Epilepside İntravenöz İmmün Globulin Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepside beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjların neden olduğu, tekrarlayan nöbetler görülür. Epilepsili hastalarda çeşitli tipte immünolojik anormallikler bulunabilir. Çoğu nöbetleri anti-epileptik ilaçlarla kontrol edilebilir, ancak bazen bu ilaçlara dirençli nöbetler gelişir. Bu hastalara intravenöz immün globulin verilmesi (İVİG) gibi başka tip tedaviler gerekebilir. İVİG, bağışçı kanı plazmasından çıkarılan; steril, saflaştırılmış bir üründür. İVİG tedavisi epilepsi, tedavisinde değerli bir yaklaşım olabilir ve etkinliği epilepsi tedavisinde önemli sonuç beklentileri taşıyor.

Bu derlemede epilepsi kontrolünde İVİG tedavisinin etkinliği değerlendirildi. Dirençli epilepsili hatalarda İVİG’in ek tedavi olarak etkinliğini plaseboya karşı kıyaslayan, 61 katılımcılı sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Sonuçlar

Derleme sonuçları İVİG in epilepside tedavi olarak kullanımını destekleyen ikna edici kanıt olmadığını gösterdi, daha fazla, randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırmada kayırma hatası riskine düşük/belirsiz olarak değer biçildi. GRADE metodolojisine göre kanıt kalitesine düşük değer biçtik.

Kanıtlar 2 Şubat 2017 tarihine kadar güncel

Kaynak

Geng J, Dong J, Li Y, Ni H, Jiang K, Shi L, Wang G. Intravenous immunoglobulins for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD008557. DOI: 10.1002/14651858.CD008557.pub3

Orijinal özet için: Epilepside İmmün Globulin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv