Gebelikte Gonore Tedavisinde Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Neisseria gonorrhoeae bakterisinin neden olduğu gonore önemli bir halk sağlığı problemidir. En sık cinsel temasla bulaşırsa da gebe anneden doğum esnasında bebeğine de bulaşabilir. Kadınlar genellikle bir gonore belirtisi göstermez. Gonore etkeni ilk yerleşim yerinden kana geçerek başka organlarda da enfeksiyona neden olabilir. Yayılmış gonokok enfeksiyonu belirtileri olarak döküntü, ateş, eklem ağrıları, eklem enfeksiyonu, tendonlarda iltihap, endokardit, meninjit görülür. Gebe kadınlarda gonoreyi tedavi etmede antibiyotiklerin klinik etkinliği ve ters etkilerini derledik.

Önemi

Gonore, gerek anne gerekse bebekte problemlere neden olabilir. Birlikte; erken doğum, erken membran rüptürü, düşük doğum tartısı ve doğumdan sonra endometrit görülebilir. Bebekler doğum esnasında ya da, membran çok erken yırtıldığında enfeksiyonun yayılması nedeniyle doğumdan önce de enfekte olabilir. Bunların sonucu olarak bebek doğum kanalından geçerken göz enfeksiyonu olur.

Bulgular

2017 Nisanına kadar yayınlanan kanıtları aradık ve ABD’de aynı iki hastanenin ayaktan kliniklerinde 1003 ve 2001 yılları arasında yapılmış 2 randomize kontrollü araştırma bulduk. Bir araştırmaya bir ilaç şirketi sponsor oldu. Araştırmalara ortalama gestasyonel yaşı 22 hafta olan toplam 524 gebe alındı, 347 gebe bilgileri analiz edildi. Her iki araştırmada da 14 gün izlem yapıldı.

Araştırmalarda farklı kıyaslamalar yapıldığından bilgileri birleştiremedik. Bir araştırmada 125 mg İM seftriyakson, 400 mg oral sefiksimle kıyaslandı. İkinci araştırmada 250 mg İM seftriyakson; 3 g oral amoksisilin + 1 g oral probenesidle ve 2 g İM spektinomisinle kıyaslandı. Spektinomisin üretimden kalktığından buna ait verileri derlemedik.

Gerek genital gerekse genital dışı gonokok enfeksiyonlarının şifa oranlarında, gruplar arasında net fark bulamadık (çok düşük kalitede kanıt). Araştırmalarda obstetrik komplikasyonlar, annede gonokok enfeksiyonu yayılması ya da bebekte göz enfeksiyonu insidensleri raporlanmadı. 1 araştırmada oral amoksisilin+probenesid grubunda 1 kusma bildirildi. Araştırmalarda enjeksiyon yerlerinde ağrı bildirildi ancak sayılar ya da şiddet raporlanmadı. Anneleri seftriyaksona maruz kalan bebeklerde hiperbilirubinemi daha sık görüldü. Gruplar arasında neonetal malformasyon fark göstermedi.

Sonuçların anlamı

Gebelikteki gonokok enfeksiyonlarında verilen antibiyotik rejimleriyle yüksek şifa oranları sağlandığını bulduk, ancak özel olarak bir rejimi diğerine göre desteklemek için yeterli kanıt yok.

Yüksek düzeyde şifa oranlarına rağmen, derlenen her iki çalışma da küçük olduğu, gebeler tedaviye körlenmediği ve çalışmayı terk oranlarının yüksek olduğu (%28 ve %41) ve bunlar kayırma hatası riskinin yüksek olduğu anlamına geldiğinden, sonuçlara güvenimiz çok düşük. Bu nedenle, gebe kadınlarda gonore tedavisinde antibiyotiklerin klinik etkinliği ve potansiyel zararlarını değerlendirmek için, yüksek kalitede araştırmalar yapılması gerekiyor.

Yazarların kararı

Bu derlemede, gebelikteki gonokok enfeksiyonlarında verilen antibiyotiklerle yüksek şifa oranları sağlandığı bulundu. Ancak derlememizdeki kanıtlar bir antibiyotik rejimini diğerine karşı destekleyecek kadar kesin değil. Bu sonuçlar 524 kadınla yapılan ve birçok alanda kayırma hatası riski yüksek bulunan 2 araştırmadan sağlanan çok düşük kalitede kanıtlara dayanıyor (kanıt kalitesi, araştırma tasarımındaki zayıflıklar ve belirsizlik nedeniyle düşürüldü). Bu derlemede incelenen antibiyotik rejimlerinin zarar profilleri bilinmiyor.

Gonoreli gebelerde antibiyotiklerin klinik etkinliği ve potansiyel zararlarını değerlendirmek için gücü yeterli ve yüksek kalitede RKA’lar yapılması gerekiyor. Bu araştırmaların SPIRIT ve CONSORT tavsiyelerine uyması ve sonuç ölçütlerinin PCORI’ye dayanması gerekir.

Arka plan

Gonore, N. gonorrhoeae bakterisinin neden olduğu bir cinsel yolla bulaşan hastalık olup günümüzde büyük bir halk sağlığı sorunudur. Doğum esnasında annenin genital yollarından bebeğe bulaşabilir ve gonokoka bağlı sistemik enfeksiyonlara veya yeni doğan göz iltihabına (neonatal oftalmi) neden olabilir. Annede endometrit ve pelvik sepsise de yol açabilir.

Amaç

Gebe kadınlarda gonore tedavisinde antibiyotiklerin klinik etkinliği ve zararlarını değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register (31 May 2017), LILACS (1982 to 5 Nisan 2017), the WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP; 5 Nisan, 2017), ClinicalTrials.gov (5 Nisan, 2017), the ISRCTN Registry (5 Nisan, 2017), ve Epistemonikos (5 Nisan, 2017) tarandı. Bulunan tüm makalelerin referans listelerini de araştırdık.

Seçim kriterleri

Gebelikte gonore tedavisinde antibiyotik kullanımlarını kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları derledik. Antibiyotikler tek başına ya da kombine kullanıldı, oral, parenteral ya da her iki yoldan verildi ve başka antibiyotiklerle kıyaslandı. RKA’ların seçiminde yayın durumu (yayınlanmamış veya makale, özet ya da mektup olarak yayınlanmış), dil ve ülke kısıtlaması yapılmadı. İzlem sürelerine sınır koymadık.

Küme ya da çapraz kontrol tasarımı kullanan ya da yarı randomize araştırmaları dışladık.

Veri toplama ve analiz

Üç yazar birbirinden bağımsız olarak araştırmaların derlemeye uygunluğu ve kayırma hatası riskini değerlendirdi, verileri çıkardı ve doğruluklarını kontrol etti.

Ana sonuçlar

Ortalama gestasyonel yaşı 22 hafta olan toplam 524 gebeyi randomize eden 2 RKA derlendi (347 gebe bilgileri analiz edildi). Araştırmalar ABD’de aynı iki hastanenin ayaktan kliniklerinde 1993 ve 2001 yılları arasında da 14 gün izlemle yapıldı. Bir araştırmaya bir ilaç şirketi sponsor oldu. Her iki araştırmada da kayırma hatası riskine yüksek değer biçtik.

Bir araştırmada 125 mg İM seftriyakson, 400 mg oral sefiksimle kıyaslandı. İkinci araştırma üç kolluydu. 250 mg İM seftriyakson; 3 g oral amoksisilin+1 g oral probenesidle ve 2 g İM spektinomisinle kıyaslandı. Spektinomisin artık üretilmediğinden bununla ilgili verileri dışladık. Farklı ilaçlar kıyaslandığından meta analiz yapamadık.

250 mg İM seftriyakson; 3 g oral amoksisilin+1 g oral probenesid arasında genital, genital dışı veya hepsi olmak üzere gonokok enfeksiyonlarına şifa sağlamada net fark olduğuna dair kesin olmayan kanıtlar bulduk (risk oranı (RO) 1.07, 95% güven aralığı (CI) 0.98 - 1.16 arası; 1 RKA; 168 kadın; çok düşük kalitede kanıt). Yine İM seftriyakson ve oral sefiksim kıyaslaması için de aynısı bulundu (RO 0.99, 95% güven aralığı (CI) 0.91 - 1.08 arası; 1 RKA; 95 kadın; çok düşük kalitede kanıt).

İki araştırma da, bu derlemenin anneyle ilgili primer sonuç ölçütlerinden ikisini raporlamadı: Düşük, erken membran rüptürü, erken doğum veya fetal ölüm gibi obstetrik komplikasyonların insidensi ile yayılmış gonokok enfeksiyonu veya neonatal oftalmi insdensi.

Bir araştırmada oral amoksisilin+probenesid grubunda bir kusma vakası bildirildi.

Araştırmalarda enjeksiyon yerlerinde ağrı yakınması oldu ancak nicelikleri bildirilmedi. Anneleri seftriyakson alan yeni doğanlarda hiperbilirubinemi daha sıktı. Gruplar arasında neonatal malformasyonlarda net fark bulunmadı.

Kaynak

Comunián-Carrasco G, Peña-Martí GE, Martí-Carvajal AJ. Antibiotics for treating gonorrhoea in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD011167. DOI: 10.1002/14651858.CD011167.pub2

Orijinal özet için: Gebelerde Gonore Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus