Orak Hücre Hastalarına Folat Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Orak hücre hastalığı (OHH) olanlarda folat takviyesinin ne kadar etkili ve güvenli olduğunu değerlendirmek istedik.

Arka plan

Orak hücre hastalığı, kandaki hemogobini etkileyen bir grup hastalık olup, eritrositlerin şekli bozulur ve hilal şeklini alır. Kan değerleri düşer, tekrarlayan enfeksiyonlar ve ağrı atakları olur. Hastalık orijinal olarak tropik ve subtropik bölgelerde görülse de göçler nedeniyle artık tüm dünyada görülüyor. OHH yönetiminde yaygın olarak kullanılan 3 koruyucu önlem var. Bunlar penisilin, pnömokok enfeksiyonlarına karşı aşılama ve folat takviyesidir. Folat suda eriyen bir B vitamini olup eritrosit yapımı için gereklidir. Bu hastalarda eritrosit yapımı arttığından takviye ya da diyet yoluyla folat alımını da artırmanın gerektiği düşünülür. Ancak kanıta dayalı araştırma eksikliği, takviyenin sağladığı faydanın, muhtemel ters etkilerin riskine ağır basıp basmadığının hale belirsiz olduğu anlamına geliyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 17 Kasım 2017 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Yaşları 6 ayla 4 yıl arasında değişen orak hücre hastası 117 çocukla yapılan 1 araştırma bulduk. Bu araştırma 1 yıllık bir çift kör kontrollü araştırma olup folik asit takviyesi veya plasebo verilen çocuklar kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Araştırmacılar takviye sonucunda kanda ölçülen folik asit düzeylerinin arttığını bildirdi. Ancak yıl sonunda kan hemoglobin konsantrasyonlarında fark bulunmadı.

Araştırmalarda tedaviyle ilişkili, büyüme, büyük ve küçük enfeksiyonlar, dalakta akut sekestrasyonlar, kemik ve karın ağrısı atakları gibi klinik faktörler de raporlandı. Araştırmacılar bu sonuç ölçütlerinde, araştırma sonunda bazal değerlere göre fark olmadığını bildirdi. Ancak araştırma, folat ve plasebo grupları arasında olması muhtemel farkları yakalayabilecek büyüklükte değildi.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırmada randomizasyon belirsizdi. Yerleşim gizlemesi de tarif edilmedi. Bu iki faktör sonuçlarda kayırma hatası olma riskinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Araştırmada katılımcı sayısı azdı. Birçok klinik sonuç açısından folik asit veya plasebo alanlar arasındaki farkları göstermek için tasarlanmadı. Bu da, araştırma sonuçlarının belirsiz olup yorumunun güç olduğu anlamına geliyor.

Sonuç olarak derlememiz çocuk ve erişkinlerde folat takviyesini araştırmak amacıyla yapıldı. Çocuklarda yapılan bir takviye şeklini araştıran sadece 1 araştırma bulabildiğimiz için sonuçlar başka popülasyonlar için fayda sağlamıyor.

Bunlara dayanarak derlenen araştırmadan sağlanan kanıtların düşük kalitede olduğu yargısına vardık. Sadece folat takviyesinin kan folat düzeyini artırdığını gösteren düşük kalitede kanıtlar sağlayan ve tek bir araştırmaya dayanarak, bu tedavinin etkili olup olmadığını ifade edemiyoruz.

Daha fazla katılımcı ile daha uzun süreli tedavi ve izlem yapılan başka araştırmalar yapılması gerekiyor. Ancak bu müdahale ile ilgili daha fazla araştırma yapılamasını beklemiyoruz, bu nedenle derlememiz bundan sonra düzenli olarak güncellenmeyecek.

Yazarların kararı

Bu derlemeye OHH’li çocuklarda folat takviyesiyle ilgili olarak yapılan bir çift kör plasebo kontrollü araştırma alındı. Araştırma derlemenin sonuç ölçütleri açısından karışık kanıtlar sağladı. Erişkinlerde yapılmış araştırma belirlenemedi. Sağlanan kısıtlı kanıtlarla, folik asit takviyesinin serum folat düzeyini artırması mümkün olsa da, anemiye ve anemi belirtilerine olan etkisinin belirsiz kaldığı sonucuna vardık.

Eğer başka araştırma yapılırsa folat takviyesinin etkisine dair kanıt sağlayabilir. Yapılacak çalışmalarda folat konsantrasyonı, hemoglobin konsantrasyonu, ters etkiler ve müdahalenin özellikle hastalıkla ilişkili morbiditeye faydalarının değerlendirilmesi gerekiyor. Araştırmalara her yaş ve cinsten orak hücre hastaları alınmalı. Takviyenin etkilerini araştırmak için, bu çalışmadakinden daha fazla katılımcı olması, tedavi ve izlemin daha uzun sürmesi gerekir. Ancak bu müdahale ile ilgili daha fazla araştırma yapılamasını beklemiyoruz, bu nedenle derlememiz bundan sonra düzenli olarak güncellenmeyecek.

Bilimsel Özet

Arka plan

Orak hücre hastalığı, kandaki hemogobini etkileyen bir grup hastalık olup, eritrositlerin şekli bozulur ve hilal şeklini alır. Kan değerleri düşer, tekrarlayan enfeksiyonlar ve ağrı atakları olur. Hastalık ebeveynin her ikisinden anormal genlerin geçişiyle kazanılır, kombinasyon hastalığın farklı formlarını ortaya çıkarır. Orak hücre hatalarında eritropoezin artmış olması nedeniyle folat eksikliği riskinin de artmış olduğu hipotezlenir. Bu nedenle OHH’li çocuk ve erişkinler ve özellikle anemisi olanlar, tükenen folat depolarını yedekleyeceği ve anemi belirtilerini azaltacağı düşüncesiyle her gün 1 mg oral folik asit alır. Bu nedenle OHH tedavisinde folat takviyesinin rolünü değerlendirmek önemli.

Amaç

Orak hücre hastalarında folat takviyesinin etkileri ve muhtemel yan etkilerinin analizini amaçladık.

Araştırma stratejisi

“Cochrane Cystic Fibrosis and Genetic Disorders Group’s Haemoglobinopathies Trials Register” tarandı. Kapsamlı elektronik veri tabanı araştırmalarında belirlenen referanslar, ilişkin dergiler ve konferans kitaplarının özetleri elle tarandı. Elektronik veri tabanları ve klinik araştırma tescil kayıtlarında da ek araştırmalar yaptık. Son tarama 17 Kasım 2017 tarihinde yapıldı.

Seçim kriterleri

OHH’de folat takviyesiyle ilgili yapılan randomize ve plasebo kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Standart Cochrane metodolojisi kullanarak 4 yazar çalışmaların seçime uygunluğunu ve kayırma hatası riskini değerlendirdi, verileri çıkardı ve analize aldı. Kanıt kalitesi GRADE ile değerlendirildi.

Ana sonuçlar

1983 yılında yapılan folat takviyesiyle ilgili çift kör, plasebo kontrollü ve yarı randomize 1 araştırma bu derlemeye alınmaya uygun bulundu. Araştırmaya homozigot orak hücre hastası, 6 ayla 4 yaş arasında 117 çocuk alındı ve 1 yıl sürdürüldü. Analizler 115 çocukla yapıldı.

115 katılımcıdan 80’ine (70%) ait, araştırma başında ve 6 ay ve 12 aylık izlemlerde alınan serum folat ölçümleri elde edildi. Folik asit ve plasebo grupları arasında 18 µg/L üstü ve 5 µg/L altı serum folat düzeylerinde anlamlı fark bulundu (düşük kalitede kanıt).

Folik asit grubunda 18 µg/L üstü folat değerleri, 41 hastadan 33’ünde (%81) bulunurken, plasebo (kalsiyum laktat) grubunda 39 katılımcıdan 6’sında (15%) bulundu. Bunun yanında, folik asit grubunda serum folat düzeyi 5 µg/L altında katılımcı bulunmazken, plasebo grubundaki 39 katılımcıdan 15’inde (%39) bu düzeyin altında bulundu.

115 katılımcıdan 100’ünde (87%) bazalde ve bir yıl sonunda hematolojik göstergeler ölçüldü. Cinsiyet ve yaşa göre ayarlamadan sonra araştırmacılar, gruplar arasında total hemoglobin konsantrasyonlarında, bazalde ya da bir yılın sonunda anlamlı fark olmadığını bildirdi (düşük kalitede kanıt).

Analiz için yukarıda bildirilen sonuç ölçütleriyle ilgili hiçbir ham veri sağlanamadığını belirtmek önemli.

115 katılımcının tümünde belli klinik olayları yaşayan katılımcı oranları ham veri olarak sağlanabildi. İstatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi; ancak araştırma gruplar arasında folik asit düzeylerindeki farkları belirleyecek güçte değildi. Küçük enfeksiyonlar için risk oranı (RO) 0.99 (%95 güven aralığı (GA) 0.85 - 1.15; düşük kalitede kanıt); büyük enfeksiyonlar için RO 0.89 %95 GA 0.47 - 1.66 (düşük kalitede kanıt); daktilit için RO 0.67; %95 GA 0.35 -1.27 (düşük kalitede kanıt); dalakta akut sekestrasyon için RO 0.67; %95 GA 0.35 - 1.27 (düşük kalitede kanıt) ve ağrı atakları için RO 1.16; %95 GA 0.70 - 1.92 (düşük kalitede kanıt) bulundu.

Ancak araştırmacılar plasebo grubunda tekrarlayan daktilit ataklarının daha yüksek oranda olup 56 katılımcıdan 10’unda 2 ya da daha fazla atak görüldüğünü, buna karşın folat grubundaki 59 katılımcıdan 2’sinde görüldüğünü bildirdi (P < 0.05).

