HIV Enfeksiyonunu Baskılamada Başlangıç Üçlü Kombine Tedavisinin Parçası Olarak Nevirapine Kıyasla E

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hiç anti-retroviral tedavi (ART) almamış HIV hastalarında, iki nükleosid revers transktiptaz inhibitörüne (NRTI) ek olarak hangi ilacın kullanımı daha etkili: Efavirenz (EFV) veya Nevirapin (NPV)

Arka plan

HIV enfeksiyonu tedavisine yüksek aktiviteli ART tedavisinin girişinden sonra tüm dünyada HIV ile yaşayan çocuk ve erişkinlerde morbidite ve mortalite büyük ölçüde azaldı. HIV enfeksiyonunda önerilen başlangıç tedavisi olarak NRTI grubundan iki ilaca ek olarak bunlarla ilişkili başka bir grup olan non-nükleotid revers transkriptaz inhibitörlerinden (NNRTI) bir ilaç verilir. En sık kullanılan iki NNRTI grubu ilaç efavirenz (EFV) veya nevirapindir (NVP). Ancak nevirapin, her ikisi de öldürücü olabilen karaciğer hasarı ve şiddetli döküntüye neden olabilir. EFV de döküntü yapabilir, mental işlevi bozabilir ve fetal malformasyonlara neden olabilir.

Ana sonuçlar

Mevcut literatür 12 Ağustos 2016 tarihine kadar tarandı ve kriterlerimize uyan, toplam 3278 katılımcı ile yürütülmüş 12 randomize kontrollü araştırma derlendi. Çalışmaların hiçbirine çocuklar alınmadı. Dört çalışmaya aynı esnada tüberküloz tedavisi yapılan hastalar da alındı. HIV enfeksiyonunun baskılanmasında çok az fark vardı ya da hiç yoktu (yüksek kalitede kanıt) mortalite, AIDS’e ilerleme, tedaviyi erken bırakma ve HIV ile etkilenen kan hücrelerinde değişimde muhtemelen az fark vardı ya da hiç yoktu (orta kalitede kanıt).

Tedavi başarısızlığında da az fark olabilir ya da hiç fark olmaz (düşük kalitede kanıt). Yan etkilerde bir fark olup olmadığından emin değiliz (çok düşük kalitede kanıt). Cinsel yolla HIV geçişini araştıran çalışma bulunmadı. İlaca direnç gelişimi EFV grubunda muhtemelen daha azdı (orta kalitede kanıt).

Yan etkiler tek tek araştırıldığında muhtemelen EFV ile mental işlevde bozulma daha sık görüldü (%2’ye karşı 6; orta kalitede kanıt), buna karşın NVP ile daha fazla hastada döküntü görüldü (%3’e karşı 6; orta kalitede kanıt), daha fazla hastada lökosit sayısında azalmaya neden oldu (%2’ye karşı 5; yüksek kalitede kanıt) ve daha fazla hastada karaciğer hasarı belirtileri görüldü (%6’ya karşı 11; yüksek kalitede kanıt).

Karaciğer enzimleri ve kolesterol düzeylerinde artışlar muhtemelen farklı değildi ya da çok az fark vardı (orta kalitede kanıt). Sindirim sistemiyle ilgili yan etkiler, ateş, karaciğer ve pankreas enzimleri, kan yağ düzeylerinde az fark olabilir ya da hiç olmayabilir (düşük kalitede kanıt).

NVP grubundaki hastalarda günde tek dozluk rejim verildiğinde ölüm ihtimali daha fazlaydı (EFV grubunda %2, NVP grubunda %4; orta kalitede kanıt. Tüberküloz tedavisi alan hastalar almayanlarla kıyaslandığında HIV’in baskılanması, ölümler, AIDS’e ilerleme veya tedaviyi erken bırakmada az fak vardı ya da hiç yoktu (orta kalitede kanıt).

Karar

EFV ve NPV virüsü baskılama, HIV’in ilerlemesini önleme ve mortaliteyi azaltmada benzer derecede etkili. EFV’nin mental işlevi etkileme ihtimali daha fazla buna karşın NVP ile karaciğer hasarı belirtileri, lökositlerde azalma ve döküntüye neden olma ihtimali daha fazla.

Kaynak

Mbuagbaw L, Mursleen S, Irlam JH, Spaulding AB, Rutherford GW, Siegfried N. Efavirenz or nevirapine in three-drug combination therapy with two nucleoside or nucleotide-reverse transcriptase inhibitors for initial treatment of HIV infection in antiretroviral-naïve individuals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD004246. DOI: 10.1002/14651858.CD004246.pub4

Orijinal özet için: AIDS’te EFV veya NPV

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv