Epilepside Tek İlaçla Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi beyinden yayılan anormal elektriksel deşarjların neden olduğu nöbetlerle seyreden ve sık görülen bir nörolojik hastalıktır. Bu çalışmada iki tip epileptik nöbeti araştırdık: Beynin bir kısmından başlayan parsiyel nöbetler ve her iki yarım kürede de aynı anda başlayan tonik-klonik nöbetler.

Epilepsi nöbetlerinin %70 kadarı kontrol edilebilir ve çoğunluğu için de tek abi anti-epileptik ilaç yeterli olur. Birleşik Krallıkta güncel olarak, erişkinler ve çocuklar için Ulusal Sağlık Ve Bakım İyileştirme (NICE) rehberleri, yeni tanı almış parsiyel nöbetleri olanlar için ilk denenecek tedavi seçeneği olarak karbamazepin veya lamotrijin, jeneralize tonik klonik nöbetlerdeyse sodyum valproat öneriyor; ancak çeşitli başka anti-epileptik ilaç tedavileri de var.

Yen tanı konmuş bir hasta için ilk anti-epileptik ilacın seçimi çok önemlidir ve ilacın nönetleri kontrolde ne kadar etkili olduğu ve yan etkileri olup olmadığına dair yüksek kalitede kanıtlar göz önüne alınarak yapılması gerekir. Ayrıca ilaçların farklı tipte nöbetler için birbirine kıyasla uygun olması da önemlidir

Metot

Bu derlemede karbamazepin, fenitoin, sodyum valproat, fenobarbital, okskarbazepin, lamotrijin, gabapentin, topiramat, levetirasetam, zonisamid araştırıldı. İki ya da daha fazla ilacı kıyaslayan ve nöbet kontrolünde etkileri ve yan etkilerle ilgili olarak toleransları hakkında yapılan 77 araştırmadan sağlanan kanıtları değerlendirdik. 77 araştırmadan 36’sına katılan 12 391 hastadan sağlanan verileri kombine edebildik. Kalan 41 araştırma ve 5570 katılımcıya ait bilgiler bu derlemede kullanılamadı.

İki tip analiz yaptık. İlkinde, klinik araştırmalarda doğrudan kıyaslanan ilaç çiftleri için sağlanabilen veriler kombine edildi. İkincil olarak 10 ilaçla ilgili ağ içinde klinik arştırmalardan sağlanan tüm bilgilerin kombine analizini yaptık. Bu analizler daha önce klinik araştırmalarda birbirine karşı kıyaslanmayan ilaçları kıyaslama şansı verdi.

Anahtar bulgular

10 ilacın 45 muhtemel ikili kıyaslamasından, yarısından biraz fazlasına ait klinik araştırma verilerini sağlayabildik. Ancak birçok ilaç çifti için tek araştırmada kıyaslama yapıldı ve kıyaslamalara fazla hasta alınmadı.

Ağ analizimiz, ağda bulunan en eski ilaçlar olan fenobarbital ve fenitoinin, nöbet kontrolünde diğer ilaçlardan daha iyi seçenekler olduğunu, ancak bunların lamotrijin ve levetirasetam gibi daha yeni ilaçlara göre, uzun vadede kullanım devamlılığı açısından en kötüsü olduğunu gösterdi.

Tüm ilaçlar arasında en çok bildirilen yan etkiler uyuklama ya da yorgunluk, baş ağrısı ya da migren, mide barsak rahatsızlıkları, sersemlik veya baygınlık veya döküntü ve cilt bozukluklarıydı.

Kanıt kalitesi

Bu derleme parsiyel nöbetleri olan hastalar için yüksek kalitede ve JTK nöbetleri olan hastalar için ortadan yükseğe kalitede kanıt sağlıyor. Bu tipte nöbetleri olan hastalarda bazı diğer ilaçlar için daha az bilgi var.

Sonuç

Bu derlemenin sonuçları, parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan hastalar için ilk tedavi seçenekleri olarak karbamazepin ve lamotrijinin uygun olduğuna dair NICE rehberlerini destekliyor ve ayrıca levetirasetamın da uygun bir tedavi olabildiğini gösteriyor.

Derleme sonuçları JTK nöbetleri olan hastalarda birinci seçenek tedavi olarak sodyum valproat kullanımını da destekliyor. Ayrıca lamotrijin ve levetirasetamın da, özellikle sodyum valproatın uygun bir seçenek olamadığı, gebe ya da gebe kalmayı düşünen kadınlar için uygun alternatifler olabildiğini gösteriyor.

Bu derleme için en son 27 Temmuz 2016 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar arandı.

Kaynak

Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD011412. DOI: 10.1002/14651858.CD011412.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Tedavisinde En İyi İlaç

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv