Tekrarlayan Sellülit Ve Erizipel Ataklarına Karşı Koruyucu Tedaviler


Foto: Cabalari / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Sellülit ve erizipel cildin, en sık bacakta görülen bakteriyel enfeksiyonlarıdır. Erizipel cildin daha üst tabakalarını, sellülit ise daha derin kısımlarını tutar ancak pratikte ikisi arasındaki farkı açıklamak zordur, bu nedenle bu derlemede ikisini birlikte ele aldık, ve “sellülit” olarak adlandırdık. Sellülitli hastaların %50’ye yakını tekrarlayan ataklar yaşar. Bu durumun verdiği büyük sıkıntıya rağmen nüksleri önlemek için tercih edilecek tedavi hakkında yüksek kesinlikte kanıta dayalı bilgi bulunmuyor.

Derleme sorusu

16 yaş üstü erişkinlerde tekrarlayan sellülit ataklarını önlemek için, tedavi yapılmamasına, plaseboya veya başka müdahalelere kıyasla elde bulunan en iyi tedaviler hangileri ya da aynı müdahalenin farklı tedavi planlamalarından hangisi daha iyi ve yan etkiler neler?

Çalışma özellikleri

Konuya ilişkin ver tabanları ve araştırma kayıtları 2016 Haziranına kadar tarandı. 50 – 70 yaşlar arasındaki toplam 573 katılımcıyla yapılan 6 araştırma belirledik. Kadın oranı iki kat fazlaydı.

5 araştırmada dördü penisilin biri de eritromisin olmak üzere antibiyotik tedavisi kullanıldı ve tedavi yapılmamasına ya da plaseboya karşı kıyaslandı. 1 araştırmada serum fizyolojik solüsyonuna karşı selenyum kullanıldı. Tedaviler 6 – 18 ay sürdürüldü.

Araştırmalar çoğu hastanelerde ve ikisi çok merkezli olmak üzere Birleşik Krallık, İsveç, Tunus, İsrail ve Avusturya’da yapıldı. Araştırmalara alınan hastalarda az sayıda, 1 – 4 arası eski sellülit öyküsü vardı. Antibiyotik araştırmaları bacaklarında, selenyum araştırması kollarında sellülit olan katılımcılarla yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Ana sonuç ölçütü olarak tekrarlayan atakların önlenmesi değerlendirildi. Başka sonuç ölçütü olarak; tekrarlayan atak sayısı, bir sonraki atağa kadar geçen süre, yatış, yaşam kalitesi, antibiyotiğe direnç gelişimi, ters reaksiyonlar ve ölümlere bakıldı.

Antibiyotik kullanılan 5 araştırmanın sonuçlarının kombinasyonunda, genel olarak koruyucu antibiyotik tedavisinin ve özellikle penisilinin, bacakta tekrarlayan sellülit atakların önlemede, plaseboya ya da tedavi yapılmamasına kıyasla etkili ve güvenli olduğuna dair orta kalitede kanıt bulduk.

Analizler, tedavi yapılmaması ya da plaseboya kıyasla antibiyotik almanın, gelecekteki atak olma riskini %69 kadar azalttığını, sayılarını %50 kadar azalttığını ve sonraki atağa kadar olan süreyi anlamlı derecede uzattığını gösterdi (orta kesinlikte kanıt).

Ancak bu üç sonuç ölçütünde antibiyotiklerin sağladığı koruyucu etkinin tedavi kesildikten sonra zamanla azaldığını gösteren düşük kesinlikte kanıt bulduk. Bunun yanında, antibiyotiklerin faydalı etkisi, geçmiş üç yıl kadar bir süre içinde en az 2 sellülit atağı geçiren hastalarla ilgiliydi.

Yan etkiler ve yatışlar açısından antibiyotiklerle, tedavi yapılmaması/plasebo arasında fark olmadığına dair düşük kesinlikte kanıt bulduk. Sağlanan kanıtlar tedavinin hastanede kalış süresine etkisini tümüyle araştırmamıza izin vermedi.

Ciddi yan etki olmadığı raporlandı, olağan yan etki olarak ishal, bulantı, döküntü (ciddi cilt reaksiyonları raporlanması) ve kandidiyaz görüldü. Üç araştırmada ters etkiler antibiyotiğin bırakılmasına neden oldu. Eritromisin alan 3 hastada karın ağrısı ve bulantı görüldü ve ilacı bırakmalarına ve yerine penisilin almalarına yol açtı. Bir araştırmada penisilin kullanan iki hasta ishal ve bulantı nedeniyle tedaviyi bıraktı. Bir başkasında da enjeksiyon yerinde ağrı nedeniyle İM benzatin penisilin alan hastaların %10’u tedaviyi bıraktı.

Derlenen çalışmalarda yaşam kalitesi ya da antibiyotiğe direnç gelişimi ölçülmedi.

Kanıt kalitesi

Antibiyotiklerin tedavi yapılmaması/plaseboya kıyasla nüks, insidens oranı ve sonraki episoda kadar geçen zamana etkilerine dair kanıtların kesinliği ortaydı, bu kanıtları katılımcı ve olay sayısı azlığı sınırladı. Raporlanan diğer sonuç ölçütleri için sağlanan kanıtların kesinliği, aynı nedenlerle ve sonuçların belirsizliği nedeniyle düşüktü.

Kaynak

Dalal A, Eskin-Schwartz M, Mimouni D, Ray S, Days W, Hodak E, Leibovici L, Paul M. Interventions for the prevention of recurrent erysipelas and cellulitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD009758. DOI: 10.1002/14651858.CD009758.pub2

Orijinal özet için: Sellülit Ve Erizipel Önleyici Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv