Karaciğer Ameliyatında Kan Kaybını Azaltmak İçin Cerrahi Metotlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğerde gelişen birçok kanseröz ve kanser olmayan büyümeler karaciğerin tutulan parçasını çıkararak (rezeksiyon) tedavi edilir ki bu kan kaybı da içinde olmak üzere komplikasyon riski yüksek, büyük ameliyattır. Uzman hekimler karaciğer rezeksiyonu esnasında kan kaybını azaltmak için yöntemler denediler. Bunlar arasında karaciğer venlerinde basıncı düşürmek (düşük santral venöz basınç); veya yine santral venöz basıncı düşürmek amacıyla akciğerlere girip çıkan hava miktarını azaltmak (hipoventilasyon); karaciğer kesisinde, örneğin özel bir donanım kullanmadan veya ultrason dalgaları ya da radyofrekans kullanımıyla yapmak gibi farklı yollara başvurmak; kanamayı azaltmak için kesi yüzeylerine yapışkan sürmek; girişim esnasında karaciğere kan akışını sürekli ya da ara sıra kesmek (damar kapatma) yer alıyor. Bir cerrahi tipik olarak bir ya da birden fazla yol kullanır, en iyi metot bilinmiyor. 2015 Eylülüne kadar yayınlanan tüm çalışmaları içeren bir literatür araştırması yaprak karaciğer ameliyatı esnasında kan kaybını azaltan en iyi metotları aradık. Network meta analizi denen özel istatistik metotları kullanarak farklı tedavileri simültane olarak kıyasladık.

Çalışma özellikleri

Toplam 6179 katılımcı ile yürütülen ve derleme kriterlerimize uyan 67 randomize kontrollü araştırma belirledik. Ancak ya araştırmacılar kalan katılımcıları analize dâhil etmediği ya da ilgi alanına giren sonuç ölçütlerini raporlamadıkları için sadece 64 araştırmadan 5771 katılımcıya ait bilgileri derleyebildik.

Fon kaynakları: 24 araştırmaya (%35.8) değerlendirilen tedaviden pozitif sonuç almakta mali çıkarı olmayan kurumlarca fon sağlandı. Kalan araştırmalar ya çalışmanın sonuçlarından kazanç sağlayabilecek taraflardan fon aldı ya da fon kaynağı bildirmedi.

Kanıt kalitesi

Tüm araştırmalarda kayırma hatası riski büyüktü yani araştırmacılar, çalışmaların yürütüm yolu nedeniyle bir metotta ya da diğerinde faydaları olduğundan fazla ya da zararları olduğundan az hesaplamış olabilir. Birçoğuna az sayıda katılımcı alındı, bu nedenle hatalı kararlara varma ihtimali yüksekti. Genel kanıt kalitesi düşük ya da çok düşüktü.

Önemli sonuçlar

Kıyaslamaların çoğunda farka dair kanıt bulunmadı veya bulunduğunda da çoğunlukla küçük örnekli tek araştırmalarda bulundu. Böylesi kanıtlar güvenilir değildir. Bu nedenle sadece birden fazla araştırmaya dayanan kanıtları yayınladık. Primer sonuç ölçütlerinden sadece bir tanesinde farka dair kanıt bulundu. Ters olay sayısı radyofrekans diseksiyonla, klemple ezme metoduna göre daha fazlaydı. İkincil sonuç ölçütlerindeki farkla ilgili bulunan kanıtlar aşağıdaki gibi:

Kan nakli (yüzde): Düşük santral venöz basınç grubunda akut normovolemik hemodilüsyon+ düşük santral venöz basınç grubundan daha yüksek bulundu.

Nakledilen kan miktarı: Fibrin yapıştırıcıyla sıvama grubunda kontrole kıyasla düşük bulundu.

TDP nakli: Oksitlenmiş sellüloz yapıştırıcıyla fibrin yapıştırıcı grubuna kıyasla daha fazla bulundu.

Kan kaybı, toplam hastanede kalış ve ameliyat süresi: Düşük santral venöz basınç grubunda kontrolden daha az bulundu.

Diğer kıyaslamalar için fark kantları tek ve küçük çalışmalara dayanıyordu ya da fark kanıtı bulunmadı. Araştırmaların hiç birinde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve çalışmaya dönüş süresi raporlanmadı. Karaciğer rezeksiyonu için özel donanım kullanmanın herhangi bir faydasını gösteren kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Moggia E, Rouse B, Simillis C, Li T, Vaughan J, Davidson BR, Gurusamy K. Methods to decrease blood loss during liver resection: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD010683. DOI: 10.1002/14651858.CD010683.pub3

Orijinal özet için: KC Cerrahisinde Kan Kaybı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar