Periferik Sinir Blokajında Deksametazon

Cochrane derleme özeti

Periferik sinir bloku

Sinir blokajı, bir sinirin etrafına lokâl anestezik enjekte edilerek yapılır. Lokal anestezik madde, ağrı sinyallerinin iletimini keserek ağrıyı giderir. Ameliyatta ya da sonrasında yapılan sinir blokajının etkisi birkaç saat sürer, sonrasında hastalar orta ya da şiddetli ağrı hissedebilir.

Deksametazon

Deksametazon doku hasarına bağlı olarak ameliyattan sonra görülen iltihabi cevabı ve ağrıyı azaltabilir. Sinir blokajı yapılan hastalara, sinir blokajının sağladığı ağrı kesici etkiyi uzatmak için lokâl anestezikle beraber sinir etrafına ya da damar içi yoldan (İV) verilebilir.

Araştırma özellikleri

Üst ve alt ekstremite cerrahisi uygulanan hastalarda, sinir etrafına (perinöral) ya da İV deksametazon kullanımının, sağlanan ağrı kesici etki süresini uzatıp uzatmadığını ve ameliyat sonrası ağrının şiddetini azaltıp azaltmadığını inceleyen randomize kontrollü çalışmaları aradık. Ayrıca perinöral veya İV deksametazonun, bir yan etki ya da zarara neden olup olmadığını da araştırdık. Ekstremite ameliyatı olan, erişkin ve çocuklarda yapılan, 25 Nisan 2017 tarihine kadar yayınlanmış araştırmalar için tıbbi literatürü taradık. 15 – 78 yaşlar arasındaki, toplam 2702 katılımcıyla yapılmış 35 araştırmayı derledik. Her sonuç ölçütü için kanıtların kalitesine de bakıldı.

Bulgular

Duysal blokajın süresi plaseboya kıyasla, perinöral deksametazon grubunda 6.5 saat (27 araştırma, 1625 araştırma, düşük kalitede kanıt); İV deksametazon grubunda 6 saat uzadı (8 araştırma, 499 katılımcı, orta kalitede kanıt).

Perinöral ve İV deksametazon kıyaslandığında, duysal blokaj süresi perinöral grupta 3 saat kadar daha uzun bulundu (9 araştırma, 720 katılımcı, orta kalitede kanıt).

Perinöral grupta, postoperatif ağrı şiddeti, plaseboya kıyasla ameliyattan 12 saat sonra daha düşük (5 araştırma, 257 katılımcı, çok düşük kalitede kanıt) ve 24 saat sonra da daha düşüktü (9 araştırma, 469 katılımcı, düşük kalitede kanıt)

İV grupta da postoperatif ağrı şiddeti, plaseboya kıyasla ameliyattan 12 saat sonra daha düşük (3 araştırma, 162 katılımcı, düşük kalitede kanıt) ve 24 saat sonra da daha düşüktü (5 araştırma, 257 katılımcı, düşük kalitede kanıt).

Perinöral ve İV deksametazon alan katılımcılarda kullanılan opioid ağrı ilacı miktarı da düşüktü. Perinöral ve İV deksametazon kıyaslandığında, postoperatif ağrı şiddeti ve kullanılan opioid ilaç miktarında fark bulunmadı. Deksametazonu bir yolla vermenin diğerine göre daha iyi ağrı giderme sağlamadığı sonucuna vardık.

Üç araştırmada 5 ciddi ters olay raporlandı. Perinöral deksametazon kıyaslamasında blokajla ilişkili 1 pnömotoraks bildirildi, hastanın grup yerleşimi bildirilmedi. Kalan olaylar blokajla ilgili olmayıp, perinöral, İV deksametazon ve plaseboyu kıyaslayan iki araştırmada görüldü. Kontrol grubunda 2 hastanın bir hafta içinde biri düşme diğeri barsak enfeksiyonu nedeniyle yatışı gerekti. Plasebo grubundan bir hastada kompleks rejyonel ağrı sendromu ve İV gruptan bir diğerinde pnömoni gelişti. Güvenlikle ilgili kanıtların kalitesi düşük.

Kaynak

Pehora C, Pearson AME, Kaushal A, Crawford MW, Johnston B. Dexamethasone as an adjuvant to peripheral nerve block. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD011770. DOI: 10.1002/14651858.CD011770.pub2

Orijinal özet için: Lokal Anestezide Deksametazon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus