Epilepside Tek İlaç Tedavisi Olarak Karbamazepine Karşı Topiramat

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi sinir sisteminin olağan bozukluklarındandır, beyinden çıkan tekrarlayıcı anormal elektriksel deşarjlar nöbetlere neden olur. Bu derlemede iki tip epileptik nöbet çalışıldı: Nöbetlerin beynin bir kısmında başlayıp tümüne yayıldığın generalize başlangıçlı nöbetler ve nöbetlerin beynin bir kısmında başlayıp aynı kısmı etkilediği kısmi başlangıçlı (parsiyel, fokal başlangıçlı) nöbetler. Kısmi nöbetler generalize olabilir (sekonder yayılma) ve beynin bir kısmından tümüne yayılabilir. Epilepsili hastaların %70’e yakını ilaç tedavisine başladıktan kısa bir süre sonra uzun süreli iyileşme dönemine girer ve bunların %70 kadarı tek ilaçla nöbetsiz hale gelebilir.

Bu derleme, tavsiye edilen tedaviler benzer olduğundan kısmi başlangıçlı nöbetler (sekonder yayılması olan ve olmayan) ve generalize başlangıçlı nöbetlerin spesifik bir tipi olan tonik-klonik nöbetleri olan hastalar için geçerlidir.

Amaç

Topiramat ve karbamazepin epilepsili hastalarının olağan ilaçlarıdır. Bu derlemede bu ilaçların yeni tanı konmuş nöbetlerde ne kadar etkili olduğunu kıyaslamak, kullanımlarıyla birlikte hastanın ilacı bırakmasına neden olabilecek yan etkiler olup olmadığını anlamak ve bu ilaçlar arasında yapılacak bir seçimi aydınlatmak amacıyla yapıldı.

Metot

2016 Nisanına kadar yapılan araştırmaları taradık. Topiramatı karbamazepinle kıyaslayan üç klinik araştırmadan sağlanan kanıtları değerlendirdik. İki araştırmaya katılan 1151 hastadan sağlanan verilerin kombinasyonu mümkün oldu, üçüncü araştırmadaki 88 katılımcının verileri kullanılamadı.

Sonuçlar

İki araştırmaya alınan hastaların çoğunda (%85) kısmi nöbetler vardı, bu yüzden bu derlemenin sonuçları bu tip nöbetler için geçerlidir. Kalan %15 hastadaki hastalarda kısmi ya da generalize olarak sınıflanması güç tipte nöbetler (sınıflanmamış nöbetler) vardı. Sadece kısmi nöbetli hastalar göz önüne alındığında sonuçlar karbamazepin alanların tedavilerine daha uzun süre devam etme ihtimalinin daha fazla olduğunu ve 12 ay süren remisyon sağlayabilmeyi topiramat alanlardan daha önce başardıklarını gösterdi. Genel başlangıçlı ya da sınıflanmamış epilepsili hastalarda ilaçlar arasında fark görülmedi.

Araştırmalar esnasında katılımcıların en sık bildirdiği yan etkiler ‘iğneler batması’ şeklinde hisler, baş ağrısı, mide barsak problemleri ve anksiyete ya da depresyondu. Bunlar topiramat ve karbamazepin alan gruplarda benzer sayıda hastalarca bildirildi.

Kanıt kalitesi

Kısmi başlangıçlı nöbet geçiren hastalar için kanıt kalitesinin orta- yüksek olduğu yargısına vardık. Araştırmaların tasarımında körleme olmaması katılımcının tedavisine ne kadar süre devam ettiğini etkilemiş olabilir. Genel başlangıçlı ya da sınıflama dışı nöbetler geçiren az sayıda hasta için kanıt kalitesinin düşük-orta arası olduğu yargısına vardık.

Kararlar

Halen yeni tanı konmuş kısmi başlangıçlı nöbetleri olan hastaların tedavisi için uzmanlarca karbamazepin öneriliyor ve bu derlemenin sonuçları da bununla çelişen bir kanıt sağlamadı. Genel başlangıçlı ya da sınıflama dışı nöbetler geçiren hastalar için daha fazla bilgi gerekiyor. Gelecekte yapılacak, bu ilaçları ya da başkalarını kıyaslayan tüm çalışmaların sonuçlarının yüksek kaliteli olmasını sağlamak için, yüksek kaliteli metotlar kullanacak şekilde tasarlanması ve araştırmalara alınacak hastalarda nöbet tiplerinin çok dikkatle sınıflanmasını öneririz.

Kaynak

Nolan SJ, Sudell M, Tudur Smith C, Marson AG. Topiramate versus carbamazepine monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD012065. DOI: 10.1002/14651858.CD012065.pub2

Orijinal özet için: Topiramat / Karbamazepin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv