Miyelodisplastik Sendromlu Hastalarda Trombopoetin Mimetikleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Miyelodisplastik sendromlar (MDS), periferik kan hücrelerinin azalması sonucu olan anemi, kanamalar veya enfeksiyonlar ve erkenden akut myeloid lösemiye (AML) ilerlemeyle seyreden heterojen bir hemopoetik kök hücre hastalıkları grubudur. Genellikle yaşlılar yakalanır. Şifa verici tek seçenek kemik iliği naklidir. Hastalığın seyrinde görülebilecek trombosit azalması hayatı tehdit edebilen bir komplikasyondur ve trombosit nakline alternatif tedaviler sınırlıdır. MDS tedavisinde trombopoetin mimetiklerinin ortaya çıkışı tedavi seçeneklerini genişletti.

Derleme sorusu

Bu derlemede MDS hastalarının tedavisinde TPO mimetiklerine yakından bakmayı hedefledik. Tedavinin etkilerini araştırmak için sonuç ölçütü olarak genel sürvi, çalışma esnasındaki ölümler, AML’ye dönüş, kanama olaylarının insidensi, transfüzyon gereği, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, tüm yan etkiler ve ciddi yan etkiler incelendi.

Çalışma özellikleri

Tıbbi veri tabanları, konferans kitapları ve araştırma kayıtları 2017 ağustosuna kadar tarandı. TPO mimetiklerini (romiplostim veya eltrombopag) birbirine karşı değerlendiren araştırma bulunmadı. Bu ilaçları plaseboya karşı kıyaslayan 8 randomize kontrollü çift kör araştırma bulundu, toplam 746 erişkin hastayla yapılan 6’sı derlendi, biri sürüyor biri de bitmesine rağmen MDS hastalarıyla ilgili final sonuçları yayınlanmadı. Dört araştırmada romiplostim veya eltrombopagla kombine olarak hipometilleyici ajanlar veya immün değiştirici ilaçlar kullanıldı. Çalışmalara sadece erkekler alındı.

Anahtar sonuçlar

Veriler birleştirmek için çok heterojen olduğundan genel sürvi verilerinin meta analizi mümkün olmadı. Bunun yerine mortalite verilerini analiz ettik. Çalışma sürecindeki mortalite, AML’ye dönüş, ters olaylar ve ciddi ters olaylarda TPO mimetikleriyle plasebo arasında fark kanıtı bulunmadı.

Trombopoetin mimetikleri muhtemelen kanama olayları görülen hasta sayısını düşürüyor. Çalışma popülasyonu içinde plasebo kolundaki 1000 hastadan 713’ünde kanama olayı görülürken TPO mimetikleri kolundaki 1000 hastadan 656’sında görüldü (95% güven aralığı 613 - 699 arası). Çalışmalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Kayırma hatası riskini yüksek olması nedeniyle kanama olaylarının insidensi ve tüm ters olaylar gibi sonuç ölçütler için ilgili kanıtların kalitesi orta. Kayırma hatası riskinin yüksek olmasının nedeni; çalışmalarda örneklerin küçük olması ve üçündeki bazal özelliklerin dengesiz olması, iki araştırmanın erken bitirilmesi, bir araştırmada seçici raporlama yapılması ve endüstri sponsorluğuydu.

Çalışma süresi içindeki mortalite ve transfüzyon gereği için kanıt kalitesi düşüktü. Bunun nedeni de olay sayısının azlığına bağlı belirsizlik ve kayırma hatası riskinin yüksek olmasıydı.

Kanıt kalitesi AML’ye dönüş ve ciddi ters olaylar için; olay sayısının çok düşük olması, yüksek kayırma hatası riski ve araştırmalar arasındaki heterojenite nedeniyle çok düşüktü.

Karar

Bu sistematik derleme değerlendirilen erişkin hastalarda kanama olaylarının azalması şeklinde hastayla ilgili potansiyel bir yarar gösterse de gelecekte yapılacak çalışmalarda TPO mimetiklerinin günlük kullanımını test ederken; güvenlik, etkinlik ve yaşam kalitesine etkilerine odaklanmak gerekiyor. AML’ye erken ilerleme net olarak onaylanamadı. Bu derlemede çalışma sayısı az, örnekler küçük ve bulgularda belirsizlik olduğundan daha fazla katılımcıyla uzun izlem süreli başka araştırmalar yapmak gerekiyor.

Kaynak

Dodillet H, Kreuzer K, Monsef I, Skoetz N. Thrombopoietin mimetics for patients with myelodysplastic syndromes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD009883. DOI: 10.1002/14651858.CD009883.pub2

Orijinal özet için: MDS’te Trombopoetin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar