Karaciğer Nakli Sonrası Reddi Önlemek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Şiddetli ileri karaciğer hastalarında ana tedavi seçeneği karaciğer nakli. Kişiden kişiye organ naklinde, vücut nakledilen organı yabancı cisim olarak tanır ve enfeksiyonlara karşı doğal savunmaya benzer bir şekilde, nakledilen organa (greft) karşı bir cevap oluşturur. Bunun sonucunda greft reddedilir ve kaybedilerek alıcının ölümüne neden olur. Karaciğer naklinden sonraki birkaç ayda kullanılan müdahale kombinasyonları (indüksiyon bağışıklık baskılaması) genellikle kişinin daha sonraki yaşamında kullandığından (idame bağışıklık baskılaması) farklı. Karaciğer naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılamak için hangi rejimin en iyi olduğu belirsiz.

Konu üzerinde yapılan çalışmaları arayarak bağışıklığı baskılamak için en iyi idame tedavisini belirlemeyi hedefledik. 2016 Ocak ayına kadar yayınlanan tüm randomize kontrollü araştırmaları derledik. Sadece karaciğer nakledilen hastalarla yapılan araştırmaları seçtik Çoklu organ nakli yapılan ye da yerleşik greft reddi olan hastalarla yapılanları dışladık. Aynı zamanda sadece iki müdahaleyi kıyaslamaya izin veren standart Cochrane metotlarından ayrı olarak araştırmalarda kıyaslanan birçok değişik müdahaleyi tek tek kıyaslamaya izin veren ileri metotlar kullandık (ağ meta analizi).

Çalışma özellikleri

Toplam 3842 katılımcıya yürütülen 26 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Bunlardan 23’ü (3693) bir ya da birden fazla sonuç ölçütü için bilgi sağladı. Araştırmalarla genel olarak çeşitli nedenlerle ilk defa karaciğer nakledilen hastalar alındı.

Fon kaynakları

14 araştırmaya sonuçlardan çıkar sağlayabilecek ilaç firmaları fon sağladı; iki çalışma çıkarı olmayan kurumlardan fon aldı; 10 çalışmada fon kaynağı raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi düşük ya da çok düşük, çalışmaların tümünde kayırma hatası riski yüksekti; bu da varılan kararlarda çalışmaların yürütüm yolu nedeniyle belli bir müdahale için faydaların olduğundan fazla ve zararların olduğundan az hesaplandığı hatalı kararların mümkün olduğunu ifade eder. Buna ek olarak bilgi yetersizliği nedeniyle ağ meta analizi sonuçları da tamamen güvenilir değil.

Anahtar sonuçlar

Araştırmalarda birkaç ilaç kıyaslandı. Network meta analizine dayanarak çeşitli ilaçlar arasında ölüm ya da greft kaybı riskinde fark kanıtı bulamadık.

222 katılımcılı bir çalışmaya dayanarak yapılan direk kıyaslamada, takrolimus+sirolimusla ölüm ve greft kaybı riski tek başına takrolimusa kıyasla daha yüksekti.

Çeşitli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar arasında; ters olay gelişen hastaların yüzdesi, böbrek fonksiyonunda diyaliz ya da böbrek nakli gerektiren bozulma riski, uzun süreli böbrek hastalığı, tedavi gerektiren greft reddi ve herhangi bir greft reddinde fark kanıtı bulunmadı.

Siklosporin A ile ters etki sayısı, diğer ilaçların çoğuna göre daha azdı. Yeniden nakil riski siklosporin A ile takrolimustan daha fazlaydı. Çalışmaların hiçbirinde ciddi ters olaylar, yaşam kalitesi veya maliyetler raporlanmadı.

Karaciğer naklinden sonra en iyi bağışıklık baskılama idamesi tedavisiyle ilişkili ciddi belirsizlik bulunuyor. Daha fazla sayıda iyi tasarımlı randomize klinik araştırma yapılması gerekiyor. Gelecekte yapılacak çalışmaların yüksek derecede seçilmiş hastalar yerine genel olarak klinikte görülen hastalarla yapılması ve ölüm, greft kaybı, böbrek fonksiyonlarında bozulma, uzun vadeli böbrek hastalığı ve yeniden nakil gibi klinik olarak önemli sonuç ölçütlerinin raporlanması gerekir. Bu çalışmalardan birinde kontrol grubunda takrolimus kullanılmalı ve ayrıca bu çalışmalar kayırma hatası ve rastgele hata riskinin düşük olacağı şekilde tasarlanmalıdır.

Kaynak

Rodríguez-Perálvarez M, Guerrero-Misas M, Thorburn D, Davidson BR, Tsochatzis E, Gurusamy K. Maintenance immunosuppression for adults undergoing liver transplantation: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011639. DOI: 10.1002/14651858.CD011639.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Nakli Red

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv