Okul Öncesi Çocuklarda Fazla Kilo Veya Obesite Tedavisi için Diyet, Fiziksel Aktivite ve Davranış Mü

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Fazla kilolu veya obes okul öncesi çocuklarda kiloyu azaltmak için diyet, fiziksel aktivite ve davranış müdahaleleri ne kadar etkin?

Arka plan

Tüm dünyada gittikçe daha fazla çocuk fazla kilolu ve obes hale geliyor. Bu çocuklar hem çocuklukta hem de ileri yaşlarda sağlık problemleri yaşama ihtimali daha fazladır. Bu sorunun tedavisi için en iyi neyin işe yaradığı konusunda daha fazla bilgi gerekiyor.

Çalışma özellikleri

6 yaşına kadar, fazla kilolu ve obes 923 çocuğa uygulanan diyet, fiziksel aktivite ve davranışsal (alıkanlıkları değiştirme ve iyileştirme) tedavilerini çeşitli kontrol gruplarına karşı kıyaslayan 7 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çalışmaları müdahale tipine göre grupladık. Sistematik derlememizde; müdahale yapılmaması, ‘olağan bakım’, güçlendirilmiş olağan bakım veya müdahale kolunda da verildiyse başka tedaviye karşı kıyaslanan; çok bileşenli müdahaleler ve diyet müdahalelerinin etkileri raporlandı. Çalışmalara dahil edilen çocuklar 6 ay ile 3 yıl arası süreler boyunca izlendi

Ana sonuçlar

Çalışmaların çoğunluğunda vücut kitle indeksi (VKİ) z-skoru raporlandı: VKİ vücut yağının bir ölçüsüdür ve kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cins,inden boyun karesine bölünmesi ile elde edilir (kg/m²). Çocuklarda VKİ çoğunlukla çocuk büyüdükçe cinsiyet, kilo ve boyu hesaba katacak şekilde hesaplanır (VKİ z-skoru). 202 çocukta çok bileşenli müdahale gruplarında VKİ z-skorunu kontrol grubuna kıyasla 0.4 birim daha düşük bildiren 4 araştırmanın sonuçlarını özetledik. z- Skorunda birim azalması daha fazla kilo kaybını gösterir. Örneğin, boyu 110 cm ve ağırlığı 32 kg olan 5 yaşında bir kızın VKİ’si 26.4 ve VKİ z-skoru 2.99’dur. Bu çocuk bir yıl içinde 2 kg verirse (ve boyu 1 cm uzarsa) VKİ z-skoru yaklaşık 0.4 birim azalır (VKİ 24.3 ve z-skoru 2.58 olur).

Çok bileşenli müdahalelerde buna uygun olarak kilodaki ortalama değişim kontrol grubundan 2.8 kg daha düşüktü. Müdahalelerin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde ya da değerlendirilen ebeveyn-çocuk ilişkisinde iyileşme gibi başka etkileri daha belirsizdi ve çoğu çalışmada ters olaylar hesaplanmadı. Hiç bir çalışmada herhangi bir nedenle ölümler, morbidite veya sosyo-ekonomik etkiler araştırılmadı.

Bir çalışmada hem süt ürünlerinden zengin hem de enerjisi sınırlanmış diyet müdahalelerinin sonunda, sadece sağlıklı yaşam tarzı eğitimi verilmesine kıyasla daha büyük VKİ z-skoru azalması bulundu. Ancak sadece süt ürünlerinden zengin diyet 2- 3 yıl daha sonra fayda göstermeyi sürdürdü, buna karşın enerjisi sınırlanmış diyet grubunda VKİ z-skorunda kontrole kıyasla daha fazla yükselme oldu.

Kanıtlar 2015 Martına kadar günceldir.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi düşük veya çok düşüktü bunun ana nedeni her sonuç ölçütünü değerlendiren sadece birkaç çalışma olması veya çalışmalarda alınan çocuk sayısının küçük olmasıydı. Buna ek olarak çok sayıda çocuk çalışmaları bitmeden bıraktı.

Yazarların kararı

Çok bileşenli müdahaleler fazla kilolu ya da obes 6 yaşına kadar okul öncesi çocuklar için etkili bir tedavi seçeneği gibi görünüyor. Ancak güncel kanıtlar sınırlı ve araştırmaların çoğunda kayırma hatası riski yüksek. Çoğu çalışmada ters etkiler hesaplanmadı.

Bu derlemenin ilerideki güncellemelerine dahil etmek için sürmekte olan üç çalışma belirledik.

Diyet müdahalelerinin rolü daha çelişkili olup, bir çalışmada süt ürünleri ile müdahalenin uzun vadede etkili olabileceğini ancak enerji kısıtlamalı diyetlerin olmadığını gösterdi. Bu araştırmanın da kayırma hatası riski yüksek.

Bilimsel Özet

Arka plan

Çocuklukta fazla kilo ve obesite tüm dünyada artış gösterdi ve birlikte kısa ve uzun vadeli sağlık sonuçları görülüyor.

Amaç

6 yaşına kadar okul öncesi çocuklarda fazla kilo ve obesite tedavisinde kullanılan diyet, fiziksel aktivite müdahaleleri ve davranışsal müdahalelerin etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, LILACS ClinicalTrials.gov ve ICTRP Search Portal veri tabanlarında literatür taraması yaptık. Bulunan makaleler ve sistematik derlemelerin referans listelerini de araştırdık. Dil kısıtlaması yapmadık. Tüm veri tabanlarında aramalar 2015 Martına kadar yapıldı.

Seçim kriterleri

0 – 6 yaş arası okul öncesi çocuklarda, fazla kilo ve obesite tedavisi için kullanılan diyet, fiziksel aktivite ve davranışsal müdahaleleriyle ilgili randomize kontrollü araştırmaları (RKA) seçtik.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı araştırmaları seçti, kayırma hatası riskini ve GRADE ile genel kaliteyi değerlendirdi ve verileri çıkardı. Ek bilgi için araştırma yazarlarıyla temas kurduk.

Ana sonuçlar

Toplam 923 katılımcıyla yapılan 7 RKA’yı derledik. Araştırmalardaki katılımcı sayısı 18 ile 475 arasındaydı. 6 çalışma paralel, biri küme randomize tasarımlı olup, 2’sinde iki müdahaleyi kontrole karşı kıyaslayan üç kol mevcuttu. Müdahale ve kıyaslananlar değişkendi. Kıyaslamaları iki gruba ayırdık: Çok bileşenli müdahaleler ve diyetsel müdahaleler. Genel kanıt kalitesi düşük ya da çok düşüktü ve 6 araştırmada kayırma hatası riskini yüksek bulduk. Araştırmalarda çocuklar 6 ay ile 3 yıl arası izlendi.

Çok bileşenli bir müdahaleyi olağan bakım, güçlendirilmiş olağan bakım veya bilgilendirme kontrollerine karşı kıyaslayan araştırmalarda, müdahale sonunda, müdahale gruplarında vücut kitle indeksi (VKİ) z-skorlarında daha büyük bir azalma bulduk (ortalama fark (OF) -0.3 ünite, %95 güven aralığı (GA) -0.4 ile -0.2; P < 0.00001; 210 katılımcı; 4 araştırma; düşük kalitede kanıt); 12- 18 ay izlemde aynı sonuç (OF -0.4 ünite %95 GA -0.6 ile -0.2; P = 0.0001; 202 katılımcı; 4 araştırma; düşük kalitede kanıt); ve 2 yıllık izlemde de aynı sonuç alındı (OF -0.3 ünite %95 GA -0.4 ile -0.1; 96 katılımcı; 1 araştırma; düşük kalitede kanıt).

Bir araştırma ters olay olmadığını bildirdi, diğerlerinde ters olaylar raporlanmadı.

3 araştırmada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlandı ve bazı bileşenlerinde iyileşme bulundu. Davranış değişimi, ebeveyn çocuk ilişkisi gibi başka sonuç ölçütleri tutarlı olarak ölçülmedi.

Üç kollu bir araştırmada iki tip diyet kontrole karşı kıyaslandı ve sağlanan çok düşük kalitede kanıtlar, gerek süt ürünlerinden zengin diyetin (VKİ z-skoru değişiminde OF -0.1 ünite %95 GA -0.11 ile -0.09; P < 0.0001; 59 katılımcı) gerekse enerjisi kısıtlanmış diyetin müdahale dönemi sonunda VKİ’de kontrolden daha fazla iyileşme sağladığını gösterdi (VKİ z-skoru değişiminde OF -0.1 ünite %95 GA -0.11 ile -0.09; P < 0.0001; 57 katılımcı). Ancak bu sonuç 36 aylık izlemde sadece sütte zengin diyetle korunabildi (VKİ z-skor değişiminde OF -0.7 ünite %95 GA -0.71ile -0.69; P < 0.0001; 52 katılımcı). 36 aylık izlemde enerjisi kısıtlanmış diyetle VKİ kontrole göre daha kötüleşti (VKİ z-skoru değişiminde OF 0.1 ünite %95 GA 0.09 - 0.11; P < 0.0001; 47 katılımcı).

Araştırmalarda tüm nedenlerden ölümler, morbidite veya sosyoekonomik etkiler raporlanmadı.

Kaliteleri düşük ve müdahaleler ve kıyaslananlar heterojen olduğundan tüm sonuçların dikkatle yorumu gerekir.

Kaynak

Colquitt JL, Loveman E, O’Malley C, Azevedo LB, Mead E, Al-Khudairy L, Ells LJ,

Metzendorf M, Rees K. Diet, physical activity, and behavioural interventions for the

treatment of overweight or obesity in preschool children up to the age of 6 years.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.:

CD012105. DOI: 10.1002/14651858.CD012105

Orijinal özet için: Çocukta Obesite Ve Fazla Kilo Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv