Şüpheli Meningokoksik Meninjit Olgularında Tanı Konfirme Edilmeden Antibiyotik Tedavisi


Neisseria Meningitidis kültürü. / Foto: Copacopac / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Meningokoksik meninjitten şüphe edilen olgularında ölüm ve malûliyetleri önlemek içim tanı konfirme edilmeden antibiyotik verilmesi gerekip gerekmediğini anlamaya çalıştık. Konuya ilişkin 1 çalışma bulundu.

Arka plan

Meningokok hızlı gelişen, bulaşıcı bir bakteri enfeksiyonu olup beyin ve kanda şiddetli hastalık yapan salgınlara neden olabilir. Hızla tedavi edilmediğinde çok hasta ölür ya da kalıcı malûliyet kazanır. Antibiyotikler erken verildiğinde çok etkilidir. Tanı konfirmasyonu için laboratuar test sonuçlarını beklemek antibiyotiğe başlamayı geciktirebilir. Klinik şüpheye dayanarak erken antibiyotik başlamak (ampirik tedavi) tedavide gecikmeleri ve sonucundaki ölüm ve malûliyetleri önleyebilir. Ancak bu yöntem gereksiz tedavilere de neden olur.

Çalışma özellikleri

Meningokok hastalığından şüphelenilen hastalara ampirik olarak antibiyotik verilmesini verilememesine karşı ya da farklı antibiyotikleri birbirine karşı kıyaslayan çalışmaları aradık. İki farklı uzun etkili antibiyotiğin tek intramüsküler dozlarını kıyaslayan 1 randomize kontrollü araştırma bulduk. Kanıtlar 2017 Ocağına kadar güncel.

Derlenen çalışma 2003 yılındaki meningokok salgını esnasında Niger’deki 9 birinci basamak kurumunda yapıldı. 510 erişkin ve çocuk araştırıldı, 251’ine seftriakson, 259’una kloramfenikol verildi. Araştırmaya Sınır Tanımayan Hekimler fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

İki ampirik antibiyotik arasında; ölen, tedaviye cevap vermeyen ya da nörolojik malûliyeti olan insan sayısında fark bulunmadı. Sonradan tanısı konfirme edilenlerde de sonuçlar benzerdi. İki antibiyotikle de önemli ters etki görülmedi.

Kanıt kalitesi

Çalışma iyi yürütülmekle beraber, iki aylıktan küçük bebekler, gebeler ve şiddetli hastalar dışlandığından; ölüm ve tedavi başarısızlıkları için toplam kanıt kalitesi sadece ortaydı. İzlem süresi kısa olduğundan nörolojik malûliyet için kanıt kalitesi daha düşüktü.

Meningokok hastalığının ciddi sonuçları olduğundan ampirik antibiyotik vermemek etik olmaz. Gelecekte güvenilir kanıt sağlamak için farklı klinik kurumlarda tüm yaşlardan ve tüm şiddetteki hastalarda farklı antibiyotikleri kıyaslayan araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Sudarsanam TD, Rupali P, Tharyan P, Abraham O, Thomas K. Pre-admission antibiotics for suspected cases of meningococcal disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD005437. DOI: 10.1002/14651858.CD005437.pub4

Orijinal özet için: Meningokoksik Meninjitte Ampirik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar