Erişkinlerde Sağlık Ve Esenlik İçin Çevreyi İyileştirme Ve Koruma Etkinliklerine Katılım

Çeviri: Dr. Melahat Akdeniz*

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bu sistematik derlemede, doğal çevreyi iyileştiren aktivitelerde (kırsal alanlara geçiş yollarının sürdürülmesi gibi) yer almanın insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirip iyileştirmediğini incelendi. Bir sistematik derleme, belirli bir konuyla ilgili tüm kanıtları tanımlamak, kalitesini değerlendirmek ve sentezlemek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.

Doğal çevre ile temasın sağlık ve esenlik üzerinde olumlu bir etkisi olduğu düşünülür. Örneğin yeşil alanlara yakın yaşayanlar, uzak yaşayanlara göre daha iyi ruhsal sağlığa sahiptir. Parklar ve kırsal alanlar, aynı zamanda, fiziksel sağlığı iyileştirebilecek sağlıklı etkinlikler için bir yer sağlayabilir. Doğal çevrenin halk sağlığını iyileştirmek için bir kaynak olabileceğini anlamaya ilgi var.

Metot

Doğayı korumanın ya da çevreyi iyileştiren diğer etkinliklerin (çöp toplama gibi), sağlığı etkileyip etkileyemeyeceğini bilmek istedik. İncelenen etkinlikler kentsel veya kırsal bölgelerde dış ortamın iyileştirilmesini amaçlıyordu. Katılımcılar yetişkin gönüllüler veya bir sağlık çalışanı tarafından gönderilen kişilerdi.

Bu sistematik derleme için herhangi bir ülkeden konuyla ilgili tüm akademik ve yayınlanmamış araştırmaları (gri literatür) belirlemek için veri tabanlarını araştırdık ve uzmanlarla iletişim kurduk.

Sonuçlar

Sayısal verilere (niceliksel) ve görüşmelerden elde edilen metinlere (niteliksel) dayalı 19 çalışma bulduk. Çalışmalar İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'dandı.

Niceliksel çalışmaların çoğunda sağlık ve esenlik üzerine etki olmadığını bildirildi. Katılımcıların kendi bildirdikleri sağlık, yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair sınırlı kanıt bulundu. Bazıları da artmış ruhsal yorgunluk ve daha fazla anksiyete duygusu bildirdiler.

Niteliksel çalışmalar insanların yer alma deneyimlerini ve yarar algılarını gösterdi. İnsanlar daha iyi hissettiklerini bildirdiler. Özellikle örneğin mental sağlık bozukluğu nedeniyle sosyal olarak izole iseler, artan sosyal temas fırsatından hoşlandılar. Ayrıca, bir başarı hissi, doğada olma ve günlük bir yapı sağlama konularını takdir ettiler.

Kısıtlamalar

Kullanılan araştırma yöntemleri çok sağlam olmadığı ve katılımın herhangi bir sağlık değişikliğine neden olduğu kesin olarak gösterilemediği için sonuçlara dikkatle yaklaşılması gerekiyor. Araştırmanın kalitesi, çalışma tasarımı ve raporlama bağlamında düşüktü.

Kararlar

Kanıtların kalitesi göz önüne alındığında kesin bir sonuç çıkaramıyoruz. Bu etkinliklerin sağlıkta nasıl ve neden yararlı olabileceğini tam olarak anlamak ve etkili bir sağlığı artırma aracı olarak kullanılabilir olup olmadığını değerlendirmek için daha güvenilir araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Husk K, Lovell R, Cooper C, Stahl-Timmins W, Garside R. Participation in environmental enhancement and conservation activities for health and well-being in adults: a review of quantitative and qualitative evidence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD010351. DOI: 10.1002/14651858.CD010351.pub2

Orijinal özet için: Çevre Korumaya Katılım

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Son Paylaşımlar
Arşiv