Atrial Fibrilasyonu Olan Kronik Böbrek Hastalarında İnmeden Korunmak İçin Direkt Oral Antikoagülanla

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında, sistemik emboli ve inmeye sebep olabilecek atriyal fibrilasyon (AF) riski artar. Bu hastalarda AF’nin geleneksel tedavisi, dozu ayarlanmış Warfarin tedavisidir, ancak bu ilaç kanama riskini arttırabilir ve düzenli izleme gerektirir. Yakınlarda warfarine alternatif olarak direkt oral anti koagülanlar (DOAK) geliştirildi. Bu derlemede DOAK ve warfarin ile ilgili kanıtları inceleyerek AF’si olan KBY hastalarında inme ve sistemik emboli sonuçlarını karşılaştırdık.

Araştırma özellikleri

DOAK (apiksaban, dabigatran, edoksaban ve rivaroksaban) ve dozu ayarlanmış warfarini karşılaştıran 5 araştırma bulduk. Bu çalışmalara orta dereceli böbrek yetmezliği olan ve non-valvüler AF’li 12 545 katılımcı alındı. Çalışmalarda etkinlikle ilgili birincil sonuç ölçütü olarak inmeler ve sistemik embolik olaylar, güvenlikle ilgili primer sonuç ölçütü olarak büyük kanamalar değerlendirildi.

Çalışmalarda ortalama takip süresi 1.8 ile 2.8 yıl arasında olup sağlanan kanıtlar Ağustos 2017’ye kadar güncel.

Bulgular

DOAK warfarinle karşılaştırıldığında muhtemelen inme ve sistemik emboli olaylarını azaltır. Güvenlikle ilgili olarak da, DOAK tedavisi kanama insidensini warfarine göre azaltır.

Sonuçlar

Bu derleme AF’si olan KBY hastalarında DOAK ilaçların kanamayı artırmadan sistemik emboli ve inmeleri azalttığını gösterdi. GRADE’e göre, etkiyle ilgili sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi, tutarsızlık sorunları sebebiyle orta; güvenlik için tutarsızlık ve hassasiyet azlığı sebebiyle düşük bulundu. Bu çalışmada evre 4 ya da 5 hastalar değerlendirilmedi, bu yüzden sonuçlar evre 3 KBY hastaları için geçerli.

Yazarların kararı

Bulgularımız AF’si olan KBY hastalarında DOAK ilaçların, büyük kanama riskini artırmadan sistemik emboli ve inmeleri warfarin kadar azalttığını gösteriyor. Bu bulgular klinisyenleri, AF’si olan KBY’li hastalara kanamadan korkmadan DOAK yazma konusunda cesaretlendirmelidir.

Sonuçlarımızın majör kısıtlaması çalışmaların KBH evre 3 hastalarında yapılmış olmasıdır. Bu sonuçların evre 4 KBY hastalarına uygulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Evre 5 KBY’li hastaları da değerlendiremedik.

Gelecekteki derlemelerde daha ileri aşamadaki KBY hastalarının değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, veri olmadığından ayrıntılı alt grup analizleri ve hassasiyet analizleri yapamadık.

Bilimsel özet

Arka plan

KBH, AF için bağımsız risk faktörüdür, kronik böbrek hastalarında AF prevalansı normal popülasyondan daha fazladır. AF inme ve sistemik emboliye, buna bağlı olarak da artmış mortaliteye sebep olmaktadır. Geleneksel antitrombotik profilaktik ajan warfarin inmeyi önlemek için reçetelendirilirken, artan kanama riski terapötik monitörizasyon gerektirir. Yeni bulunan DOAK ilaçlar warfarine alternatif olarak kullanışlılık açısından umutlandırmaktadır.

Amaç

Apiksaban, dabigatran, edoksaban ve rivaroksabanı içeren DOAK’ların efektivite ve güvenilirliğini AF’si olan KBY’li hastalarda warfarin ile karşılaştırmak.

Araştırma stratejisi

1 ağustos 2017’ye kadar olan Cochrane Böbrek ve Organ Nakli Uzman Kayıtlarını taradık. CENTRAL, MEDLINE EMBASE, konferans kitapları, ICTRP Araştırma Portali ve ClinicalTrials.gov araştırıldı.

Seçim kriterleri

Non-valvüler AF’si olan KBY hastalarında inme ve sistemik emboliyi önlemede DOAK (direkt trombin inhibitörleri ya da faktör Xa inhibitörleri) ile, dozu ayarlanmış warfarinin kullanımının güvenliğini ve etkinliğini karşılaştıran tüm randomize kontrollü çalışmaları dahil ettik. KBH kreatinin klirensi ya da GFR 15-60 mL/dk (KBH evre 3 ve evre 4) olarak tanımlandı.

Veri toplama ve analiz

2 araştırma yazarı bağımsız olarak çalışmaları seçti, kaliteyi değerlendirdi ve verileri çıkardı. Antikoagülan tedavi ile, etkinliğin primer sonuç ölçütü olarak tüm sistemik emboli ve inmeler ve güvenliğin primer sonuç ölçütü olan büyük kanamalar arasındaki ilişki için risk oranları (RR) ve %95 güven aralığını (%95 GA) belirledik. Kanıtlara duyulan güven GRADE ile belirlendi.

Ana sonuçlar

Araştırmamıza 5 çalışmadan AF’si olan 12 545 KBH’lı hastayı dâhil ettik. Tüm katılımcılar randomize olarak DOAK ya da doz ayarlanmış warfarin aldı.

Dört çalışma, yerleşim gizlemesi için merkezi, interaktif, otomatik yanıt sistemi kullanırken, diğeri gizleme yöntemlerini belirtmedi. 4 çalışmada körleme yapıldı, 1 çalışma kısmen açık etiketliydi. Ancak tüm çalışmalarda sonuçların körleme değerlendirildiği göz önüne alındığında, kayırma hatası riskini düşük bulduk. Çalışma sayısının azlığı sebebi ile huni grafiği çizemedik, bu da yayınlamada kayırma hatası değerlendirmesini engelledi. Çalışma süreleri 1.8 yıl ile 2.8 yıl arasındaydı. Bu çalışmaya katılan KBH’lı hastaların büyük çoğunluğu (12 155 katılımcı) evre 3 KBH; küçük bir kısmı (390 katılımcı) evre 4 kronik böbrek hastasıydı.

5 çalışmadaki 12 545 hastadan, toplamda 321 vakada (%2.56) primer etkinlik ölçütü 1 yılda ortaya çıktı. 5 çalışmadaki 12 521 katılımcıdan, total 617 vakada (%4.39) primer güvenlik sonucu 1 yılda ortaya çıktı.

DOAK muhtemelen, warfarine göre inme ve sistemik emboli olaylarının insidensini (5 çalışma, 12 545 katılımcı; RR 0.81, %95 GA 0.65 ile 1.00; orta kesinlikte kanıt) azalttı ve ciddi kanama riskini hafifçe (5 çalışma, 12521 katılımcı; RR 0.79, %95 GA 0.59 ile 1.04; düşük kesinlikte kanıt) azalttı.

Kaynak

Kimachi M, Furukawa TA, Kimachi K, Goto Y, Fukuma S, Fukuhara S. Direct oral anticoagulants versus warfarin for preventing stroke and systemic embolic events among atrial fibrillation patients with chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD011373. DOI: 10.1002/14651858.CD011373.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Hastasında Atriyal Fibrilasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Son Paylaşımlar