Kalp-Damar Hastalarında Kan Basıncı Hedefleri


Stephen Hales kan basıncını araştırıyor. Çizim: Cuzzort / Wellcome Collection

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan basıncı yüksek ve aynı zamanda kalp veya damar problemi olan hastaların tedavisinde standart kan basıncı hedeflerine göre daha düşük kan basınçları hedeflemenin daha iyi olup olmadığını değerlendirdik.

Arka plan

Kardiyak veya vasküler problemi olan hastaların çoğunda aynı zamanda yüksek kan basıncı da vardır. Bazı klinik kılavuzlar, geçmişinde kalp veya damar hastalığı olanlarda olmayanlara göre daha düşük kan basıncı (135/85 mmHg veya daha düşük) hedeflerini önerirler (Standart kan basıncı hedefi ≤ 140-60 sistolik ve ≤ 90-100 mmHg diyastoliktir). Daha düşük hedefler seçmenin sağlık açısından faydası net değildir.

Araştırma Tarihi

2017 Şubat ayına kadar bulunan kanıtları inceledik.

Çalışma özellikleri

6 çalışmada 9795 katılımcı 1 yıl ile 4.7 yıl arasında takip edildi. Standart ve daha düşük kan basıncı hedeflerinde, ölümler ve hastaneye yatışa neden olan ciddi yan etkilerdeki farkları belirlemek için veriler analiz edildi.

Anahtar Sonuçlar

Toplam ölüm sayısında, kalp veya damar hastalıklarına bağlı ölümlerde ve ciddi yan etkilerde standart kan basıncı ile düşük kan basıncı hedefleri arasında fark bulunmadı. Çok sınırlı bilgilere göre düşük kan basıncı hedeflenen grupta ilaçla ilgili yan etkiler nedeniyle çalışma dışı kalanlar daha çok oldu. Derlenen çalışmalarda, düşük kan basıncı hedeflenen grupta tek fark edilir fayda, total yarar kalp veya damar problemlerinde belli belirsiz azalmaydı ancak sağlığa genel anlamda yarar bulunmadı.

Kanıt Kalitesi

Erişilebilen en iyi kanıtlar, yüksek kan basıncı olan kardiyovasküler hastalarda standart kan basıncına göre daha düşük kan basıncı hedeflerin seçilmesini desteklemiyor. Bu soruyu yanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Genel kanıt kalitesi GRADE değerlendirmesine göre düşük ve orta olarak değerlendirildi.

Orijinal özet için: Kan Basıncı Hedefleri

* SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Yazarların kararı

Kardiyovasküler hastalığı ve hipertansiyonu olanlarda düşük ya da standart kan kan basıncı hedefine göre tedavide, total mortalite ya da ciddi yan etkilerde fark görülmedi. Ciddi kardiyovasküler ters olaylarda küçük bir mutlak azalmaya rağmen düşük sistolik kan basıncı hedefinin sağlığa net bir yararı olmadığı görülüyor. Yan etkiler hakkında çok sınırlı bilgi olması ciddi belirsizliğe yol açtı. Halen hipertansiyonlu hastalarda daha düşük kan basıncı hedeflerini haklı göstermek için yeterli kanıt yok. Bu soruyu cevaplamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Hipertansiyon erken mortalite ve morbiditenin önlenebilir sebepleri arasında önemlidir. Hipertansiyonu ve kardiyovasküler hastalığı olan hastalar özellikle yüksek risk grubundadır, bu yüzden kan basıncını standart hedeflere düşürmek yararlı olacaktır. Bu strateji kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi azaltsa da yan etkileri artırabilir. Birlikte kardiyovasküler hastalığı da olan hipertansiflerde ideal kan basıncı hedefleri bilinmiyor.

Amaç

Kardiyovasküler hastalık öyküsü olan (kalp krizi, anjina, inme, periferik tıkayıcı damar hastalıkları) hipertansif hastalarda, standart kan basıncı hedeflerine (≤140-60 sistolik ve ≤ 90-100 mmHg diyastolik) göre daha düşük kan basıncı hedeflerinin (≤135/85 mmHg) mortalite ve morbiditeyi azaltıp azaltmadığını saptamayı hedefledik.

Araştırma Stratejisi

Derleme sorusuyla ilgili randomize kontrollü araştırmalar için aşağıdaki veri tabanlarını 2017 Şubatına kadar taradık: Cochrane Hypertension Specialised Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (1946 sonrası), Embase (1974 sonrası), the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform, ve ClinicalTrials.gov. Ayrıca Latin American and Caribbean Health Science Literature Database (1982 sonrası) tarandı ve yayınlanmış/yayınlanmamış makale yazarlarıyla iletişim kuruldu. Dil sınırlaması yapılmadı.

Seçim Kriterleri

50’den çok katılımcısı olan ve en az 6 ay takip yapılan randomize kontrollü çalışmaları dâhil ettik. Çalışma raporlarının sonuç ölçütlerimizden en az birini (total mortalite, ciddi yan etki, total kardiyovasküler olay, kardiyovasküler mortalite) içermesini istedik. Standart kan basıncı hedeflerine göre (≤ 140-60 sistolik ve ≤ 90-100 mmHg diyastolik) daha düşük kan basıncı hedeflerinde (≤135/85 mmHg) sistolik ve diyastolik kan basınçları için uygun müdahaleler yapıldı.

Katılımcılar, hipertansiyonu kanıtlanmış veya hipertansiyon tedavisi alan ve kalp krizi, inme, kronik periferik tıkayıcı damar hastalığı veya anjina pektoris gibi kardiyovasküler hastalık öyküsü olan erişkinlerdi.

Veri toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak Cochrane Collaboration tarafından belirlenen standart metodolojik prosedürleri kullanarak arama sonuçlarını değerlendirdi ve verileri çıkardı.

Ana Sonuçlar

Toplam 9795 katılımcılı 6 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Takip süresi 1 yıl ile 4.7 yıl arası, ortalama 3.7 yıldı. Beş çalışmadan 6775 hastaya ait bireysel veriler sağlandı.

Total mortalitede (RR 1.05, 95% CI 0.90 ile 1.22) veya kardiyovasküler mortalitede (RR 0.96, 95% CI 0.77 ile 1.21; orta kalitede kanıt) fark bulmadık. Benzer şekilde ciddi yan etkilerde de fark bulunmadı (RR1.02, 95% CI 0.95 ile 1.11; düşük kalitede kanıt).

Daha düşük kan basıncı hedefleriyle öldürücü ve öldürücü olmayan kardiyovasküler mortalitede ve kardiyovasküler olaylarda (kalp krizi, inme, ani ölüm, konjestif kalp yetmezliğine bağlı ölüm veya hastaneye yatış) azalma vardı (RR 0.87, 95% CI 0.78 ile 0.98; ARR 1.6% 3.7 yıl üstünde; düşük kalitede kanıt).

Düşük kan basıncı hedefi kolunda ters olaylar nedeniyle daha fazla katılımcı çalışmadan çekildi (RR 8.16, 95% CI 2.06 ile 32.28; çok düşük kalitede kanıt).

Düşük kan basıncı hedeflenen grupta kan basınçları 9.5/4.9 mm Hg’dan daha düşüktü. Bu grupta daha fazla ilaca ihtiyaç olmasına karşın, standart kan basıncı hedeflenen grupta istenen kan basıncı seviyelerine daha sık ulaşıldı.

Kaynak

Saiz L, Gorricho J, Garjón J, Celaya M, Muruzábal L, Malón M, Montoya R, López A. Blood pressure targets for the treatment of people with hypertension and cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD010315. DOI: 10.1002/14651858.CD010315.pub2

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Son Paylaşımlar
Arşiv