Yaşa göre boy ve kilo olarak belirlenen büyüme 115 katılımcıdan 103’ünde ölçüldü (90%), ancak hem veri bulunmadı. Araştırmacılar gruplar arasında anlamlı fark olmadığını bildirdi.

Araştırmada randomizasyon ve eksik sonuç raporlama açısından kayırma hatası riski yüksek bulundu. Yerleşim gizlemesi, sonuç değerlendirme ve seçici raporlama açısından kayırma hatası riski belirsizdi. Son olarak, katılımcı ve personelin körlenmesi açısından bu risk düşük bulundu. Genel olarak derlemede sağlanan kanıtların kalitesi düşüktü.

Kaynak

Dixit R, Nettem S, Madan SS, Soe H, Abas ABL, Vance LD, Stover PJ. Folate supplementation in people with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD011130. DOI: 10.1002/14651858.CD011130.pub3

Orijinal özet için: Orak Hücre Anemisi Tedavisinde Folat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2015 Versiyonu Dixit R ve ark. / Güncellik: Aralık 2015

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Orak hücre hastalarına, folatı kuvvetlendirilmiş gıda ya da tablet şeklinde folat takviyesi yapmanın ne kadar etkili ve güvenli olduğunu değerlendirmeyi hedefledik.

Arka plan

Orak hücre hastalığı, hemoglobin etkileyen bir hastalık grubu olup eritrositlerin orak ya da hilal şeklini almasına neden olur. Anemi yapar ve hastalarda tekrarlayan enfeksiyonlar ve ağrı atakları görülür. Bu hastalık orijinal olarak tropik ve subtropik bölgelerde bulunmakla beraber göçler nedeniyle halen tüm dünyada daha sık görülüyor. Bu hastaların bakımında yaygın olarak kullanılan üç önlem vardır: penisilin, pnömokok enfeksiyonlarına karşı aşılama ve folat takviyeleri. Folat kan yapımında gereken, suda eriyen bir B grubu vitaminidir. Orak hücre hastalarında eritrosit yapımı arttığından folat alımını, diyetle ya da takviyeyle artırmak gerekebileceği düşünülür. Ancak kanıta dayalı araştırma eksikliği nedeniyle takviyenin faydalarının muhtemel ters etki riskine ağır bastığı belirsiz.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 7 Aralık 2015 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

6 aylıktan 4 yaşa kadar orak hücre hastası 117 çocukla yürütülmüş bir araştırmayı derledik. Bu çift kör kontrollü çalışmada bir yıl süreyle folik asit takviyesi alan çocuklar plasebo alan grupla kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Araştırmacılar folat suplementasyonunun kanda folik asit düzeyi ölçümlerinde artışa neden olduğunu bildirdi. Ancak bir yılın sonunda hemoglobin konsantrasyonlarında fark olmadığı bulundu.

Araştırmada tedaviye ilişkili; büyüme, büyük ve küçük enfeksiyonlar, akut dalak sekestrasyonu, kemik ve karın ağrısı atakları gibi klinik faktörler de bildirildi. Bu sonuç ölçümlerinde bazal dönemle çalışma sonu arasında fark olmadığı görüldü; ancak çalışma folik asit grubuyla plasebo grubu arasında muhtemel farkları belirleyecek kadar büyük değildi.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmada katılıcıların gruplara nasıl yerleştirildiği belirsizdi. Yerleşim gizlemesi de tarif edilmedi. Bu iki faktör çalışmada hatalı sonuç riskinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Araştırmada katılımcı sayısı azdı. Klinik sonuçlarının çoğu açısından, folik asit ya da plasebo alan hastalar arasındaki farklar göstermek için tasarlanmadı. Bu da bu çalışma sonuçlarının kesin olmadığı ve yorumlanmasının güç olduğu anlamına gelir.

Son olarak, derlememiz çocuk ve erişkinlerde folat takviyesini araştırmak için yapıldı. Sadece çocuklarda bir takviye şeklini araştıran bir çalışmamız olduğundan sonuçlar başka popülasyonlar için fayda sağlamaz.

Bunlara bağlı olarak derlediğimiz çalışmadan sağlanan kanıtların düşük kalitede olduğu yargısına vardık. Sadece folat takviyesinin kan folat düzeyini yükselttiğini gösteren, sadece düşük kaliteli tek bir küçük çalışmaya dayanarak bu tedavinin etkili olup olmadığını söyleyemiyoruz.

Bu derlemeyi güçlendirmek için orak hücre hastalarında folat takviyesiyle ilgili daha fazla katılımcısı olan ve daha uzun süre tedavi ve izlem yapılan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Dixit R, Nettem S, Madan SS, Soe H, Abas ABL, Vance LD, Stover PJ. Folate supplementation in people with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011130. DOI: 10.1002/14651858.CD011130.pub2

Orijinal özet için: Orak Hücrede Folat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar