Kolorektal Kanserlerde Damar İçi Tedaviye Karşı Ağızdan Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kolorektal kanserlerde (KRK) kemoterapinin önemli bir parçası olan floropirimidinler damar içi yoldan (intra venöz – İV) verilir. Hastalar, kullanımı kolay olduğundan, güvenli olup işe yaradığı sürece ağızdan (oral) tablet almayı tercih eder.

Derleme sorusu

Şifa hedefleyerek ya da palyatif maksatla tedavi edilen KRK hastalarında oral ya da İV yoldan verilen floropirimidin kemoterapisinin etkilerini kıyasladık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Haziranına kadar güncel. Toplam 23 150 katılımcıyla yapılan 44 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Tüm çalışmalara 18 yaş üstü erkek ve kadın katılımcılar alındı.

Anahtar sonuçlar

Şifa hedeflenerek tedavi edilen KRK hastalarında oral ve İV tedavi arasında hastalıksız sürvi ve genel sürvi fark göstermedi. Şiddetli yan etkiler anlamında her iki grupta da ishal riski benzerdi. Oral tedavi alan hastalarda el ve ayaklarda döküntü gelişme ihtimali daha fazlaydı ancak nötropeni ihtimali azaldı.

Palyatif amaçla tedavi edilen, inop ya da uzak metastazlı KRK hastalarında genel olarak oral tedavi alan hastalarda ilerlemesiz sürvi (İS) daha kötü oldu. İki oral tedavi formülasyonu (UFT veya Ftorafur ve oral 5-florourasille birlikte enilurasil) kullanımı İV tedavi alan hastalara göre İS’yi kötüleştirdi.

Diğer üç oral tedavi formülasyonu (kapesitabin, S-1 ve dosifluridin) İV tedavi alanlara kıyasla benzer İS sağladı.

Genel sürvi oral veya İV floropirimidin alan hastalarda fark göstermedi.

Şiddetli yan etkiler açısından, oral tedavi alan hastalarda ishal ve el-ayak döküntüsü olma ihtimali daha fazla ancak lökosit sayısında azalma ihtimali daha azdı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine, bu derlemenin ana sonuç ölçütleri olan hastalıksız sürvi ve ilerlemesiz sürvi için orta değer biçtik. Kalite değeri çalışma tasarımlarındaki sorunlar nedeniyle düşürüldü.

Şifa ya da palyasyon amaçlı tedavide genel sürviyle ilgili kanıtların kalitesi yüksekti.

Yan etkilerle ilgili kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında değişkendi ve değerler çalışma tasarımlarındaki sorunlar, çalışmalar arasında sonuçların değişken olması ve veri yetersizliği nedeniyle düşürüldü.

Kaynak

Chionh F, Lau D, Yeung Y, Price T, Tebbutt N. Oral versus intravenous fluoropyrimidines for colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD008398. DOI: 10.1002/14651858.CD008398.pub2

Orijinal özet için: Oral ve İV Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv