Multipl Skleroz Düşündüren İlk Atağı Yaşayanlarda Hastalık Değiştirici İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede, ilk klinik atak sonrasında multipl skleroz tanısı konduğunda kullanılan hastalık değiştirici ilaçların fayda ve yan etkilerine dair veriler özetlendi. Mevcut kanıtları gözden geçirerek üç soruya cevap aradık: 1) erken tedavi faydalı ve güvenli mi? 2) erken tedavide en iyi ilaç hangisi) ve 3) erken tedavi, daha sonra başlanan tedaviden daha mı iyi?

Belirtilen ilaçlar için 22 araştırmadan yeterli veri sağlandı: Kladribin (Movectro), glatiramer asetat (Copaxona), interferon beta-1b (Betaferon), interferon beta-1a (Rebif, Avonex) ve teriflunomid (Aubagio).

1) Erken tedavi faydalı ve güvenli mi?

Malûliyet-kötüleşme

Aubagio veya Rebif alanlardan 1000 hastadan 28’i iki yıl tedaviden sonra Malûliyet-kötüleşme yaşarken, plasebo alanlarda aynı oran 34/100 olarak bulundu (%6 mutlak fayda). Derlenen çalışmaların genel kalitesi çok düşük olduğundan, bu sonuca olan güvenimiz düşük.

Alevlenme

Erken tedaviyle birlikte, tedavinin ilk 2 yılı içinde, plaseboya kıyasla daha düşük oranda hastada ikinci atak -yani MS tanısı alan- görüldü. Aubagio alan 100 hastadan 32’si tedavinin 2 yılında nüks eden alevlenmeler yaşarken plasebo grubunda aynı oran 42/100 olarak gerçekleşti (%10 mutlak fayda). Yine genel kanıt kalitesi çok düşüktü.

Ciddi yan etkiler

Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Movectro veya Rebif alan hastalar arasından 2 yılda ciddi yan etkilerde, plaseboya göre muhtemelen az fark var ya da hiç yok

Yan etkiler

Betaferon alan hastaların 100’ünden 11’i yan etki yaşarken, plasebo alan 100 hastadan 1’inde yan etki görüldü (%10 mutlak zarar). Movectro alan hastaların 100‘ünden 7’si yan etki yaşarken, plasebo alanlarda aynı oran 2/100 oldu (%5 mutlak zarar). Copaxone alan 100 hastadan 6’sı yan etki yaşarken plasebo alan 100 hastadan 4’ü yaşadı (%4 mutlak zarar).

2) Erken tedavide hangi ilaç en iyisi?

Malûliyet-kötüleşme

Rebif ve Aubagio’nun dolaylı kıyaslanması, 2 yıllık tedavide malûliyet veya kötüleşmeyi azaltmada bir fark göstermedi. Ancak çalışma sayısı az ve kanıt kalitesi çok düşüktü.

Alevlenme

Sadece Aubagio için ve tek araştırma bulunabildiğinden ilaçların etkilerini kıyaslayamadık.

Yan etkiler

Rebif ve Aubagio ile birlikte yan etkiler nedeniyle tedavi terkleri, Betaferon, Copaxone veya Movectro’ya göre daha azdı.

3) Erken tedavi daha iyi mi?

Malûliyet-kötüleşme

Avonex, Betaferon, Copaxone veya Rebif ile erken tedavi alan 100 hastadan 37’si maksimum 5 yıllık izlemde malûliyet/kötüleşme yaşarken, geç tedavi grubunda aynı oran 40/100 oldu (%3 mutlak fayda). Ancak çalışmalar arasındaki büyük değişkenlik ve kanıt kalitesinin düşüklüğü nedeniyle bu sonuca olan güvenimiz düşük.

Alevlenme

Erken tedaviyle birlikte, 10 yıla kadar izlemde ikinci atağı geçiren katılımcı oranı daha düşüktü. Betaferon, Copaxone veya Rebif alan 100 hastadan 64’ü maksimal 5 yıllık izlemde nüks eden alevlenmeler yaşarken, aynı ilaçları daha geç tedavi alan hastalardan 83’ü alevlenme yaşadı (%19 mutlak yarar).

Yan etkiler

Derlenen çalışmalardaki verilerin yetersizliği nedeniyle, uzun dönem yan etkiler ve yan etkilere bağlı tedavi terkleri hakkında sonuç çıkaramıyoruz.

Sonuç

Derlenen çalışmalardan sağlanan yetersiz kanıtlar, erken tedaviyle plaseboya ya da geç tedaviye kıyasla, malûliyet/kötüleşme ve alevlenmeleri azaltmada küçük ve şüpheli bir fayda gösteriyor.

Verilerin yetersizliği ya da hiç olmaması nedeniyle, bu ilaçlar erken tedavi olarak verildiğinde uzun vadeli güvenlikleri hakkında karar çıkaramıyoruz.

Hastalık değiştiren ilaçlar arasında, fayda açısından ikna edici bir fark kanıtı bulunana kadar, uzun yıllardır klinik kullanımda olan ve güvenlik profili daha iyi anlaşılmış ilaçlar erken tedavi için muhtemelen en anlamlı seçimdir.

Kaynak

Filippini G, Del Giovane C, Clerico M, Beiki O, Mattoscio M, Piazza F, Fredrikson S, Tramacere I, Scalfari A, Salanti G. Treatment with disease-modifying drugs for people with a first clinical attack suggestive of multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD012200. DOI: 10.1002/14651858.CD012200.pub2

Orijinal özet için: MS’te Erken Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar