Çok Erken Veya Erken Aşama Hepatosellüler Kanserde Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer hücreli kanser (hepatosellüler kanser) karaciğer hücrelerinden çıkra ve vücudun başka kısımlarında çıkıp karaciğere yayılan kanserlerden farklıdır. Barselona Klinik Karaciğer Kanseri (BCLC) grubu aşamalandırması kanseri hastanın yaşam beklentisine göre sınıflandırır. Geniş ölçüde kanserin büyüklüğü, karaciğerdeki tümör sayısı, karaciğer fonksiyonlarının ne kadar iyi olduğu ve kişinin aktivitesinin kanserden etkilenip etkilenmediğine dayanır.

Çok erken ya da erken aşama karaciğer kanserli hastalarda karaciğerle sınırlı tek ya da birden fazla küçük kanser bulunur, karaciğer fonksiyonları iyidir ve hastanın aktiviteleri kısıtlanmamıştır. Erken aşama hepatosellüler kanserin tedavisinde ciddi belirsizlikler bulunur. Literatür bilgi tabanlarında 2016 Eylülüne kadar randomize kontrollü çalışmaları araştırdık. Önceden karaciğer nakli yapılmış hastaları hariç tuttuk. Sadece iki tedavinin kıyaslanmasına imkân veren standart Cochrane metotlarından ayrı olarak daha ileri metotlar kullanmayı planladık.

Derlenen çalışmaların özellikleri

Dört araştırmada (593 katılımcılı; 574 katılımcı bir ya da daha fazla analize alındı) ameliyata uygun hastalarda tümörün ameliyatla çıkarılması radyofrekansla ablasyona karşı kıyaslandı. 14 araştırmada (2533 katılımcı; 1494’ü analizlere alındı) ameliyata uygun olmayan hastalarda çeşitli cerrahi dışı müdahaleler kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Radyofrekans ablasyona karşı cerrahi

Katılımcıların çoğunluğunun karaciğerleri sirotik ve hepatosellüler karsinoma virüs nedenliydi. Araştırmalarda katılımcıların portal hipertansiyon durumları veya yardımcı antiviral tedavi veya yardımcı immünoterapi alıp almadıkları bildirilmedi. Üç araştırmada ortalama izlem süresi raporlandı (29 – 42 ay arasında). Bir araştırmaya çıkar çelişkisi olan taraflarca, üçüne çıkarı olmayan taraflardan fon sağlandı

Cerrahiye uygun olan hastalarda, cerrahi grubunda kanser ölümleri daha az olmakla beraber, ameliyat ve RF ablasyon arasında ölümlerde fark kanıtı bulunmadı. Cerrahi grubunda RF grubuna kıyasla ciddi komplikasyonlar daha fazlaydı. Çalışmalardan hiçbirinde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlanmadı.

Cerrahi dışı müdahaleler

Katılımcıların çoğunluğunun karaciğerleri sirotik ve hepatosellüler karsinoma virüs nedenliydi. Araştırmaların çoğunda katılımcıların portal hipertansiyon durumları bildirilmedi; hiçbirinde yardımcı antiviral tedavi veya yardımcı immünoterapi alıp almadıkları bildirilmedi. 11 çalışmada ortalama izlem süresi raporlandı (6 ay – 37 ay). Ameliyata uygun olmayan bu katılımcılar, RF ablasyon, laser ablasyon, mikrodalga ablasyon, perkütan asetik asit enjeksiyonu, perkütan alkol enjeksiyonu, RF ile sistemik kemoterapi kombinasyonu, RF ablasyonu ile perkütan alkol enjeksiyonu kombinasyonu, arter içinden kemoembolizasyon ile perkütan alkol enjeksiyonunun kombinasyonu veya arter içinden kemoembolizasyon ile RF ablasyon kombinasyonuyla tedavi edildi. 5 çalışmaya çıkarı olmayan taraflarca fon sağlandı, kalanları fon kaynağı bildirmedi.

Ameliyata uygun olmayan hastalarda izlem süresi içinde ölenlerin yüzdesi, perkütan asit enjeksiyonu ve perkütan alkol enjeksiyonu gruplarında RF ablasyondan daha yüksekti. Kalan kıyaslamalarda ölen hastaların yüzdesinde bir fark kanıtı bulunamadı.

Yine perkütan alkol enjeksiyon grubunda kanserden ölen hasta sayısı RF ablasyondan yüksek bulundu. Diğer kıyaslamalarda kanserden ölen hasta oranında bir fark kanıtı bulunmadı. Çalışmaların hiçbiri hiç bir aşamada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlamadı.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi çalışmaların yürütüm yolu nedeniyle düşükle çok düşük arasındaydı. Bu nedenle varılan kararlarda belli bir tedavinin faydaları olduğundan fazla ve zararlar olduğundan az hesaplanmış olabilir. Daha fazla yüksek kalitede randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Majumdar A, Roccarina D, Thorburn D, Davidson BR, Tsochatzis E, Gurusamy K. Management of people with early- or very early-stage hepatocellular carcinoma: an attempted network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011650. DOI: 10.1002/14651858.CD011650.pub2

Orijinal özet için: Erken Aşama KC Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar