Akut Böbrek Yetmezliğinde Periton Diyalizi


Çizim: BruceBlaus / Wikimedia Commons

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Akut böbrek yetmezliği (ABY), glomerüler filtrasyon hızında (GFR) genellikle geçici ani azalmadır. ABY’li hastalarda renal replasman tedavisinin (böbreklerin normal kan filtrasyon fonksiyonunun yerini alan tedavi) yararı kanıtlanmış belirli bir formu yoktur. Ulaşılabilirlik, klinisyenin tecrübesi, hemodinamik stabilite ve buna benzer faktörlere bağlı olarak renal replasman tedavisi seçilir.

Amaç

Bu derleme ABY’li hastalarda hemodiyaliz gibi ekstrakorporeal tedavilere karşı periton diyalizinin (PD) fayda ve zararlarını ortaya koymayı amaçlıyor. Cochrane Böbrek ve Transplant Çalışma Kayıtlarını taradık.

Bulgular

Derleme kriterlerimizi 484 hastayla yapılan 6 randomize kontrollü çalışma karşıladı. 5 çalışma yüksek volümlü PD ile, günlük hemodiyaliz, genişletilmiş günlük diyaliz ve devam eden renal replasman tedavisini karşılaştırdı. 1 çalışma ABYli olup PD alan hastalarda değişik yoğunlukları karşılaştırdı.

Ekstrakorporeal tedaviye kıyasla PD, herhangi bir nedenle ölümler ve böbrek fonksiyonunun iyileşmesinde çok küçük fark yarattı ya da fark yaratmadı. PD muhtemelen çekilen sıvı miktarını ekstrakorporeal tedaviye kıyasla hafifçe azaltıyor ve muhtemelen enfeksiyöz komplikasyonlarda da çok küçük fark yaratıyor ya da fark yaratmıyor.

PD ekstrakorporeal tedavilerle karşılaştırıldığında haftalık Kt/V, asidozda düzelme ve diyaliz süresi üzerine etkisi olup olmadığı net değil.

61 katılımcılı bir çalışmada düşük ve yüksek yoğunluklu PD arasında; herhangi bir nedenle ölüm, böbrek fonksiyon iyileşmesi ve enfeksiyonda, çok az fark görüldü ya da hiç fark görülmedi. Yüksek yoğunluklu PD’ye kıyasla haftalık verilen KT/V ve sıvı çekimi, düşük yoğunluklu PD ile daha azdı

Sonuç

Halen periton diyalizi, ekstrakorporeal tedaviler ya da farklı yoğunlukta PD’lerle tedavi edilen hastalar arasında, herhangi bir nedenle ölüm ya da böbrek işlevinin geri kazanımında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt bulunmuyor.

Orijinal özet için: ABY’de Periton Diyalizi

Yazarların kararı

Mortalite ve böbrek fonksiyonlarında iyileşme için orta, enfeksiyon komplikasyonları için düşük ve asidozda düzelme için çok düşük kesinlikte kanıtlara bakıldığında, ABY tedavisinde PD ile ekstrakorporeal tedaviler arasında muhtemelen çok az fark var ya da hiç fark yok. Sıvı atılımı (düşük kesinlikte kanıt) ve haftalık alınan Kt/V (çok düşük kesinlikte kanıt) ekstrakorporeal tedavilerde daha yüksek olabilir.

Bilimsel özet

Arka plan

Periton diyalizi, akut böbrek yetmezliğinde önerilen etkili ve güvenli bir diyaliz modalitesidir. Ancak PD’nin ekstrakorporeal tedaviye (örn.hemodiyaliz;) göre yaşam süresini iyileştirme, böbrek fonksiyonlarının düzelmesi ve metabolik ve klinik sonuç ölçütleri açısından üstünlüğü henüz kesin değil.

Amaç

Bu derleme, ABY’li hastalarda PD’nin ekstrakorporeal tedavi ya da farklı PD modalitelerine göre yarar ve zararlarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Araştırma Stratejisi

29 Mayıs 2017’ye kadar olan Cochrane Böbrek ve Transplant Sicili’nde kayıtlı çalışmalar bilgi uzmanı ile konuyla ilgili olanları araştırdık. Kayıtlardaki çalışmaları CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, konferans kayıtları, ICTRP ve ClinicalTrials.gov.’u tarayarak tespit ettik. Aynı zamanda Çin Biyolojik Tıp Veritabanı’nı araştırdık.

Seçim Kriterleri

Yaşa, cinsiyete, primer hastalığa ve klinik seyre bakmaksızın ABY’li olup randomize olarak periton diyalizi, ekstrakorporeal tedavi ya da farklı PD modaliteleri alan hastaları dahil ettik.

Veri toplama ve analiz

Alınan her makale için tarama, seçim, veri çıkarma ve kalite değerlendirmeleri iki yazar tarafından standart formlar kullanılarak gerçekleştirildi. Yayınlanmış veriler eksik olduğunda yazarlarla temasa geçildi. İstatistiksel analizler rastgele etki modeli kullanılarak yapıldı ve sonuçlar% 95 güven aralıklarıyla (CI) risk oranı (RR) olarak ifade edildi. Heterojeniteler Cochrane Q istatistiği ve I2 testi ile ifade edildi. Sonuç ölçütü olarak tüm sebeplere bağlı ölümler, böbrek fonksiyonlarında iyileşme, haftalık alınan Kt/V, asidozda düzelme, sıvı atılımı, diyaliz süresi ve enfeksiyöz komplikasyonlara bakıldı. Kanıtların güvenilirliği GRADE skorlaması kullanılarak değerlendirildi.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerini toplam 484 katılımcılı 6 çalışma karşıladı. 5 çalışma yüksek volümlü PD ile günlük hemodiyalizi, genişletilmiş günlük hemodiyalizi ve devamlı renal replasman tedavisini karşılaştırdı. Bir çalışma PD’nin yoğunluğuna yönelikti. Genel kayırma hatası riski düşük/belirsizdi.

Ekstrakorporeal tedavi ile PD kıyaslandığında tüm nedenlere bağlı ölümlerde (4 çalışma, 383 katılımcı: RR 1.12, 95% CI0.81 ile 1.55; I2 = 69%; orta kesinlikte kanıt) ve böbrek fonksiyon düzelmesinde (3 çalışma, 333 katılımcı: RR 0.95, 95% CI 0.68 ile 1.35; I2 = 0%; orta kesinlikte kanıt) çok az fark vardı ya da fark yoktu.

PD’de sıvı uzaklaştırma miktarı ekstrakorporeal tedaviye kıyasla muhtemelen biraz daha azdı (3 çalışma, 313 katılımcı: MD -0.59 L/d, 95% CI -1.19 ile 0.01; I2 = 89%; düşük kesinlikte kanıt) yine enfeksiyon komplikasyonları arasında çok az fark vardı veya fark yoktu (2 çalışma, 263 katılımcı: RR 1.03, 95% CI 0.60 ile 1.78; I2 = 0%; düşük kesinlikte kanıt).

PD ile ekstrakorporeal tedaviler karşılaştırıldığında haftalık Kt/v değeri (2 çalışma, 263 katılımcı: MD -2.47, 95% CI -5.17 ile 0.22; I2 = 99%; çok düşük kesinlikte kanıt), asidozda düzelme (2 çalışma, 89 katılımcı: RR 1.32, 95% CI 0.13 ile 13.60; I2 = 96%; çok düşük kesinlikte kanıt) ve diyaliz süresi (2 çalışma, 170 katılımcı: MD -1.01 saat, 95% CI -91.49 ile 89.47; I2 = 98%; çok düşük kesinlikte kanıt) arasında fark olup olmadığı kesin değil. Heterojenite, muhtemelen farklı ekstrakorporeal tedaviler kullanımına bağlı olarak yüksekti.

Bir çalışmada (61 katılımcı) yüksek ve düşük yoğunluktaki PD’ler kıyaslandığında tüm sebeplere bağlı ölümler, enfeksiyöz komplikasyonlar ve böbrek fonksiyonlarının düzelmesi arasında fark olmadığı ya da çok az fark olduğu rapor edildi. Haftalık Kt/V ve sıvı uzaklaştırılması düşük yoğunluklu PD ile daha az bulundu.

Kaynak

Liu L, Zhang L, Liu GJ, Fu P. Peritoneal dialysis for acute kidney injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD011457. DOI: 10.1002/14651858.CD011457.pub2

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Son Paylaşımlar