Erken Ve Gecikmiş Radyoterapi Verilen Düşük Aşama Gliyomalı Hastalar Arasında Sürvi Farkı Var mı?

Cochrane derleme özeti

Konu

Düşük aşama gliyomalar (DAG) baskın olarak genç erişkinleri yakalayan beyin tümörleridir. Daha yavaş büyürler ve tipik olarak prognozları yüksek aşama gliyomalara göre daha olumludur. DAG’lerin en olağan ortaya çıkış belirtilerinden biri nöbetlerdir. Hastalığın bakımında kesin rehberler olmamakla beraber bu hastaların çoğu ameliyat ve izleyerek radyoterapi ile tedavi edilir. Ancak radyoterapinin ameliyattan sonra erken dönemde kullanımı veya hastalığın ilerlediği döneme kadar ertelenmesi konusu belirsizdir.

Derlemenin amacı

Radyoterapinin ameliyat sonrası erken dönemde yapılması veya tümör yeniden oluşana kadar ertelenmesini kıyaslamayı amaçladık.

Ana bulgular

Eylül 2014’te yapılan lieratür taramasından sonra toplam 311 katılımcıda erken ya da geciktirilmiş radyoterapiyi kıyaslayan bir randomize kontrollü araştırma derledik. Çalışmanın tasarımı iyi olup sürvi hakkında faydalı veriler raporladı, ancak fonksiyonel bağımsız sürvi ve yaşam kalitesi gibi klinik önemli bilgiler raporlandı. Bu nedenle araştırma kalitesinin belirsiz olduğu hissindeyiz. Erken radyoterapi alan hastalarda hastalığın ilerleme göstermesine kadar geçen zaman, hastalık ilerledikten sonra radyoterapi alanlara göre daha uzun oldu. Ancak başlangıçta gözlenen hastalarda sürvi erken radyoterapi alanlara benzerdi.

Hafıza, işlevsel davranışlar ve bilişsel bozulma gibi yaşam kalitesi ölçütleri değerlendirilmedi. Bulgular erken radyoterapi alan hastaların geç alanlardan daha uzun yaşadığını göstermedi Ancak erken radyoterapi alan hastalarda nöbet kontrolü geç alanlardan daha iyiydi.

Radyoterapinin cilt reaksiyonları, kulak enflamasyonu, hafif baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi toksik etkilerine, şiddet ölçen bir derecelendirme sistemiyle her iki grupta da minimal değer biçildi.

Kararlar

Mevcut kanıtlara dayanarak sonuçların dikkatle yorumlanması gerekir. Her iki grupta da sürvi aynı olduğundan erken ya da geç radyoterapiden hangisinin iyi olduğu belirsiz. Erken radyoterapi alanlarda tümör remisyon süreleri geç alanlara göre daha uzun sürdü. Ancak bu hastalarda, geç radyoterapi alanlara kıyasla bilişsel bozulma oranında artış, nöro-endokrin fonsiyon bozukluğu ya da radyasyon nekrozu olup olmadığı belirsiz. Her iki grupta da radyasyonun toksik etkileri minimaldi ve ikincil bir habis tümör olgusu görülmedi.

Kaynak

Sarmiento J, Venteicher AS, Patil CG. Early versus delayed postoperative radiotherapy for treatment of low-grade gliomas. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD009229. DOI: 10.1002/14651858.CD009229.pub2

Orijinal özet için: Gliyomada Erken Ve Geç Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv