Kronik İltihabi Demiyelinizan Poliradikülonöropatide Olağan Dışı İmmün Sistem Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kronik iltihabi demiyelinizan poliradikülonöropati hastalarına (KIDP) bağışıklık sistemini düzenleyen; kortikosteroid, immün globulin ve plazma değişimi dışında tedaviler verilmesiyle ilgili kanıtları derledik.

Arka plan

KIDP kol ve bacaklarda zayıflık ve duyarsızlığa neden olan ve seyrek görülen bir hastalık. Kararlı olarak ilerliyor ve kötüleşme ve iyileşme dönemleri var. Nedeni sinir liflerini çevreleyen miyelin tabakasına hasar veren iltihap. Şiddetli olgularda sinir lifinin kendisi de etkileniyor. Cochrane sistematik derlemelerine bakıldığında üç bağışıklık sistemi tedavisi fayda sağlayabiliyor: Kortikosteroidler (steroidler), plazma değişimi ve intravenöz immün globlin (IVIG) tedavileri. Ancak bunların faydaları sıklıkla yetersiz ve uzun sürmüyor. Bağışıklık sistemi aktivitesini baskılayan ya da değiştiren başka ilaçların fayda sağlayıp sağlamadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

4 araştırma bulundu. 27 katılımcılı 9 aylık bir çalışmada steroidle birlikte verilen azatiyoprin’in etkisi sade steroide karşı kıyaslandı. Azatiyoprin zararlı bağışıklık hücrelerini baskıladığı için otoimmün hastalıkların tedavisinde sık kullanılan bir ilaç. Araştırma paralel grup çalışması olup her gruba tedavilerden sadece biri uygulandı.

10 katılımcılı çapraz tasarımlı 12 haftalık bir çalışmada immün düzenleyici interferon (IFN) beta 1a plaseboyla kıyaslandı. Bu çalışmada tüm katılımcılara iki tedavi de rastgele sırayla verildi.

67 katılımcılı bir başka paralel çalışma 67 katılımcıda yine interferon beta 1a plaseboyla kıyaslandı ancak bu tedavi 32 hafta sürdürüldü.

40 hafta süren son araştırmada sitotoksik bir ilaç olan metotreksat 60 katılımcıda plaseboya karşı kıyaslandı. İnterferon çalışmaları ilaç şirketlerinden destek ya da sponsorluk aldı, diğerleri almadı.

Anahtar sonuçlar

Araştırmaların hiç biri ilaçların anlamlı bir fayda ya da zararını göstermedi. Tedavi etkisinin primer sonuç ölçütü olarak malûliyet skorlarını seçtik. Çalışmaların tümü de büyük bir fayda veya zarar dışında herhangi bir şeyi dışlamak için çok küçüktü.

Araştırma tasarımlarındaki problemler ve sonuçlarda belirsizlik yaratan katılımcı azlığı nedeniyle interferon ve metotreksat tedavisi için kanıt kalitesine orta veya düşük değer biçtik.

Azatiyoprin kanıtlarına körleme yapılmaması ve belirsizlik nedeniyle düşük değer biçtik. Bu ilaçlarla ve sitotoksik ilaçlar siklofosfamid, siklosporin, mikofenolat, rituksimab, alemtuzumab ve natalizumab gibi başka ilaçlarla, periferik kan kök hücre nakli ve immün düzenleyici ilaç interferon alfa tedavisiyle ilgili gözlemsel çalışmalar bulunuyor ancak herhangi birinin faydasını belirlemek için kaliteleri yetersiz.

Kanıtlar 2016 Mayısına kadar güncel.

Kaynak

Mahdi-Rogers M, Brassington R, Gunn A, van Doorn PA, Hughes RAC. Immunomodulatory treatment other than corticosteroids, immunoglobulin and plasma exchange for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD003280. DOI: 10.1002/14651858.CD003280.pub5

Orijinal özet için: Kronik Demiyelinizan Poliradikülonöropati

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar