Bacakta Kronik Total Arteryel Obstrüksiyonda Subintimal Anjiyoplasti


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bacakta arter hastalığının en olağan belirtisi topallamadır, kan akımındaki yetersizlik kramp tarzında ağrıya neden olur. Genellikle alt bacak kaslarını etkiler, egzersizle tetiklenir istirahatle geçer. Şiddetli tıkanmalarda istirahatte de ağrı, bacakta ülser ve gangren olabilir. Arter hastalığı, özellikle şiddetli topallamada kan akımını artırmak için baypas ya da anjiyoplasti ameliyatı gerekebilir. Ancak arterin sert plaklarla uzun bir kısmının tıkanmalarında normal transluminal anjiyoplasti sıklıkla başarısız olur. Periferik damar hastalıklarında subintimal anjiyoplasti ilk olarak 1990’larda tarif edildi. Tıkanma yerinin başlangıcından intima altındaki boşluğa bir telle girilerek tıkanma bölgesi bir kateterle geçilir, lümenin distaldeki açık kısmına tekrar girilerek kan akımı için yeni bir kanal sağlanır. Bu teknoloji OUTBACK yeniden giriş kateteri gibi cihazların geliştirilmesini sağladı.

Çalışma özellikleri ve önemli sonuçlar

2016 Ocak ayına kadar toplam 147 katılımcı ile yürütülmüş iki randomize kontrollü araştırma belirledik. Tekniklerde ve ölçülen sonuçlardaki farklara bağlı olarak bu çalışmaların verilerini kombine edemedik. Bir çalışmada katılımcılar stentle subintimal anjiyoplasti (SSA) ya da veya stentle uzak endarterktomiyle (UA) kıyaslandı. Bu çalışma UA ile SSA’ya kıyasla çok daha iyi damar açıklığı gösterdi. Üç yıllık izlem sonuçları Rutherford sınıflamasıyla ölçülen klinik iyileşme RE grubunda %80, SSA grubunda %64 hastada görüldü. Egzersiz sonrası ayak bileği kol indeksinde iyileşme (0.2) SSA hastalarının %70’inde RE hastalarının %82’sinde görüldü. SSA katılımcılarında teknik başarı oranı %93, RE katılımcılarında %96 olarak belirlendi. Primer açıklık 24 ayda SSA ile %56.8, RE ile %76.5; 36 ayda SSA ile %47.7, RE ile %62.7 bulundu.

Yardımlı primer açıklık 36 ayda SSA ile %53.2 RE ile %70.6 bulundu. Sekonder açıklık 36 ayda RE lehindeydi. Üç yılın sonunda SSA grubunda bacak kurtuluşu %95, RE grubunda %98 bulundu. Prosedür esnasında, öncesi ve sonrasında ölüm görülmedi ancak iki SSA hastasında ve üç RE hastasında komplikasyonlar görüldü.

SIA OUTBACK cihazını bir manuel yeniden giriş tekniğine karşı kıyaslayan diğer çalışmada tüm olgularda teknik başarı bildirildi ancak klinik iyileşme raporlanmadı. OUTBACK grubunda 6 aylık primer açıklık oranı %100 (26’da 26) manuel yeniden giriş grubunda %96.2 bulundu (26’da 25).

Primer 12 aylık açıklık OUTBACK grubunda %92.3 (26’da 24) manuel grupta %84.6 (26’da 22) bulundu. 24 ve 26 aylık açıklık oranları bildirilmedi. 36 ayda ayak kurtuluş oranları ve komplikasyonlar raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Her iki çalışmanın da metodolojik kayırma hatası riski düşüktü; ancak kanıt kalitesi çalışmaların küçük çaplı olması ve az sayıda çalışma olmasına bağlı olarak düşüktü. Dahası, derlenen iki çalışma kullanılan teknikler ve kontrol grupları açısından birbirinden farklıydı, bu sonuçların kombine edilmesini engelledi. Ancak sadece iki küçük çalışma derleyebildiğimiz için derlememizde sunulan kanıtların eksiksiz ve uygulanabilir olduğundan şüpheliyiz, kesin bir karar için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Chang Z, Zheng J, Liu Z. Subintimal angioplasty for lower limb arterial chronic total occlusions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD009418. DOI: 10.1002/14651858.CD009418.pub3

Orijinal özet için: Subintimal Anjiyoplasti

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv