Epilepside Tekli Tedavi Olarak Fenitoine Karşı Karbamazepin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi beyindeki anormal elektriksel deşarjların neden olduğu tekrarlayan nöbetlerle seyreden olağan bir nörolojik hastalıktır. Bu derlemede iki tip epileptik nöbet çalışıldı: Elektriksel deşarjların beynin bir kısmından başlayıp tümüne yayıldığı genel başlangıçlı nöbetler ve nöbetlerin beynin bir kısmında (tüm yarıküre ya da bir lobun bir kısmı) üretilip sadece o bölgeyi etkilediği kısmi başlangıçlı nöbetler. Epilepsili hastaların %70 kadarında genel ya da kısmi başlangıçlı nöbetler tek bir antiepileptik ilaçla kontrol edilebilir. Fenitonin ve karbamazepin olağan kullanılan antiepileptik ilaçlar ve fenitoinle birlikte görülen yan etkiler hakkındaki endişeler nedeniyle karbamazepin ABD ve Avrupa’da daha sık kullanılıyor. Fenitoin ise düşük maliyeti nedeniyle Afrika, Asya ve Güney Amerika’daki düşük ve orta gelirli ülkelerde hala sık kullanılıyor.

Amaç

Bu derleme güncellemesi için fenitonin ve karbamazepini kıyaslayan 12 randomize kontrollü araştırmadan sağlanan kanıtları inceledik. Çalışmalarda ilaçların nöbetleri kontrol etmede ne kadar etkili ve yan etkilerinin ne kadar tolere edilebilir olduğu araştırıldı.

Ana sonuçlar

12 çalışmaya dâhil edilen 595 hastanın verilerini kombine edebildik. Kalan 8 çalışmadaki 597 katılımcıdan bu derlemeye alınacak bilgi sağlanamadı. Kanıtlar 2016 Kasımına kadar günceldir.

Bu derlemenin sonuçları generalize nöbet geçiren hastaların karbamazepin tedavisini nöbetlerin tekrarı, yan etkiler veya her ikisi nedeniyle fenitoin tedavisine göre daha erken bırakma eğiliminde olduğunu ancak; kısmi nöbet geçiren hastalarda tedaviyi bırakma süresinde iki ilaç arasında fark olmadığını gösteriyor. Fenitoinin daha fazla ve daha kötü yan etkilere neden olduğu düşünülmesine rağmen karbamazepin tedavisini yan etkiler nedeniyle iki kat daha fazla insanın bıraktığı bulundu.

Derleme sonuçları hastalarda uzun süreli nöbetsizlik (nöbetlerin 6 ya da 12 ay durulması) sağlamada ya da tedaviye başlandıktan sonra daha çok nöbet yaşamada karbamezepinle fenitoin arasında fark olmadığını gösterdi.

Bu derlemede sağlanan kanıtların düşükle orta arası kalitede olduğu yargısına vardık. Karbamazepini fenitoinle kıyaslayan tüm hastalara ait verileri kombine edemediğimiz için derleme sonuçlarını yorumlarken dikkat öneriyoruz. Ayrıca sonuçları sağlamak için kullandığımız araştırmalardaki hastaların %30 kadarı generalize nöbet olarak hatalı sınıflandı; bu da derleme sonuçlarını etkilemiş olabilir.

Gelecekte yapılacak, bu ya da başka antiepileptik ilaçları kıyaslayan çalışmaların sonuçlarının yüksek kalitede olmasını güvenceye almak için, yüksek kaliteli metotlar kullanacak şekilde tasarlanmasını ve çalışmalara alınan hastalardaki nöbet tiplerinin çok dikkatli sınıflanmasını öneriyoruz.

Kaynak

Nevitt SJ, Marson AG, Weston J, Tudur Smith C. Carbamazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD001911. DOI: 10.1002/14651858.CD001911.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Fenitoin Karbamazepin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv