Ensefalitli Çocuklarda İVİG Kullanımının Etkinlik Ve Güvenliği

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Halen klinisyenler arasında, bazı ensefalit tiplerinde rutin intravenöz immün globulin (İVİG) kullanımıyla ilgili anlaşmazlık var. Bu çalışma, ensefalitli çocukların tedavisinde standart tedaviye İVİG eklemenin klinik etkinlik ve güvenlik anlamında bir ek fayda getirip getirmediğini değerlendiren ilk derleme olduğu için önemli.

Çalışma özellikleri

Tıbbi veri tabanlarında konuyla ilgili randomize kontrollü çalışmaları aradık. İVİG’in etkinlik ve güvenliği, taburculuktan 6 ay sonra ciddi malûliyet olup olmaması ve en az 1 ciddi yan etki olan çocuk oranıyla değerlendirildi.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bu derleme için 30 Eylül 2016 tarihine kadar yayınlanmış sadece 3 araştırma bulundu. Üçüne de sadece viral ensefalit olan çocuklar alındı. Japon ensefalitiyle ilgili bir çalışmada hem etkinlik hem de güvenlik değerlendirildi ve İVİG tedavisinin plasebo tedavisine kıyasla ek fayda sağlamadığı sonucuna varıldı.

Diğer iki çalışmada hastanede kalış süresi, spazmların çözülmesine kadar geçen süre, sinir hasarı belirtileri, şuurun açılmasına kadar geçen zaman gibi sonuç ölçütleri değerlendirildi ve İVİG ekleme tedavisinin tek başına standart bakıma kıyasla daha etkili olduğu sonucuna varıldı. Çalışma ve katılımcı sayısı azlığı nedeniyle kanıt kalitesi çok düşüktü.

Kararlar

Derlenen çalışmalardaki kanıtların kalitesi çok düşük olduğundan ensefalitli çocuklarda İVİG tedavisinin klinik etkinliği ve güvenliğiyle ilgili sağlam ve kesin sonuçlar çıkarma imkânı olmadı.

Bunun yanı sıra çalışmalarda fon kaynakları hakkında bilgi verilmedi, bir çalışmada ana yazar grubu fon kurumunun üyesiydi ki bu da iyi bilinen bir çıkar çatışması ve kayırma hatası kaynağıdır.

Kaynak

Iro MA, Martin NG, Absoud M, Pollard AJ. Intravenous immunoglobulin for the treatment of childhood encephalitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD011367. DOI: 10.1002/14651858.CD011367.pub2

Orijinal özet için: Ensefalitte İVİG Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv