Kokain Bağımlılığına Karşı Antipsikotik İlaç Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kokain bağımlılığı çoğunlukla kişi ve toplum sağlığı için tıbbi, psikolojik ve sosyal problemlerle birliktelik gösterir ve toplumda problem yaratır. Kullanıcılar AIDS ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasında ve ayrıca cürüm, şiddet ve yeni doğanların maddeye maruziyetinde rol oynar. Kokain kullanımı ya da bağımlılığının tedavisinde antidepresanlar, antikonvülsanlar ve dopamin agonistleri gibi ilaçların kullanımı Cochrane derleme kanıtlarıyla desteklenmiyor. Antipsikotik ajanların kullanımı, kokain, özellikle psikozu taklit eden hallüsinasyonlar ve paranoyayı indüklediği için de düşünüldü.

Çalışma özellikleri

Derleme yazarları toplam 719 hasta üzerinde yürütülmüş 14 randomize kontrollü araştırma belirlediler. Çalışmalardan biri İtalya'da diğerleri ABD’de yapıldı. Tümü hem ayaktan hem de yataklı kurumlarda yürütüldü ve toplam 14 – 168 gün (ortalama 80 gün) sürdü.

11 Çalışmada katılımcılar izleyen antipsikotik ilaçlardan biri ya da plasebo almak üzere randomize edildi: Risperidon (üç çalışma, 1 - 4 mg/gün ve bir çalışmada 14 günde 25 mg dozda uzun etkili risperidon enjeksiyonu); olanzapin (üç çalışma, 2.5 - 20 mg/gün); ketiyapin (iki çalışma, 400 ve 800 mg/gün); lamotrijin (bir çalışma, 400 mg/gün) ve reserpin (bir çalışma, 50 mg/gün).

3 Çalışmada iki ilaç kıyaslandı: Haloperidol’a (10 mg/ gün) karşı olanzapin (10 mg/gün); risperidon’a (9 mg/ gün) karşı olanzapin (20 mg/ gün) ve ropirinol’a (4.5 mg/gün) karşı aripiprazol (10 mg/gün).

Ana sonuçlar

Çalışmalarda ilgi duyulan sonuç ölçütlerini değerlendirmek için farklı araçlar ya da yollar kullanıldı, bu da bizim verileri kombine etme imkanımızı sınırladı. Herhangi bir antipsikotik ilacı plaseboya karşı kıyaslayan tüm çalışma sonuçlarını grupladığımızda, antipsikotik ilaçların tedavi altında kalanları hafifçe çoğalttığını ancak tedavi esnasında kokain kullanımını azaltmada (iki çalışma), uzun süreli yoksunlukta (üç çalışma) veya acilen kokain alma ihtiyacını azaltmada (dört çalışma) etkili olmadığını bulduk.

Her bir ilaçla plaseboya ya da başka ilaca karşı yapılan tekli kıyaslamalar, küçük örnekli az sayıda çalışmada yapıldığından sonuçların güvenilirliğini kısıtlandı. Bu kıyaslamalar arasında sadece plaseboya karşı ketiyapin, kokain kullanımı ve ihtiyacını azaltmada daha iyi performans gösterdi; ancak sonuçlar sade 60 katılımcılı bir tek çalışmadan sağlandı.

Yan etkiler anlamında tedavinin kabul edilebilirliği, kokain yoksunluğu ve yoksunluk belirtileri hakkında bilgiler sınırlı bulundu. Genel olarak kokain bağımlılığı tedavisinde antipsikotik ilaçların klinik kullanımını destekleyecek kanıt bulamadık.

Kanıt kalitesi

Çalışmalardaki majör kısıtlamalar, çalışmadan eksilen hasta sayısının yüksek olması ve çalışmaların yürütülmesinde kullanılan metodolojilerin net olarak raporlanmamasıydı. Buna ek olarak katılımcı sayısının düşüklüğü ve sonuçların ölçülmesi ve raporlanmasında farklı yollar kullanılması, verileri kombine etme imkanımızı kısıtladı. Genel olarak kanıt kalitesinin eksilmeler için orta, tüm diğer sonuç ölçütleri için düşük olduğu yargısına vardık. Kanıtlar 15 Temmuz 2015’e kadar güncel.

Çalışmalarda bildirilen fon ve çıkar çatışmaları

Derlemeye alınan çalışmaların çoğunluğu endüstri kaynaklarından fon sağladı veya bazı araştırmacıların endüstri ile sözleşmeli işbirliğine bağlı çıkar çatışması beyanında bulundu. Derlenen 14 çalışmadan sadece beşi endüstri dışı kaynaklardan ayrıcalıklı olarak fon sağladığını bildirdi ve bunlardan sadece biri (Grabowski 2004) yazarlarının çıkar çatışması olmadığını bildirdi. Başka bir çalışmada (Brown 2012) birkaç yazar için çıkar çatışması beyan edildi ve üç çalışmada (Levin 1999, Reid 2005 ve Winhusen 2007) yazarların çıkar çatışmaları açıklanmadı. Derlenen bir çalışma (Meini 2010) fon kaynaklarını bildirmedi ancak yazarlarının çıkar çatışması olmadığını açıkladı. Derlenen diğer sekiz çalışma ya endüstriden (Brown 2010; Hamilton 2009; Kampman 2003), veya endüstriyel ve endüstri dışı bağışlardan kombine olarak fon sağladı (Akerele 2007; Loebl 2008; Smelson 2004; Smelson 2006; Tapp 2015), üçü yazarları için çıkar çatışmalarını açıkladı, kalanı bu konuda beyanda bulunmadı.

Yazarların kararı

Eldeki sonuçlar sadece 14 küçük çalışmaya dayanıp orta-düşük arası kalitede kanıt sağlıyor ve halen kokain bağımlılığı tedavisinde antipsikotik ilaçların klinik kullanımını destekleyen kanıt bulunmuyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Kokain bağımlılığı bir halk sağlığı problemidir, alışkanlık yapar ve tıbbi ve psikososyal komplikasyonlar barındırır. Kokain bağımlılığı, etkinliği ispatlanmış bir ilaç tedavisi olmayan bir hastalık olmayı sürdürüyor.

Amaçlar

Kokain bağımlılığına karşı antipsikotik ilaçların etkinlik ve kabul edilebilirliğini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Drugs and Alcohol Group Specialised Register; CENTRAL dâhil olmak üzere the Cochrane Library; the Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE); PubMed; EMBASE; CINAHL ve Web of Science15 Temmuz 2015 tarihine kadar tarandı. Tüm araştırmalara İngilizce dışı literatür dahil edildi. Bu derleme ilki 2007 yılında yayınlanan eski versiyonu güncelliyor.

Seçim kriterleri

Kokain bağımlılığı tedavisinde herhangi bir antipsikotik ilaç kullanımını inceleyen tüm randomize kontrollü ve kontrollü klinik araştırmalar seçildi.

Veri toplama ve analiz

Cochrane’in istediği standart metodolojik prosedürleri kullandık.

Ana sonuçlar

Toplam 719 katılımcıyla yapılan 14 araştırmayı derledik. Bu çalışmalarda risperidon, olanzapin, ketiyapin, lamotrijin, aripiprazol, haloperidol ve reserpin araştırıldı.

Herhangi bir antipsikotik ilaç ve plasebo kıyaslamasında, antipsikotiklerin araştırmadan hasta eksilmesi oranını plaseboya göre düşürdüğünü bulduk (risk oranı (RO) 0.75; %95 güven aralığı (GA) 0.57 - 0.97), 8 çalışma, 397 katılımcı, orta kalitede kanıt).

Bunun dışında kalan birincil sonuç ölçütlerinden hiçbirinde anlamlı fark bulunmadı: Tedavi esnasında kokain kullanımını sürdüren katılımcı sayısı için RO 1.02; 95% GA 0.65 - 1.62; 2 araştırma; 91 katılımcı; sürekli yoksunluk için RO 1.30; 95% GA 0.73 - 2.32; 3 araştırma, 139 katılımcı); yan etkiler için RO 1.01; %95 GA 0.93 - 1.10; 6 araştırma, 291 katılımcı ve kriz için RO 0.13; %95 GA -1.08 ile 1.35; 4 araştırma, 240 katılımcı. Tüm bu kıyaslamalar için kanıt kalitesine düşük değer biçtik.

Tek tek ilaçların plaseboya karşı kıyaslamaları, örnekleri küçük ve az sayıda araştırmada yapıldı ve bu da sonuçların güvenilirliğini kısıtladı. Bu kıyaslamalar arasında sadece ketiyapin bağımlılığı azaltmada plasebodan üstün performans sağlar göründü; haftada kullanılan gram miktarı azaldı (ortalama fark (OF) -0.54; %95 GA -0.92 ile -0.16); dolar üzerinden harcama azaldı (OF -53.80; %95 GA -97.85 ile -9.75); ve krizler azaldı (OF -1.23; %95 GA -2.19 ile -0.27). Ancak sonuçlar 60 katılımcılı tek çalışmadan sağlandı.

Araştırmaların ana kısıtlamaları; eksilmeye bağlı kayırma hatasının yüksek olması (derlenen çalışmalarda %40) ve ağırlıklı olarak seçimde, performansta ve belirlemede kayırma hatası riskiyle ilgili olarak raporlama kalitesinin düşük olmasıydı. Bu nedenle çalışmaların %75 – 80’ininde kayırma hatası riskini belirsiz olduğuna karar verdik. Ayrıca derlenen araştırmaların çoğunda yan etkiler, tedavi esnasında kokain kullanımı ya da krizler gibi önemli sonuç ölçütleriyle ilgili sonuçlar raporlanmadı.

Kaynak

Indave BI, Minozzi S, Pani P, Amato L. Antipsychotic medications for cocaine dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD006306. DOI: 10.1002/14651858.CD006306.pub3

Orijinal özet için: Kokain Bağımlılığı Tedavisinde Antipsikotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv