Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Başlama Ve Kesme Kararı İçin Kanda Prokalsitonin Tes

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda, antibiyotiğe başlamak ya da kesmek için prokalsitonin testi kullanmanın standart bakıma kıyasla mortalite ve tedavi başarısızlığına etkisi nedir?

Arka plan

Akut solunum enfeksiyonu olan hastalarda gereksiz antibiyotik kullanımı; bakteriyel direnç, tıbbi masraflar ve ilaçla ilişkili ters olayların artışına önemli katkı yapıyor. Kandaki bir marker olan prokalsitonin, bakteriyel enfeksiyonlarda artar ve enfeksiyondan toparlanan hastalarda azalır Hastaların kanındaki prokalsitonin, ticari piyasada bulunan testlerle 1 ya da 2 saat içinde ölçülerek, antibiyotiğe başlamak ya da kesmek için verilecek klinik kararları destekleyebilir.

Araştırma tarihi

10 Şubat 2017 tarihine kadar elektronik veri tabanlarını taradık. Sürmekte olan araştırmalar için ise 12 Nisan 2017 tarihinde tarama yapıldı.

Çalışma özellikleri

Tüm araştırmalar pnömoni, bronşit, KOAH alevlenmesi ve başka akut solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda yapıldı. Araştırmalar birinci basamakta, acil servislerde, hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde yürütüldü.

Fon kaynakları

Tüm çalışmaları araştırmacılar başlattı. Yarısı ulusal ajanslardan fon sağladı ya da fon kaynağı açıklamadı, kalan yarısı da biyomarker endüstrisinden, yani Thermo Fisher Scientific’den fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

12 ülkeden toplam 5708 katılımcıyla yapılan 26 araştırma derlendi.

Prokalsitonin rehberliğinde tedavi alan katılımcılarda 30 günde mortalite, kontrole kıyasla anlamlı derecede düşüktü. Prokalsitonin grubundaki 3336 katılımcıda 285 ölüm olurken (8.6%), kontroldeki 3372 katılımcıdan 336’sı öldü (10.0%). Tedavi başarısızlığında anlamlı fark görülmedi.

Farklı klinik kurumlarda (birinci basamak, acil departmanı, yoğun bakım ünitesi) ve solunum enfeksiyonu tiplerinde sonuçlar benzerdi.

Antibiyotiğe maruziyet açısından, prokalsitonin grubundaki katılımcılarda maruziyette 2.4 gün azalma ve antibiyotikle ilişkili yan etkilerde azalma oldu (%22.1’e karşı %16.3).

Kanıt kalitesi

Mortalite ve antibiyotik maruziyeti için kanıt kalitesi yüksekti. Araştırmaların çoğunda körleme yapılmadı ancak bu kısıtlama nedeniyle mortalitede kayırma hatası olmasını beklemiyoruz.

Tedavi başarısızlığı ve antibiyotikle ilişkili yan etkiler hakkındaki kanıtlar, araştırmalarda bu sonuç ölçütlerinin tanımları farklı olduğundan orta kalitedeydi.

Kaynak

Schuetz P, Wirz Y, Sager R, Christ-Crain M, Stolz D, Tamm M, Bouadma L, Luyt CE, Wolff M, Chastre J, Tubach F, Kristoffersen KB, Burkhardt O, Welte T, Schroeder S, Nobre V, Wei L, Bucher HC, Bhatnagar N, Annane D, Reinhart K, Branche A, Damas P, Nijsten M, de Lange DW, Deliberato RO, Lima SSS, Maravić-Stojković V, Verduri A, Cao B, Shehabi Y, Beishuizen A, Jensen JS, Corti C, Van Oers JA, Falsey AR, de Jong E, Oliveira CF, Beghe B, Briel M, Mueller B. Procalcitonin to initiate or discontinue antibiotics in acute respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD007498. DOI: 10.1002/14651858.CD007498.pub3

Orijinal özet için: Antibiyotik Tedavisinde Prokalsitonin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar