Yüksek Aşama Gliyoma Nüksünde PCV Kemoterapisi

Cochrane derleme özeti

Konu

Gliyomalar beyin ve omuriliğin destekleyici hücrelerinden çıkan primer beyin tümörleridir. Dünya Sağlık Örgütü bu tümörleri mikroskopik görünümlerine dayanarak yüksek ve düşük aşama (grade) olarak sınıflıyor. Yüksek aşamalarla birlikte sonuçlar daha kötüdür. Gliyomanın sonuçlarından biri de nükstür.

Amaç

Nüks eden yüksek aşama gliyomada gidişat çok kötüdür. Nükste tedavi seçenekleri sınırlıdır. PCV nüks durumunda kullanılabilen, nitrozüre temelli bir çoklu ilaç kemotarapisidir. Çoklu ilaç tedavisinin kanser hücrelerini tek ilaca göre daha fazla öldüreceği bu yüzden daha etkili olduğu farz edilir. Yüksek aşama gliyoma (HGG) nüksü tedavisinde kullanılan PCV tedavisinin etkinliği ve ters etkileriyle ilgili bilgi eksikliği var.

Ana bulgular

Bu derlemede HGG nüksü olan hastalarda PCV tedavisini araştıran 2 randomize kontrollü araştırma bulduk. PCV tedavisi çalışmalardan birinde temozolamide (TMZ) diğerinde de “bir günde 8 ilaç” tedavisine karşı kıyaslandı.

Kanıt kalitesi

Çalışmalardan birinin anlamlı fark yakalamak için çok küçük ve gücü zayıf olması nedeniyle tek bir çalışmanın analizine dayanıldığından sonuç çıkarmada dikkat sarf edilmesi gerekir. Ters etki ve yaşam kalitesi sonuçları tek araştırma analizine dayanıyor. PVC tedavisiyle şiddetli ters olay yaşayan hasta oranı TMZ’ye benzer bulundu. Yaşam kalitesi skorları TMZ ile daha yüksek bulundu ancak klinik olarak anlamlı değildi. Genel sürvi ilerlemesiz sürvi, kemoterapi toksisitesine orta kalitede kanıt ve yaşam kalitesine düşük kalitede kanıt değeri biçtik.

Sonuçlar

İlk nüksünü gösteren kemoterapi almamış HGG hastaları PCV veya TMZ ile tedavi edildiğinde olarak sürvi ve ilerlemeye kadar geçen zaman sonuç ölçütleri benzer. Yine ikisi arasında ters olaylar benzer ve yaşam kalitesi skorları istatistiksel olarak anlamlı ancak klinik olarak değil. Bu sonuçlar; günümüzde çoğunluğu ilk tanıdan sonra standart bakım olarak kemoterapi alan nüksetmiş HGG hastalarımız için geçerli değil. Bu araştırmalardaki hastalara nüks öncesinde sadece radyoterapi aldı. Karar verme sürecinde günümüzde standart bakımın standardı olan moleküler markerler kullanılmadı.

Kaynak

Parasramka S, Talari G, Rosenfeld M, Guo J, Villano JL. Procarbazine, lomustine and vincristine for recurrent high-grade glioma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD011773. DOI: 10.1002/14651858.CD011773.pub2

Orijinal özet için: Yüksek Grade Gliyoma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv