Hekimlerin Meslek Hastalıklarını Bildirimini Artırmak İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İşin neden olduğu birçok hastalık vardır. Örneğin madenciler pnömokonyoz gibi akciğer hastalıklarından yakınırken berberlerde ekzema sık görülür. Her iki duruma da ortak olarak meslek hastalığı denir. Çalışanların tazminat, tedavi veya iş nedeniyle belirtilerin ortaya çıkmasına karşı korunma alabilmeleri için bir hekimin durumunu meslek hastalığı olarak teşhis etmesi ve uygun otoritelere rapor etmesi gerekir. Ancak meslek hastalıkları sıklıkla olması gerekenden az bildirilir. Bunun nedeni hekimin kendinden bekleneni bilmemesi olabilir ya da hekim raporlamayı çok güç ve zaman alıcı bulabilir. Yeterince bildirilmemeye bağlı olarak meslek hastalığı rakamları genellikle, belli bir ülke içinde dahi güvenilir değildir. Problemin boyutlarını bilinmediğinde halk sağlığı memurları müdahale programları planlayamaz ya da kaynak ayıramaz. Çeşitli ülkelerde çoğunluğu spesifik kategoride meslek hastalıklarının raporlanmasını artırmak için birçok proje geliştirildi.

Derleme sorusu

Meslek hastalıklarının hekimlerce bildirimini artırmayı hedefleyen müdahalelerin etkileri nedir?

Çalışma özellikleri

12 çalışma derledik. 6 çalışmada tek başına eğitim malzemelerinin, birinde eğitim toplantılarının ve 4’ünde ikisinin kombinasyonunun, hekimlerin meslek hastalıklarını raporlamasını artırmada etkinliği değerlendirildi. Başka bir çalışmada da toplum düzeyinde eylem gösteren karmaşık bir eğitim kampanyasının etkinliği değerlendirildi. Çalışmalar 2015 Ocak ayına kadar tarandı.

Sonuçlar

Eğitim materyali kullanımının meslek hastalığını raporlayan hekim sayısını ciddi ölçüde artırmadığı bulundu, ancak bir yasal yükümlülük ihtarı mesajı artırdı. Ayrıca eğitim materyali kullanımının, meslek hastalıklarını raporlama oranını da ciddi ölçüde artırmadığı bulundu.

Benzer şekilde, hem eğitim materyali hem de toplantıların birlikte kullanımı meslek hastalığını raporlayan hekim sayısını veya raporlama oranını ciddi ölçüde artırmadığı bulundu. Aynı durum tek başına eğitim toplantıları için de geçerli. Bir eğitim kampanyası kullanımı, raporlama yapan hekim sayısını artırır göründü ancak bu çok düşük kalitede kanıtlara dayanıyor.

Daha fazla araştırma

Bu müdahalelerin etkinliğini netleştirmek için yüksek kalitede çalışmalar gerekiyor. Bu derlemede hekimin davranışını değiştirmede önemli bir motivasyon şekli olabilecek mali teşvikler kullanımı gibi eğitim dışı müdahalelerin etkinliği belirlenemedi. Bunlara benzer küçük çaplı müdahaleler daha büyük randomize kontrollü araştırmalar kullanılarak araştırılabilir ancak yasama gibi büyük çaplı müdahalelerin değerlendirilmesinde aralıklı zaman serileri şeklinde tasarım gerekir.

Kaynak

Curti S, Sauni R, Spreeuwers D, De Schryver A, Valenty M, Rivière S, Mattioli S. Interventions to increase the reporting of occupational diseases by physicians. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010305. DOI: 10.1002/14651858.CD010305.pub2

Orijinal özet için: Meslek Hastalığı ve Bildirim

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv