Erken Aşama Olumsuz Veya İleri Aşama Hodgkin Lenfomasında İki Uluslararası Kemoterapi Standardının K


Hodgkin Hastalığında koltuk altı lenf bezleri. Foto: Ed Uthman / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken olumsuz ve ileri aşama Hodgkin lenfoması (HL) tedavisinde olağan olarak iki uluslararası standart kullanılır: yoğunlaştırılmış BEACOPP (bleomisin, etoposid, doksorubisin, siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin ve prednizon) ile kemoterapi veya EBVD (doksorubisin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin) rejimiyle kemoterapi.

Arka plan

Hodgkin lenfoması lenfatik sistemin tümörüdür. Genç erişkinlerde özellikle yaşamın 3. on yılında en sık görülen kanserlerden, ancak çocuklar ve yaşlılarda da görülebiliyor. Son 50 yıl içinde en çok şifa sağlanabilen kanserlerden biri haline geldi. En büyük etkinlik ve en düşük toksisitesi olan en iyi tedaviyi bulmak HL tedavisinde en önemli zorluklardan biri. Erken olumsuz ya da ileri aşama HL tedavisinde iki uluslararası tedavi standardı bulunuyor. Alman Hodgkin Çalışma Grubu (GHSG)’nin başlattığı BEACOPP rejimi ve ABVD rejimleriyle uygulanan tedaviler etkili oldukları, iyi tolere edildikleri ve verilmelerinin kolay olduğu ispatlanmış olduğundan yaygın olarak kullanılıyor. Sürvi, nüks ihtimali ve tedavi sonrası ters olay sıklığını kıyaslayarak her iki ilacın erken olumsuz aşama veya ileri aşama HL tedavisinde sağladığı avantaj ve dezavantajları netleştirmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

2017 Martında yaptığımız tarama sonucunda, 16 – 65 yaşlar arasındaki toplam 3427 katılımcıyla yapılan 5 araştırma derledik.

Anahtar sonuçlar

Bu güncellemeye eklenen bir çalışmadan sağlanan yeni verilerle, derlememiz erken olumsuz ya da ileri aşama HL’de ilk tedavi olarak yoğunlaştırılmış BEACOPP rejimiyle genel sürvide bir fayda gösterdi. Bunun yanında analizler yoğunlaştırılmış BEACOPP rejimiyle nükslerin önlenmesi ihtimalinin daha iyi olduğunu gösteriyor.

Potansiyel olarak her iki rejimin neden olduğu aşağıdaki zararları analiz ettik. Tedaviyle ilişkili mortalitede fark kanıtı bulunmadı.

Yoğunlaştırılmış BEACOPP tedavisiyle sekonder akut myeloid lösemi veya myelodisplastik sendrom (MDS) riskinin daha yüksek olduğu yönünde kanıt var, ancak sekonder habis olayların toplam sayısı her iki tedavi grubu arasında bir fark kanıtı göstermiyor. Ancak derlenen çalışmalardaki gözlem süreleri sekonder solid tümörlerle ilgili fark göstermesini beklemek için çok kısa. Derlenen örnek çok küçük olduğundan, kemoterapi nedeniyle kaç kadının kısırlaştığından ve bunun hangi kolda fazla olduğundan çok şüpheliyiz.

BECAOPP tedavisi anemi, nötropeni, trombositopeni ve enfeksiyonlar gibi ters olaylarda yükselmeye neden oldu.

Derlenen çalışmalarda yaşam kalitesi raporlanmadı. Bir araştırmada yaşam kalitesinin değerlendirileceği bildirilse de sonuçlar raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Genel sürviyle ilgili kanıtlara yüksek, ilerlemesiz sürvi için orta ve sekonder AML veya MDS, sekonder habis tümörler, tedaviyle ilişkili mortalite ve ters olaylar için düşük değer biçtik. İnfertilite kanıtlarında kalite çok düşüktü.

Kaynak

Skoetz N, Will A, Monsef I, Brillant C, Engert A, von Tresckow B. Comparison of first-line chemotherapy including escalated BEACOPP versus chemotherapy including ABVD for people with early unfavourable or advanced stage Hodgkin lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD007941. DOI: 10.1002/14651858.CD007941.pub3

Orijinal özet için: Hodgkin Lenfoma BEACOPP

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv