Böbrek Naklinden Sonra Stentin Erken Veya Geç Çıkarılması

Cochrane derleme özeti

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Arka plan

Üreter idrarı böbrekten mesaneye akıtır ve böbrek naklinde yeniden bağlanması gerekir. Bu yeni bağlantıyı korumak için cerrah üreter içine bir stent yerleştirir. Stent rutin olarak 3 ay yerinde bırakılır. Ancak bu durumda idrar yolu enfeksiyonu riski artar ki, reddi önleyen ilaçlarla bağışıklık sistemi baskılanan hastada bu, yüksek bir risk olabilir. Eğer stentin erkence çıkarılması mümkün olursa, enfeksiyon riski azalabilir ancak bu durumda idrar sızıntısı ya da obstrüksiyon gibi büyük ürolojik komplikasyonlar olabilir.

Araştırma

Bu çalışma, bu soruyu cevaplamak amacıyla, konuyla ilgili yapılmış tüm araştırma yayınlarını derlemek için tasarlandı. Toplam 1097 katılımcıyla yapılmış 5 araştırmayı derledik.

Sonuçlar

Postoperatif dönemde, stenti 15 günden erken veya 15 günden daha sonra çıkarılan hastalar arasında, büyük ürolojik komplikasyon sayısının farklı olup olmadığı belirsiz. İdrar yolu enfeksiyonundan yakınan katılımcı sayısı, dış ortamla bağlantısı olmayan stent kullanıldığında, erken grupta daha az olabiliyor.

Bu derleme için belirlenen araştırmalar genellikle düşük kalitede.

Sonuçlar

Mesane içine kalıcı üreter stenti erken çıkarıldığında komplikasyon riskini azaltıp azaltmadığı belirsiz, ancak idrar yolu enfeksiyonlarını önleyebiliyor.

Yazarların kararı

Üreter stentinin böbrek nakli sonrası erken çıkarılması İYE insidansını azaltabilir ancak ciddi ürolojik komplikasyonları arttırıp artırmadığı belirsiz. Mesane içi stentler, bu yararı elde etmek için en uygun yöntemdir.

Bilimsel özet

Arka plan

Böbrek nakli son dönem böbrek hastalığı için bir tedavi seçeneğidir. Önceki araştırmalarda, böbrek naklinde üreter stentinin kullanılmasının ciddi ürolojik komplikasyonları azalttığı gösterilmiştir. Ne yazık ki bu azalma idrar yolu enfeksiyonlarında görülen artışı beraberinde getirmiştir. Böbrek nakli alıcılarında idrar yolu enfeksiyonu en sık görülen nakil sonrası komplikasyondur. Özellikle de immünolojik olarak zorlu nakillerin arttığı dönemde, bağışıklığı baskılanmış alıcı için önemli bir risk oluşturmaktadır. Üreter stentleme göz önüne alındığında çeşitli yaklaşımlar vardır ve bunlar morbidite ve hastane maliyetleri ile ilişkilidir.

Amaç

Bu araştırma üreter stentinin erken ve geç çıkarılması kıyaslandığında zararları ve yararları ortaya koymayı amaçlar.

Araştırma stratejisi

27 mart 2017’ye kadar olan Cochrane Böbrek ve Transplant Sicili’nde kayıtlı çalışmalar bilgi uzmanı ile konuyla ilgili olanları araştırdık. Kayıtlardaki çalışmaları CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, konferans kayıtları ve ClinicalTrials.gov.’u kullanılarak tespit ettik.

Seçim kriterleri

Tüm randomize ve yarı randomize kontrollü çalışmalar meta analizimize dahil edildi. Demografiden bağımsız olarak (yetişkinler veya çocuklar) veya kullanılan stent türüne bakılmaksızın böbrek nakli olanlar dahil edildi.

Veri analizi

İki yazar, tanımlanan çalışmaları derleme kriterlerine uyup uymadıklarını araştırmak için gözden geçirdi. Stentin, operasyon sonrası üçüncü haftadan önce (<15 gün) veya nakil girişimi esnasında çıkarılması “erken” çıkarma olarak belirlendi.

Çalışmalar, kayırma hatası riski aracı kullanılarak kalite açısından değerlendirildi. Araştırmanın öncelikli sonuç ölçütü ciddi ürolojik komplikasyondur. Başka sonuç ölçütleri İYE insidansı, stentle ilgili komplikasyonlar, hastane ilişkili maliyet ve yan etkilerdir.

Kullanılan üreter stentinin türüne bağlı olarak bildirilen komplikasyonların farkını inceleyen bir alt grup analizi yapıldı; mesane içi stent (BI), üretra başı stent (PU).

İstatistiksel analizler rastgele etkiler modeli kullanılarak yapıldı ve sonuçlar % 95 güven aralıklarıyla (CI) göreli risk (RR) olarak ifade edildi.

Ana sonuçlar

Beş çalışma (1127 hasta) analizimize dahil edildi. Genellikle, dahil edilen çalışmaların kayırma hatası riski düşük veya belirsiz olarak değerlendirildi.

Stent erken çıkarılması ile geç çıkarılması karşılaştırıldığında ciddi ürolojik komplikasyon insidansının artıp azalmadığı belirsizdir (5 çalışma, 1127 katılımcı: RR 1.87,% 95 Cl 0.61 ile 5.71; I2 =% 21, düşük kesinlik kanıtı).

Erken stent çıkarma grubunda İYE insidansı azalmış olabilir (5 çalışma, 1127 katılımcı: RR 0.49,% 95 CI 0.30 ile 0.81, I2 =% 59, orta kesin kesinlik kanıtı). İYE insidansındaki bu muhtemel azalma sadece mesane içi stentin kullanılması durumunda belirgindi (3 çalışma, 539 katılımcı, RR 0.45% 95 CI 0.29-0.70, I2 =% 13, orta kesin kesinlik kanıtı).

Bununla birlikte, eğer harici üretra başı bir stent kullanılmış ise, erken ve geç grup arasında İYE insidansında fark görülmemiştir (2 çalışma, 588 katılımcı: RR 0.60,% 95 CI 0.17 ile 2.03, I2 =% 83, düşük kesinlik kanıtı).

Sağlık ekonomisi ve yaşam kalitesi sonuçları ile ilgili veriler eksiktir.

Kaynak

Thompson ER, Hosgood SA, Nicholson ML, Wilson CH. Early versus late ureteric stent removal after kidney transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 1. Art. No.: CD011455. DOI: 10.1002/14651858.CD011455.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Naklinden Sonra Stent Çekimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Son Paylaşımlar