Gebelik Diyabetinde Ağızdan Kullanılan Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Konu

Gebelik diyabeti (GDM) tanısı konan kadın sayısı tüm dünyada artıyor. GDM kan şekerinde yükselmeye neden olan glikoz intoleransı olup genellikle doğum sonrasında iyileşir. Standart bakım olarak yaşam tarzına diyet ve egzersiz tavsiyeleriyle müdahale edilir. Bazı gebelere kan şekerini kontrol için insüline alternatif ya da ek olarak, metformin ve glibenklamid gibi oral antidiyabetik ilaçlar verilir. Bu derlemede gebelerde GDM tedavisi için oral ilaçlar kullanmanın faydaları araştırıldı. Bir başka Cochrane derlemesinde insülinin etkileri oral antidiyabetik ilaçlarla kıyaslandı (Brown 2016).

Önemi

GDM tanısı konan kadınlarda doğumda ve gebelikte hipertansiyon gibi komplikasyonların riski yüksektir. İlerideki yaşamda diyabet gelişme riski de artmıştır. Bu kadınların bebekleri normalden daha iri olabilir ki bu da doğuma anne ve bebekte yaralanmaya neden olabilir. Doğumun indüklenme veya sezaryenle yapılma ihtimali daha fazladır. Bu bebekler de çocukluk ya da genç erişkinlikte diyabet gelişme riski yüksektir. Bu durumda, GDM olan kadınların tedavisi ve hastalıkla ilişkili komplikasyonların önlenmesi önemlidir.

Araştırma ve kanıtlar

14 Mayıs 2016 tarihine kadar yayınlanan çalışmaları aradık. Toplam 1487 gebe ve bebeğiyle yapılan 11 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Analize 8 araştırma katkı sağladı. Kanıtlar araştırmaların sayısı ve kalitesi nedeniyle kısıtlı olduğundan sonuçların yorumunda dikkat öneriyoruz.

Araştırmalarda GDM tanı kriterleri ve tedavi hedefleri değişkendi ve her sonuç ölçütü az katılımcılı az sayıda araştırmaya dayanıyor. 3 araştırmada oral tedavi plaseboya veya standart bakıma karşı kıyaslandı ancak aşağıdaki bulgular 375 katılımcılı tek bir araştırmadan sağlandı. Kanıt kalitesi çok düşük ya da düşüktü. Oral tedavilerle plasebo arasında hipertansiyon riski, sezaryenle doğum, indüksiyonla doğum ve perine travması risklerinde fark bulunmadı. Gestasyonel yaşına göre iri, kan şekeri düşük ya da doğumda ölen bebek sayısı gruplar arasında net fark göstermedi.

İki araştırmada (434 kadın) oral tedavi ve plasebo grupları arasında insülin ihtiyacında fark olmadığı raporlandı

6 araştırmada metformin gilbenklamidle kıyaslandı. Kanıt kalitesi çok düşükle orta arasındaydı. Metforminle glibenklamid arasında aşağıdaki sonuç ölçütlerinde fark bulamadık: Hipertansiyon riski (3 araştırma, 508 kadın, orta kalitede kanıt), sezaryenle doğum (4 araştırma, 554 kadın, düşük kalitede kanıt), perineal travma (2 araştırma, 308 kadın, düşük kalitede kanıt) ve doğum indüksiyonu (1 araştırma, 159 kadın, düşük kalitede kanıt).

Bebekle ilgili olarak da aşağıdaki sonuç ölçütlerinde fark olmadığı bulundu: Bebekte kan şekeri düşmesi (4 araştırma, 554 bebek, düşük kalitede kanıt), doğumda yaşa göre iri bebek (2 araştırma, 246 bebek) ve doğumda ölüm (düşük veya çok düşük kalitede kanıt).

1 araştırmada metformin kullanan annelerden doğan bebeklerde; kan şekerinde düşme, sarılık, iri bebek doğumu, solunum problemleri, doğumda yaralanma veya ölüm (kombine) gibi herhangi bir ciddi sonuç ölçütünde risk azalmış bulundu (düşük kalitede kanıt).

Glibenklamidle akarbozu kıyaslayan 43 katılımcılı bir küçük araştırmada anne ve bebekler için sonuç ölçütlerinde fark bulunmadı.

Derlenen çalışmaların hiçbiri bu derlemede önceden belirlediğimiz, anne için veya bebek için çocukluk ve erişkinlikteki sonuç ölçütlerinin çoğu için veri sağlamadı.

Anlamı

Gestasyonel diyabetli kadınlarda, oral tedavilerin anneler ve bebeklerde plaseboya kıyasla, ya da bir oral tedavinin diğerine kıyasla daha iyi sonuçlar sağlayıp sağlamadığı hakkında yol gösterecek yüksek kalitede kanıt yok. Hala belirsizlik bulunduğundan daha fazla araştırma gerekiyor. Gelecekte yapılacak araştırmalarda bu derlemede önerilen sonuç ölçütlerinin kullanımı ve özellikle de anne ve bebekler için bu güne kadar az raporlanan uzun vadeli sonuç ölçütlerinin raporlanması gerekiyor.

Kaynak

Brown J, Martis R, Hughes B, Rowan J, Crowther CA. Oral anti-diabetic pharmacological therapies for the treatment of women with gestational diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD011967. DOI: 10.1002/14651858.CD011967.pub2

Orijinal özet için: Gebelik Diyabetinde Oral Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv