İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Elektriksel Beyin Uyarımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çok çeşitli anti-epileptik ilaçların varlığına rağmen epilepsi hastalarının %30 kadarında nöbetler tamamen kesilmez. Beyne temas eden elektrotlarla elektriksel uyarım (yani derin beyin uyarımı ve kortikal beyin uyarımı olarak da anılan intrakranyal elektriksel uyarım), bu hastalar için alternatif bir tedavi olarak önerildi. Bu derlemede tedavinin etkinlik, güvenlik ve tolerabilitesi değerlendirildi.

Sonuçlar

Ön talamik çekirdek (1 çalışma, 109 katılımcı), sentro-medyan talamik çekirdek (2 çalışma, 20 katılımcı), serebellar korteks (3 çalışma, 22 katılımcı), hipokampus (4 çalışma, 21 katılımcı) ve nukleus akumbens (1 çalışma, 4 katılımcı) dâhil çeşitli beyin yapıları hedeflenerek, nöbetten bağımsız programlı uyarım yapıldı. Bunlara ek olarak 1 araştırmada (191 katılımcı) sadece nöbet belirlenmesi üzerine nöbet başlangıç zonuna yapılan cevabi uyarım çalışıldı.

Multi fokal epilepside ön talamik nükleus uyarımından sonra, temporal epilepside hipokampus uyarımıyla ve (multi) fokal epilepside nöbet başlangıç zonunun cevabi uyarımıyla nöbet sıklığında, kısa vadede (1-3 ay), orta derecede (15% - 30%) azalma olduğuna dair kanıt bulundu. Ancak nöbetlerin kesilmesi, nöbet sıklığında %50’den fazla azalma olan hasta oranı ve yaşam kalitesi üzerine önemli bir etki kanıtı bulunmadı

Ön talamik uyarımın yan etkileri arasında hastanın raporladığı depresyon ve subjektif hafıza bozulması ve muhtemelen anksiyete ve konfüzyonel durum var. Nöbet başlangıç zonunun responsif tedavisinin az yan etkisi var ve iyi tolere edilir görünüyor.

Ön talamus ve nöbet başlangıç zonunun responsif uyarılmalarına dair kanıtlar orta ve yüksek kalitede. Buna karşın hipokampal uyarıma dair kanıtlar düşük ve orta kalitede.

Hipokampal, sentromedyan talamik, serebellar kortikal ve nukleus akumbes uyarımlarının etkinlik veya yan etkileri hakkında sağlam ve kesin sonuçlar bildirmek için kanıtlar yetersiz. Derlenen araştırmalarda, intrakranyal elektrot implantasyonu nispeten güvenli olup hastalarda ve belirti veren kalıcı sekel olmadı.

Sonuç

Bu tedaviyi onaylamak, etkinlik ve güvenliğini iyileştirmek ve güncel tedavilerle kıyaslamak (antiepileptik ilaçlar ve vagus uyarımı gibi) için daha fazla, daha büyük ve iyi tasarımlı araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kanıtlar 5 Kasım 2016 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Sprengers M, Vonck K, Carrette E, Marson AG, Boon P. Deep brain and cortical stimulation for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD008497. DOI: 10.1002/14651858.CD008497.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Elektrik Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar