahim içinde maruz kaldığı valproat dozu ile ilişkiliydi.

- Karbamazepine maruz kalan çocuklarda malformasyon riski kontrol grubuna ve levetirasetam ve lamotrijine kıyasla daha yüksekti,

- Fenobarbitale maruz kalan çocuklarda malformasyon riski epilepsisi olmayan kadınlardan doğan çocuklardan daha yüksekti; ancak tedavi edilmeyen epilepsili kadınlardan daha yüksek bulunmadı. Ayrıca fenobarbitalle malformasyon riski gabapentin, levetirasetam veya lamotrijinden daha yüksekti.

- Fenitoine maruz kalan çocuklarda malformasyon riski hem kontrole hem de levetirasetam ve lamotrijine kıyasla daha yüksekti; ancak levetirasetam kıyaslamasıyla ilgili sonuç daha belirsiz.

- Topiramata maruz kalan çocuklarda malformasyon riski epilepsi olmayan kadınlardan doğan çocuklardan daha yüksekti; ancak tedavi edilmeyen epilepsili kadınlardan daha yüksek bulunmadı. Bu çocuklarda risk levetirasetam veya lamotrijine kıyasla yüksek bulundu.

- AEİ’ler arasında başka anlamlı fark bulunmadı ya da kıyaslamalar tek çalışmayla sınırlıydı.

- Ayrıca spesifik tipte malformasyonları, özellikle fenobarbitalle kalp malformasyonlarını ve valproatla vücudun farklı kesimlerini tutan özel tipte malformasyonları daha yüksek bulduk.

Çalışmaların kalitesi

Çalışmaların tasarım kalitesi değişkendi, ancak bunun derlemenin sonuçlarından sorumlu olduğunu düşünmüyoruz.

Kararlar

Bu derlemede anne karnında valproata maruz kalan çocuklarda doğumda malformasyon riskinin artmış olduğu ve risk seviyesinin maruz kalınan valproat dozuna bağlı olduğu bulundu. Mevcut kanıtlara dayanarak, levetirasetem ve lamotrijinle ilişkili risk düzeyi en düşük, ancak özellikle de malformasyon tipleriyle ilgili daha fazla veri gerekli

Kaynak

Weston J, Bromley R, Jackson CF, Adab N, Clayton-Smith J, Greenhalgh J, Hounsome J, McKay AJ, Tudur Smith C, Marson AG. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD010224. DOI: 10.1002/14651858.CD010224.pub2

Orijinal özet için: Gebede Epilepsi Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv