Böbrek Nakledilen Hastalarda Belirtisiz Bakteriüriye Karşı Antibiyotik

Cochrane derleme özeti

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Arka plan

Böbrek nakledilen hastaların idrarında enfeksiyon belirtisi olmadan bakteri bulunmasına belirtisiz bakteriüri denir. Böbrek nakledilen her iki kişiden bir kadarında nakil sonrası herhangi bir zamanda bakteriüri olur. Ateş, titreme, idrar yaparken acıma, karın ağrısı ve idrarda kan gibi belirtilerle birlikte görülen bakteriüri idrar yolu enfeksiyonudur (İYE). Bakteriüri sıklıkla belirtisiz olur ve izleyerek olabilecek bir İYE’den kaçınmada fayda sağlayabileceği fikriyle antibiyotikle tedavi edilir. Ancak belirtisiz bakteriürisi olan kaç insanında İYE belirtileri gelişeceği; antibiyotik tedavisinin gerçekten İYE’yi önleyip önlemeyeceği ve belirti yokken yapılan tedavinin gerek hastanın gerekse böbreğin sürvisini iyileştirip iyileştirmediği belirsiz. Ayrıca antibiyotik almanın olumsuz yanları da olabilir. Düzenli antibiyotik almak antibiyotiklere dirençli bakterilerin üremesini teşvik edebilir, ishal ve başka ters olaylara neden olabilir. Antibiyotiklerin düşünülmesi gereken bir maliyeti de vardır.

Bu derlemeden antibiyotik tedavisinin faydalı veya zararlı olup olmadığına bakıldı.

Araştırma özellikleri

Tıbbi literatürü 2017 Eylülüne kadar araştırdık ve toplam 212 katılımcıyla yapılan 2 araştırma bulduk ve değerlendirdik. Araştırmalarda antibiyotikler tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı.

Bulgular

Antibiyotik verilse de verilmese de idrarda bakteri enfeksiyonu ısrarcı oldu. Derlenen araştırmalarda çok az veri ve bazı kısıtlamalar olması nedeniyle, antibiyotiklerin belirti veren üriner enfeksiyonu önleyip önlemediği ya da antibiyotiklere dirençli bakterilerin seleksiyonu riskini artırıp artırmadığı belirsiz.

Ayrıca belirtisiz bakteriüride antibiyotik kullanımının greft reddi riskini, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle hastaneye yatış gereğini veya mortaliteyi azaltıp azaltmadığı veya antibiyotiklerin nakledilen böbreğin işlevini iyileştirip iyileştirmediği de belirsiz. 112 katılımcıyla yapılan 1 araştırma, antibiyotik tedavisinin neden olduğu şiddetli zararlı reaksiyonlar olmadığını gösterdi ve şiddetli olmayan ters olaylar nadir görüldü.

Sonuç

Belirtisiz bakteriürisi olan böbrek nakli alıcılarında, antibiyotiklerin faydalı olup olmadığı belirsiz. Bir araştırmada katılımcılar, antibiyotik ya da tedavi verilmemesine randomize olmayan bir yöntemle (hastanın transplant koduna göre) atandı. Her iki çalışmada da katılımcılar aldıkları tedaviye körlenmedi ki bu sonuçları etkileyebilir. Son olarak, antibiyotiklerin bazı etkilerinin hassas bir tahmini hesabını yapabilmemiz için yeterli veri sağlayamadık.

Yazaların kararı

Transplantasyon sonrası asemptomatik bakteriüride böbrek transplant alıcılarını antibiyotiklerle rutin olarak tedavi etmeyi destekleyen yeterli kanıt bulunmamakla birlikte veriler yetersiz. Devam etmekte olan ve rutin antibiyotik tedavisini değerlendiren 3 çalışma, mevcut belirsizliklerin çözümüne yardımcı olabilir.

Bilimsel özet

Arka plan

İYE semptomu olmadan idrarda bakteri olması asemptomatik bakteriüri olarak tanımlanan, böbrek transplant alıcılarının %17 ile %51’inde görünen ve İYE riskini arttıran durumdur. Böbrek nakillilerde asemptomatik bakteriüri tedavisi için rutin antibiyotik kullanımı hakkında ortak bir karar yoktur.

Hedefler

Böbrek transplant alıcılarında asemptomatik bakteriüri tedavisinde antimikrobiyal ajanların kullanımlarının semptomatik İYE’yi engellemede tüm nedenlere bağlı ölümlerde ve İYE’nin indirekt etkilerinde (akut red, greft kaybı, azalmış greft fonksiyonu) yarar ve zararlarını ortaya koymak.

Araştırma Stratejisi

1 eylül 2017’ye kadar olan Cochrane Böbrek ve Transplant Uzman Üyeleri bilgi uzmanları ile iletişim kurarak bu konu ile ilgili araştırma şartlarını belirledi. CENTRAL, MEDLINE EMBASE, konfreans sunumları, ICTRP araştırma merkezi ve ClinicalTrials.gov araştırıldı.

Seçim kriterleri

Transplantasyondan sonraki herhangi bir zaman noktasında böbrek transplant alıcılarında asemptomatik bakteriüri tedavisini değerlendiren herhangi bir dilde, randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) ve yarı randomize kontrollü çalışmalar dahil edildi.

Veri toplama ve analiz

İki yazar bağımsız olarak çalışma uygunluğunu belirledi, kaliteyi değerlendirdi ve verileri çıkardı. Birincil sonuçlar, semptomatik İYE sıklığı ve antimikrobiyal direnç insidansıydı. Diğer sonuçlar, tüm nedenlere bağlı mortalite, greft kaybı, greft reddi, greft fonksiyonu, İYE için hastaneye yatış, antimikrobiyal ajanlara karşı advers reaksiyonlar ve asemptomatik bakteriüri nüksetmesi veya kalıcılığı sayılabilir.

İki nokta arasındaki sonuçları mutlak risk farkı (RD) veya risk oranı (RR) olarak % 95 güven aralığı (CI) ile ve sürekli verileri ortalama farklar (MD) olarak % 95 CI ile ifade ettik.

Ana sonuçlar

212 katılımcılı, antibiyotik tedavisi alan ve almayanları karşılaştıran iki çalışmayı dahil ettik, 3 tane devam eden çalışma saptadık. Genel olarak, semptomatik İYE insidansı, asemptomatik bakteriüri için tedavi edilmeyen gruplarda % 19 ve% 31 arasında değişti.

Antibiyotik tedavisinin semptomatik İYE'yi önlemede belirsiz etkileri vardı (2 çalışma, 200 katılımcı: RR 0.86, 95% CI0.51 ile 1.45). Antibiyotik tedavisi ile çoklu ilaca dirençli mikroorganizmalar için risk belirsizdir (1 çalışma, 112 katılımcı: RR 1.21, 95% CI 0.60 ile 2.41).

Antibiyotik kullanımına rağmen asempomatik bakteriürinin devam etmesi sıktı. Antibiyotikler, diğer önemli hasta ve greft sonuçlarında; örneğin tüm nedenlere bağlı mortalitede (1 çalışma, 112 katılımcı: RR 2.23, 95% CI 0.21 ile 23.86), greft kaybında (1 çalışma, 112 katılımcı: RR 1.11, 95% CI 0.07 ile 17.36), akut redde (1 çalışma, 112 katılımcı: RR 0.93, 95% CI 0.44 ile 1.97), İYE sebepli hastaneye yatışta (1 çalışma, 112 katılımcı: RR 0.74, 95% CI 0.13 ile 4.27), greft fonksiyonunda (2 çalışma, 200 katılımcı, serum kreatinin konsantrasyonu -0.06 mg/dL, 95% CI-0.19 ile 0.08) ve yan etkilerde (1 çalışma, 112 katılımcı: antibiyotik tedavisine atfedilebilen ciddi advers olay yok) belirsiz etkilere sahiptir. Tüm sonuçlarda kanıt kalitesi düşüktü.

Kaynak

Coussement J, Scemla A, Abramowicz D, Nagler EV, Webster AC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in kidney transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD011357. DOI: 10.1002/14651858.CD011357.pub2

Orijinal özet için: Nakil Böbrekte Bakteriüri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Son Paylaşımlar
Arşiv