Kronik Böbrek Yetmezliğini Önlemede Ve İlerlemesini Geciktirmede Ürik Asit Düşürücü Tedaviler

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Bazı çalışmalar kandaki ürik asit düzeyi yüksek hastalarda böbrek hasarı riskinde ya da var olan böbrek hasarının daha kötüye gitme riskinde artış olduğunu düşündürüyor. Bu çalışma “kandaki ürik asit düzeyleri spesifik tedavilerle düşürülürse böbrek hastalığının kötüye gitmesini veya böbrek hasarı gelişmesi engellenebilir mi“ sorusunu cevaplamak için tasarlandı.

Uzun dönem böbrek hasarı (kronik böbrek yetmezliği) tüm dünyada artan bir problemdir. Artan böbrek hasarıyla birlikte kalp hastalıkları ve ölüm riski artar ve son dönem böbrek hastalığı geliştiğinde (SDBH) diyaliz tedavisi gerekir. Hem böbrek hasarını önlemek hem de var olan böbrek hasarının kötüye gidişini engellemek amacıyla yapılan birçok araştırma var. Bu çalışmalar ölüm, kalp hastalıkları ve diyaliz tedavisi ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

Ürik asit veya ürat, tüm canlılardaki DNA yıkımının son ürünüdür. Kan ürat düzeyinde artma potansiyel olarak kalp ve kan damarlarına zarar vermekle birlikte muhtemelen böbrek hasarına da neden olur. Böbrek hastalarında, böbrek hasarı kötüye gittikçe kandaki ürat seviyelerinin arttığı iyi bilinir. Böbrek hastalarındaki artan bu ürat miktarları, sadece böbrek hasarının sonucu değil, aslında belki de durumu daha kötüleştiren bir şeydir.

Çalışma

3 aydan daha fazla ürat düşürücü tedavi alan hastalarda sonuç ölçütü olarak ölüm, kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarını raporlayan tüm çalışmaların sonuçlarını topladık. 1187 katılımcı içeren 12 çalışmayı derledik. Çalışma süreleri 4 ay ile 2 yıl arasındaydı. Araştırmalar, diyabeti, kalp yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği (KBY) olanlar dâhil değişik hastalarla yapıldı.

Bulgular

Bilgi eksikliği nedeniyle derlenen çalışmaların kalitesini değerlendirmek zordu. Bu nedenle bunlar yüksek kaliteli değildi. Ürik asit seviyelerinin düşürmenin böbrek hasarını yavaşlatabildiğine dair az miktarda kanıt bulduk ancak kan basıncını ya da araştırdığımız kardiyovasküler belirteçlerin herhangi birini iyileştirdiğine dair kanıt bulamadık. SDBH nedeniyle diyaliz gereken hasta sayısı değişim göstermedi.

Böbrek yetmezliğinin iki ölçütü olan serum kreatinini ve glomerüler filtrasyon oranı 6 ay ile 12 ay arasında iyileşse de 2 yılda iyileşme göstermedi. İdrardaki protein atılımı da tedaviyle birlikte azalma gösterdi. Ölümler, kan basıncı, hastaneye yatış oranları ve tedavi yan etkileri üzerine net bir etki bulamadık.

Sonuçlar

Ürat düşürücü tedavinin böbrek hasarını yavaşlatabildiğini gösteren kısıtlı bilgi var, ancak sonuç çok şüpheli. Çalışmada faydalar tüm ölçüm zamanlarında gözlenmedi ve çalışma kalitesi genel olarak düşüktü. Ürat düşürücü tedavinin böbrek hasarı gelişimine etkisiyle ilgili daha büyük çalışmalar yapılması gerekiyor.

Yazarların kararı

Ürat düşürücü tedavinin kronik böbrek hastalığının ilerlemesini önleyebildiğini gösteren kısıtlı bilgi var, ancak sonuç çok şüpheli. Çalışmalarda faydalar tüm ölçüm zamanlarında gözlenmedi ve kaliteleri genel olarak düşüktü. Ürat düşürücü tedavinin böbrek hasarı gelişimine etkisiyle ilgili daha büyük çalışmalar yapılması gerekiyor. Devam eden 3 araştırma, çok gereken yüksek kaliteli verileri sağlayacağı umudunu veriyor.

Arka plan

Randomize olmayan çalışmalar hiperürisemi ile KBH ilerlemesi ve gelişimi arasında bağlantı olduğunu gösterdi. Eğer bu bilgi doğruysa ürat düşürücü tedavi KBH tedavisinin, kardiyovasküler sonuçlar ve SDBH risklerini azaltan önemli bir parçası olabilir.

Amaç

Bu çalışma ürik asit düşürücü tedavilerin KBH progresyonu ve kardiyovasküler sonuçları ile ilgili zarar ve yararlarını amaçlar.

Araştırma stratejisi

Cochrane Kidney and Transplant Specialised Register; CENTRAL; MEDLINE ve EMBASE; konferans kitapları, ICTRP arama portalı ve ClinicalTrials.gov. 20 Temmuz 2017’ye kadar tarandı.

Seçim kriterleri

KBH olan veya olmayan hastalarda primer ürat düşürücü tedaviyi test eden tüm kontrollü randomize çalışmalar seçildi.

Veri toplama ve analiz

İki yazar çıkan verileri ve çalışma kalitesini bağımsız olarak değerlendirdi. İstatistiksel analizler rastgele etki modeliyle yapıldı ve sonuçlar dikotom sonuç ölçütleri için risk oranı (RR) ve %95 güven aralıklarıyla; sürekli sonuç ölçütleri için ortalama farklarla eğer farklı skalalar kullanılmışsa standardize ortalama farklarla ifade edildi.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye 1187 katılımcılı 12 çalışma dâhil edildi. Ürik asit düşürücü tedavi ölümlerde 6 ayda ya da 2 yılda çok az fark sağladı ya da hiç sağlamadı. (6 ay için 2 çalışma, 498 katılımcı: RR 1.66, 95% CI 0.61 ile 4.48 / 2 yıl için 2 çalışma, 220 katılımcı: RR 0.13, 95% CI 0.02 ile 1.06, ikisi de düşük kesinlikte kanıt).

Ürik asit düşürücü tedavi bir ve iki yılda SDBH insidansında çok küçük azalma yaptı ya da yapmadı (düşük kesinlikte kanıt).

Ürik asit düşürücü tedaviyle bir yılda böbrek fonksiyonlarında, kreatinin azalması (2 çalışma, 83 katılımcı: MD -73.35 µmol/L, 95% CI -107.28 ile -39.41) ve GFR artışı (1 çalışma, 113 katılımcı: MD 5.50 mL/min/1.73 m2, 95% CI 0.59 ile 10.41) ile iyileşme görülebilir. Ancak bu tedavi 2 yıllık izlemde GFR’de çok az iyileşme sağlar ya da hiç sağlamaz. (2 çalışma, 164 katılımcı: MD 4.00 mL/min, 95% CI -3.28 ile 11.28).

Ürik asit düşürücü tedavi ürik asidi tüm ölçüm zamanlarında düşürür (3, 4, 6, 12 ve 24 ay) (yüksek kaliteli kanıt).

Ürik asit düşürücü tedavinin kan basıncına, proteinüriye ya da diğer kardiyovasküler belirteçlere etkisini destekleyecek kanıtlar yetersiz. Tedavinin görülen yararlarının tüm zaman noktalarında görülmediği kaydedilmeli ki bu da potansiyel kayırma hatası riski getiriyor.

Kaynak

Sampson AL, Singer RF, Walters GD. Uric acid lowering therapies for preventing or delaying the progression of chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD009460. DOI: 10.1002/14651858.CD009460.pub2

Orijinal özet için: Ürat Düşürücü Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* SBÜ,İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Son Paylaşımlar
Arşiv