Kronik Dişeti Hastalığı Olanlarda Kalp Ve Kan Damarlarını İlgilendiren Hastalıkların Tedavisi İçin D


Şiddetli kronik periodontitis. Foto: Dr. Agustín Zerón / Clinica de Periodontología / México / Wikimedia Commons

Çeviri: Ceren Gökmenoğlu *

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede ele alınan temel soru, orta ila şiddetli dişeti hastalığının (periodontitis) tedavisinin, kalp ve damar hastalığının tedavisi veya önlenmesinde etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir.

Arka plan

Periodontitis sık görülen zaman içinde daha da kötüleşebilen, kronik veya ısrarcı bir durumdur. Dişleri çevreleyen ve destekleyen dişetlerinin iltihabıdır ve dişetlerinde şişme ve ağrıya ve daha şiddetli vakalarda dişleri destekleyen kemiğin (alveoler) kaybına yol açar.

Klinik araştırmalar, kronik devam etmekte olan periodontitis ve kalp ve damar hastalığı arasında bir bağ veya ilişkinin olabileceğini gösterdi. Bazı araştırmacılar, bakteri ve enfeksiyonu ortadan kaldıran ve enflamasyonu kontrol eden dişeti hastalığı tedavisinin, kalp hastalığının oluşumunu ya da tekrarlamasını engelleyebileceğine inanıyor.

Çalışma özellikleri

Bu derlemenin dayandığı kanıtlar 27 Ağustos 2017 tarihine kadar güncel. 330 katılımcıyla yapılmış 1 randomize kontollü araştırma bulundu ve derlendi.

Anahtar sonuçlar

Halen konuyu araştıran sadece tek bir uygun çalışma bulunuyor. Ancak bu çalışmanın tasarımında sorunlar vardı. Bu kanıtlara dayanarak, dişeti (periodontal) hastalığın tedavisinin, kronik dişeti hastalığı olan insanlarda kalp hastalığı oluşumu ve tekrarlaması üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek mümkün olmadı.

Kanıt kalitesi

Mevcut tek çalışmanın tasarımında ve yürütümünde bulunan sorunlar nedeniyle kanıt kalitesi çok düşük bulundu.

Yazarların kararı

Kronik periodontitisli hastalarda periodontal tedavinin uzun vadede KVH’nin tekrarlamasını önleyip önleyemeyeceğini desteklemek veya reddetmek için yetersiz ve çok düşük kaliteli kanıtlar bulduk. Birincil korunma hakkında ise hiçbir kanıt bulunmadı.

Bilimsel özet

Arka plan

Kronik periodontitis ve kardiyovasküler hastalık (KVH) arasında bir ilişki bulunmaktadır. Ancak, periodontal tedavinin kronik periodontitisli hastalarda KVH’nin önlenmesini veya tedavi edilmesini sağlayıp sağlayamayacağı bilinmemektedir.

Amaç

Bu derlemenin amacı, kronik peridontitisli hastalarda KVH’nin ortaya çıkmasının önlenmesinde ve tedavisi veya tekrarlamasında periodontal tedavinin etkilerini araştırmaktır.

Araştırma stratejisi

Cochrane Ağız Sağlığı Bilgi Uzmanı listelenen veri tabanlarını araştırdı: Cochrane Ağız Sağlığı Çalışmaları Kaydı (31 Ağustos’a kadar), Kontrollü Çalışmaların Cochrane Merkezi Kayıtları (CENTRAL) (Cochrane Kütüphanesi, 2017, Sayı 7), MEDLINE Ovid (1946’dan 31 Ağustos 2017’ye kadar), Embase Ovid (1980’den 31Ağustos 2017’ye kadar) ve Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık Personelinin Literatürüne ait Kümülatif İndeks (CINAHL EBSCO) (1937’den 31 Ağustos 2017’ye kadar). Devam eden çalışmalar için ABD Sağlık Araştırmaları Ulusal Enstitüsü Kaydı (ClinicalTrials.gov), Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Klinik Araştırmalar Kayıt Platformu ve Open Grey araştırıldı. Elektronik veri tabanları araştırılırken, makalenin dili ya da tarihi konusunda bir kısıtlama yapılmadı.

Seçim kriterleri

Bu derleme için randomize ve yarı randomize kontrollü araştırmalar seçildi. Kronik periodontitis teşhisi konulmuş, öncesinde KVH hikayesi bulunan (ikincil korunma çalışmaları) veya KVH bulunmayan (birincil korunma çalışmaları) hastaların dahil edildiği çalışmalar seçildi; kontrol grubundaki idame tedavisi, periodontal tedavi yapılmaması ya da diğer periodontal tedavi tiplerine kıyasla, girişimsel gruptaki hastalara aktif periodontal tedavi uygulanmıştır.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı araştırmanın tanımlanması, verilerin çıkarılması ve kayırma hatası riskinin değerlendirilmesini birbirinden bağımsız olarak ve iki kopya halinde gerçekleştirdi. İki yazar arasındaki herhangi bir tutarsızlık olduğunda, bu tutarsızlık karşılıklı konuşularak veya üçüncü bir derleme yazarıyla çözüldü. Verilerin çıkarılması için resmi, önceden denenmiş bir veri çıkarma formundan yararlanıldı ve makalelerin eleştirel değerlendirilmesi için kayırma hatası riskinin belirlenmesinde Cochrane aracı kullanıldı.

Ana sonuçlar

Periodontitisli hastalarda KVH’nin birincil korunmasını değerlendiren herhangi bir çalışmaya rastlanmadı. Bir koroner arterinde ≥50 tıkanıklık olan veya son üç ayda olmamak kaydıyla, üç yıl içerisinde koroner bir sorun yaşayan 330 katılımcıyı içeren tek bir çalışma dâhil edildi. Çalışma, hastaların protokolde belirtilen tedavi grubu yerleşiminden sapılması ve takip verilerinin yetersizliği nedeniyle yüksek kayırma hatası riskine sahipti. Araştırma altı ila 25 aylık takip sürecinde diş taşı temizliği ve kök yüzey düzleştirmesi (DT-KYD) ile toplum sağlığı bakımını karşılaştırmıştı. Ölümler konusunda (tüm nedenler veya KVH ile ilişkili) bir veri bildirilmemişti.

Kronik periodontitisli hastalarda KVH’nin tekrarlama riskinin azaltılmasında DT-KYD ve toplum sağlığının etkisini belirlemek için yetersiz kanıt mevcuttur (risk oranı (RO) 0.72; %95 güven aralığı (GA) 0.23’ten 2.22’ye; çok düşük kalitede kanıt). Toplum sağlığıyla karşılaştırıldığında DT-KYD’nin yüksek-duyarlılıkta C-reaktif protein (hs-CRP) (ortalama fark (OF) 0.62; -1.45’ten 2.69’a), yüksek hs-CRP’li hastaların sayısı (RO 0.77; %95 GA 0.32’den 1.85’e) ve yan etkiler (RO 9.06; %95 GA 0.49’dan 166.82’ye) üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildi. Belirtilen çalışma değiştirilebilir kardiyovasküler risk faktörlerini, diğer kan testi sonuçlarını, kalp fonksiyon parametrelerini veya revaskülarizasyon işlemlerini değerlendirmemiştir.

Kaynak

Li C, Lv Z, Shi Z, Zhu Y, Wu Y, Li L, Iheozor-Ejiofor Z. Periodontal therapy for the management of cardiovascular disease in patients with chronic periodontitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD009197. DOI: 10.1002/14651858.CD009197.pub3

Orijinal özet için: Kalp Ve Dişeti Hastalıkları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Yard. Doç., Ordu Üniversitesi Diş Hekimligi Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Son Paylaşımlar
Arşiv