Ortodontik Tedaviyi Hızlandıran Cerrahi Girişimler

Çeviri: Dt. Emine Karslı *

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ortodontik tedavi (braket kullanımı), her altı haftada bir tel değişimi gerektiren ve genellikle tamamlanması 18 aydan fazla süren, uzun bir tedavidir. Genellikle tel tedavisi cerrahi uygulamalara ihtiyaç duyulmadan yapılır. Bununla birlikte, ortodontik tedaviyi hızlandırmak için özel cerrahi işlemler önerilmiştir. Cochrane Ağız Sağlığı Grubu tarafından hazırlanan bu derlemede, ergen ve erişkinlerde geleneksel ortodontik tedaviye kıyasla tedaviyi hızlandırmak için uygulanan cerrahi yöntemlerin fayda ve riskleri inceledi.

Arka plan

Ortodontik tedavinin daha kısa sürede tamamlanması tüm hastalar tarafından arzu edilir. Cerrahi işlemlerin diş hareketini hızlandırdığı savunuluyor. Bu prosedürler, dişlere komşu hücreleri uyararak veya dişe destek veren kemik direncini azaltarak ve mekanik etki ile dişin konumunun hızlı değişmesine katkıda bulunabilir. Bu yöntemler oldukça yeni ve geleneksel tedaviyle karşılaştırıldığında bazı riskler taşıyabilir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye 4 araştırma dâhil edildi. Bu çalışmalara, yaşları 11 - 33 arasında değişen toplam 57 katılımcı alındı. Tüm çalışmalarda cerrahi prosedürlerin, bir dişin yanlış konumunun düzeltilmesi için veya dişler arasındaki boşlukların kapatılması için gereken süreye etkisi araştırıldı. Çalışmaların hiçbiri ortodonti malzemeleri satan firmalar tarafından finanse edilmedi. Kanıtlar 10 Eylül 2014 itibariyle güncel. Anahtar sonuçlar

Cerrahi işlemler uygulandığında biraz daha hızlı diş hareketi tespit edildi, ancak bu sonuç oldukça az sayıda hastanın verilerine dayanıyor. Buna ek olarak, tüm çalışmaların tasarımında ve kalitesinde bazı sorunlar vardı. Bu nedenle, diş hareketini hızlandırmak için ek ameliyatların gerekli olup olmadığını teyit etmek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Çalışmalar, cerrahi uygulamalardan kaynaklanan olumsuz yan etkiler hakkında herhangi bir bilgi sağlamadı.

Kanıt Kalitesi

İşlemden bir ay ve üç ay sonraki değerlendirilen diş hareketinin hızıyla ilgili kanıt kalitesinin düşük olduğu yargısına varıldı.

Yazarların kararı

Bu derlemede, ortodontik diş hareketini hızlandırıcı cerrahi girişimlerin etkinliğini ölçen sınırlı sayıda araştırma olduğu görüldü. Bu çalışmalarda bizim önceden belirlemiş olduğumuz primer sonuç ölçütleri değerlendirilmedi. Bu konu ile ilgili mevcut kanıt kalitesi düşük düzeyde ve gelecekte yapılacak çalışmaların bu etki hesabımızı -sonuçlarımızı- değiştirmesi muhtemel.

Kısa vadede değerlendirilen sonuç ölçütlerine baktığımızda, bu girişimler diş hareketini hızlandırma aracı olarak umut verici görünüyor. Bu nedenle, bu girişimlerin yararlı olduğunun kanıtlanması ihtimal dahilinde. Ancak herhangi bir muhtemel yararın teyidi için, uzun dönem takiple tedaviyi baştan sona değerlendiren prospektif çalışmalar yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Son yıllarda ortodontik tedavinin süresini azaltmak için bir dizi cerrahi ve cerrahi olmayan teknikler artan bir ilgi görmüştür. Çeşitli cerrahi teknikler kullanılmaktadır; ancak bu yöntemlerin etkinliği ve bunlara bağlı olumsuz etkiler konusunda belirsizlik mevcuttur.

Amaç

Cerrahi destekli ortodontinin; tedavi süresine ve sonucuna etkilerini değerlendirmek.

Arama stratejisi

Aşağıdaki elektronik veri tabanları taranmıştır: Cochrane Ağız Sağlığı Grubu'nun Çalışma Kayıtları (10 Eylül 2014 tarihine kadar), CENTRAL (Cochrane Kütüphanesi 2014, Sayı 8), OVID aracılığıyla MEDLINE (1946’den 10 Eylül 2014 tarihine kadar), OVID aracılığıyla EMBASE (1980’den 10 Eylül 2014 tarihine kadar), BIREME aracılığıyla LILACS (1980’den 10 Eylül 2014 tarihine kadar), metaRegister’dan Kontrollü Deneyler (10 Eylül 2014 tarihine kadar), ClinicalTrials.gov (10 Eylül 2014 tarihine kadar), ve Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Klinik Araştırmalar Kayıt Platformu (10 Eylül 2014 tarihine kadar). Daha başka çalışma bulmak için, bulunan tüm yayınların referans listelerini kontrol ettik. Elektronik aramalarda dil veya yayın tarihi ile ilgili herhangi bir kısıtlama yapılmadı.

Seçim kriterleri

Geleneksel tedavi (ilave cerrahi prosedür olmayan) ve cerrahi destekli ortodontik tedaviyi karşılaştıran randomize kontrollü araştırmalar (RKA) seçildi.

Veri toplanma ve analiz

Derlenen her çalışmanın uygunluğu ve kayırma hatası riski en azından iki yazar tarafından değerlendirildi ve veriler hazırlandı. Sabit etki modeli kullanıldı ve sonuçlar % 95 güven aralıklarıyla (GA) ortalama farklar (OF) olarak ifade edildi. Verilerin çok farklı olmasını hem klinik, hem de metodolojik faktörlere göre araştırdık.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye, yaşı 11 ile 33 arasında toplam 57 katılımcıyı içeren dört RKA dâhil edildi. Değerlendirilen cerrahi müdahaleler; kortikotomi ile diastemanın ortodontik olarak kapatılması ve ektopik üst çene köpek dişinin konumunun düzeltilmesiydi. Ayrıca çalışmaların birinde ise tekrarlanan cerrahi girişimlerin etkisi değerlendirilmişti. Bizim önceden belirlemiş olduğumuz “ortodontik tedavi süresi, aktif tedavi sırasında ziyaret sayısı (planlanmış ve planlanmamış) ve ziyaretlerin süresi” gibi parametreler, çalışmalarda doğrudan değerlendirilmemişti. Derlenen çalışmalarda değerlendirilen temel parametre diş hareketi hızıydı, ayrıca bir çalışmada periodontal etkiler ve bir çalışmada ise ağrı da değerlendirilmişti. Her karşılaştırma ve sonuç ölçütü için küçük örnekli en fazla üç araştırma mevcuttu. Tüm çalışmalarda kayırma hatası riskini belirsiz olarak değerlendirdik.

Cerrahi destekli ve geleneksel ortodontik tedavi karşılaştırıldığında; bir aylık (OF 0.61 mm; %95 GA 0.49-0.72; P değeri <0.001) ve üç aylık periyotlarda (OF 2.03 mm, %95 GA 1.52 ile 2.54; P değeri <0.001) cerrahi destekli tedavide, diş hareketinin biraz daha hızlı olduğu bulundu. Sonuçlarımız, daerlenen çalışma sayısının azlığı göz önüne alınarak dikkatle yorumlanmalıdır. Çalışmalarda olumsuz etkilerle ilgili herhangi bir veri bildirilmemiştir.

Kaynak

Fleming PS, Fedorowicz Z, Johal A, El-Angbawi A, Pandis N. Surgical adjunctive procedures for accelerating orthodontic treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD010572. DOI: 10.1002/14651858.CD010572.pub2

Orijinal özet için: Hızlı Ortodontik Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

Son Paylaşımlar